نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و مدیر گروه پریودنتولوژی، دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 دندانپزشک

4 کارشناس و مسؤول اداره ی آموزش، دانشکده ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، اهواز، ایران.

چکیده

در این تحقیق، میزان رضایت مراجعین دانشکده‌ی دندانپزشکی از خدمات بخش‌های مختلف آموزشی‌درمانی سنجیده و از نتایج به‌دست آمده در راستای بهبود و اصلاح فعالیت‌ها و ارتقای سیستم آموزشی‌-درمانی بخش‌ها استفاده می‌شود. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای اندازه‌گیری مفاهیم و متغیرها بهره‌گیری شده و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده‌ و آنالیز آماری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفته است. از 184 نفرنمونه‌ی مورد بررسی، 9/50 درصد زن و 1/49 درصد مرد هستند. بیشترین میزان رضایت‌مندی مراجعین به‌ترتیب مربوط به بهداشت وسایل به‌کار گرفته شده ( 09/3)، امکانات به‌کار گرفته شده (03/3)، نحوه‌ی برخورد افراد درمان‌کننده (97/2)، نحوه‌ی برخورد مسؤولین پذیرش‌(81/2)، رضایت از کیفیت درمان‌(69/2)،رضایت از برخورد منشی بخش‌ها ‌)62/2) و‌‌ رضایت از نظم نوبت‌دهی (46/2) از نمره‌ی 1 تا 4 است. کم‌ترین میزان رضایت‌مندی مراجعین به مقوله‌ی سرعت رفع مشکل با نمره‌ی 36/2 بر می‌گردد. همچنین بیشترین میزان رضایت از‌‌ بخش‌ها به‌ترتیب مربوط به بخش‌های رادیولوژی، پریودونتولوژی و ارتودونسی با میانگین‌های 3/28،9/26،1/26 و کم‌ترین میزان رضایت هم مربوط به بخش اندو با نمره‌ی1/22 (از نمره‌ی 9 تا 36) است. با توجه به‌نتایج این تحقیق و به‌منظور بهبود عملکرد دانشکده و افزایش رضایت‌مندی مراجعین، افزایش سرعت در خدمات‌رسانی به مراجعین، کوتاه‌ترین طول دوره‌ی درمان و نظارت بیشتر اساتید بر کار دانشجویان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The evaluation of satisfaction level among the patients referred to different departments of Ahvaz dental school

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jahangirnezhad 1
  • Amir Dibaee 2
  • Heshmatollah Lotfi 3
  • Mina Zaheri Abdehvand 4

1 Associate professor of Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences

2 Associate professor of Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences

3 Dentist

4 Head of education office, School of dental medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences

چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the satisfaction level of patients referred to the dental clinic of Dentistry College. The purpose of this study was to view each patient’s satisfaction regarding to the activities of different departments of the dentistry college. The Results of this study could be used for improvement of the activities of each department and finally providing better satisfaction level for the referring patients. The designed study was based on questionnaire and patients were selected randomly. Each questionnaire included the level of satisfaction of the referred patient and other independent variable. The analysis of the data was determined by using spss software. The most satisfaction level of the referred patients was the sanitation of equipments (3.09%) facilities (3.03%), bedside manner (2.97%), manner of encounter reception (2.81%), patients payment satisfaction level (2.89%), satisfaction of quality of the treatment (2.69%), satisfaction of manner of the encounter clerk reception of the different departments (2.62%),satisfaction of visiting schedule (2.46%),the lowest level of satisfaction of the referred patient was on the course of dental treatment (2.36%). The most satisfaction level of patient for the departments of radiology, periodontology , and orthodoncy was 28.3% , 26.4% and 26.1% respectively .In the present study , the most satisfaction level of the referred patient was attributed to the equipments and facilities of the dental clinic. It is suggested that in order to promote the improvement of dental service for satisfaction of the patient , the shorest period of treatment , supervising of the teaching staff during the patient treatment is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patients satisfactim
  • Education co
  • Dental School
De Vaus, DA 2012, Surveys in Social Research, translation by: H Nayebi, Nashre Ney, Tehran.
Gordon, HG Mc Dougal, O Levesque, T 2000, customer satisfaction with services, Journal of Services Marketing, Vol.14, Pp.392-470.
Nekouyan, F 2003 , A study on the reason of satisfaction or dissatisfaction among the patient of ahvaz Jundishapur Dental school, project of Ahwaz Jundishapur Dental school.
Robbins, SP 2008, Organizational Behavior, Translation by: Parsyan, A; Aarabi, M Tehran.
William, L.Wilkie; John Wille, Y 1994, Consume Behavior, 3ed ed, INC, New York, Pp.545.
Zagardi, S 2002, A model for customer satisfaction, Journal of standard, Vol.12, No.2, Pp.127.