نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده ی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

2 دانشجوی دکترای پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان، ایران

چکیده

صاحب نظران معتقدند روش های تدریس اثربخش نظیر نقشه‌کشی مفهومی می تواند به توسعه ی مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری کمک کند. لذا مطالعه ی حاضر با هدف مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه ی تأثیر آموزش نقشه کشی مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری در ایران و جهان انجام شد. یک مطالعه ی مروری بر 13 مقاله ی تحقیقی، مروری و متاآنالیز منتشر شده از سال های 1998 تا 2015 میلادی که تأثیر آموزش به شیوه ی نقشه کشی مفهومی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری را بررسی کرده بودند، انجام شد. جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی دارای متن کامل قابل دسترسی در پایگاه های, Google Scholar, PubMed, Science Direct and Ovid با استفاده از کلیدواژه‌های Concept mapping, Critical thinking skills, Nursing student, Nursing Education در عنوان و یا چکیده، انجام شد. در نهایت، 11 مطالعه ی نیمه تجربی و 2 مطالعه تجربی مرور شد. معیار ارزیابی در اکثر مقالات، پرسشنامه ی مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. اکثر مطالعات گزارش کرده اندکه آموزش به روش نقشه کشی مفهومی موجب تقویت مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری می شود. یافته های این مطالعه نشان داد، مطالعات در ارتباط با نقشه کشی مفهومی هنوز در ابتدای راه است. لذا تأثیر مثبت آموزش به شیوه ی نقشه کشی مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری هنوز موضوعی قابل بحث است و نیازمند انجام مطالعات مداخله‌ای بیشتر، به صورت طولی با تعداد نمونه بیشتر و با کیفیت بالاتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Systematic Review of Concept Mapping Teaching Method and Critical Thinking Skills in Nursing Education

نویسندگان [English]

  • Mohsen Adib-Hajbaghery 1
  • hamidreza sadeghi gandomani 2

1 Faculty Member, Trauma Nursing Research Center, School of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.

2 PhD Student in Nursing, Department of Medical-Surgical Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Educational experts believe that effective teaching methods such as concept mapping are appropriate to help nursing students develop critical thinking skills. Hence, this study was carried out to review the effectiveness of concept mapping in developing critical thinking skills among nursing students in Iran and the world. A systematic review was conducted on thirteen research papers, review articles, and meta-analyzes published from 1998 to 2015 and assessed the effect of concept mapping method on nursing students' critical thinking. Farsi and English articles with full text available at Data bases such as Google Scholar, PubMed, Science Direct and Ovid were searched using keywords concept mapping, critical thinking skills, nursing student, and nursing education in the title or abstract of papers. Overall, eleven quasi-experimental studies and two experimental studies were reviewed. Most papers based on critical thinking questionnaires of California used to measure critical thinking. Most studies reported that concept mapping have been effective to promote critical thinking skills of nursing students. Our results showed that studies conducted on concept mapping are still in its infancy. Therefore, the positive impact of concept mapping method on nursing students' critical thinking skills is still an open question and requires further experimental and longitudinal studies with larger sample sizes and rigorous methodologies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic review
  • Concept Mapping
  • Nursing Education
  • critical thinking skills
1-Abdoli, S, Khajeh-ALI, T 2012, Compression the effect of clinical concept mapping & nursing process in developing nursing students critical thinking skills, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 11, No.9, Pp. 1420-1429.[Persian].
     
2-Atay, S, Karabacak, M 2012, Care plans using concept maps and their effects on the critical thinking dispositions of nursing students, International Journal of Nursing Practice, Vol.18, No.3, Pp. 233-239.
     
3-Chen, F, Lin, M 2003, Effects of a nursing literature reading course on promoting critical thinking in two-year nursing program students, Journal of Nursing Research, Vol.11,No.2, Pp.137-147.
     
4-Daley, BJ, Shaw, CR, Balistrieri, T 1999, Concept maps: A strategy to teach and evaluate critical thinking, The Journal of Nursing Education, Vol.38, No.1, Pp. 42-47.
     
5-Gul, RB, Boma, JA 2006, Concept mapping: A strategy for teaching and evaluation in nursing education, Nurse Education in Practice, Vol.6, No.4, Pp. 199-206.
     
6-Habibzadeh, H, Moradi, Y, Rasuli, D 2014, The effect of concept mapping teaching method on critical thinking skills of nursing, The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol.12, No. 5, Pp. 379-385.[Persian].
     
7-Harpaz I, Balik, C, Ehrenfeld, M 2004, Concept mapping: an educational strategy for advancing nursing education, Nursing Forum Wiley Online Library, Pp. 27-36.
     
8-Hicks-Moore, SL, Pastirik, PJ 2006, Evaluating critical thinking in clinical concept maps: A pilot study, International Journal of Nursing Education Scholarship,Vol.3. No.1, Pp .123-129.
     
9-Hsu, L 2004, Developing concept maps from problem-based learning scenario discussions, Journal of Advanced Nursing, Vol. 48, No.5, Pp .510-518.
     
10-Jones, M 2008, Developing clinically savvy nursing students: an evaluation of problem-based learning in an associate degree program, Nursing Education Perspectives, Vol.29, No.5, Pp. 278-283.
     
11-Lee, W, Chiang, CH, Liao, IC 2012, The longitudinal effect of concept map teaching on critical thinking of nursing students, Nurse Education Today,Vol.33, No.10, Pp.1219-1223.
     
12-Maneval, RE, Filburn, MJ, Deringer, SO 2011, Concept mapping: does it improve critical thinking ability in practical nursing students?, Nursing Education Perspectives, Vol.32, No.4, Pp. 229-233.
     
13-Moattari, M, Soleimani, S, Jamali Moghaddam, N, et al, The Effect of Clinical Concept Mapping on Discipline Based Critical Thinking of Nursing Students, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 12, No.10, Pp.756-767.[Persian].
     
14-Nirmala, T, Shakuntala, BS 2011, Concept mapping, an effective tool to promote critical thinking skills among nurses, Nitte University Journal of Health Science, Vol. 1, No.4, Pp. 21-26.
     
15-Novak, JD, 1998, Learning, creating, and using knowledge, Philadelphia, Lippincott, Pp. 221-241.
     
16-Platzer, H, Blake, D, Ashford, D 2000, An evaluation of process and outcomes from learning through reflective practice groups on a post-registration nursing course, Journal of Advanced Nursing, Vol. 31, No.3, Pp. 689-695.
     
17-Popil, I 2011, Promotion of critical thinking by using case studies as teaching method, Nurse Education Today, Vol. 31, No.2, Pp. 204-207.
     
18-RasoulZadeh, N, SadeghiGandomani, HR, Delaram, M, et al 2015, Comparing the Effect of Concept Mapping and Conventional Methods on Nursing Students’ Practical Skill Score, Nursing and Midwifery Studies, Vol 4, No.3, Pp. 2-8.
     
19-RiddellI, T 2007, Critical assumptions: Thinking critically about critical thinking, The Journal of Nursing Education, Vol. 46, No.3, Pp. 121-126.
     
20-Rooda, LA 1994, Effects of mind mapping on student achievement in a nursing research course, Nurse Educator, Vol. 19, No.6,Pp. 25-28.
     
21-SadeghiGandomani, HR, Delaram, M, Naseri-Brugeni, N 2014, Comparison of concept mapping and conventional teaching methods on creativity of nursing students, Journal of Medical Education Development,Vol.9, No.3,Pp. 48-57.[Persian].
     
22-Samawi, Z, Canas, A. J, Novak, J. D, et al 2007, The effect of concept mapping on critical thinking skills and dispositions of junior and senior baccalaureate nursing students, Nursing Education Perspectives, Vol.16, No.2, Pp. 71-82.
     
23-Sarhangi, F, Masoumy, M 2011, Effect of concept mapping teaching method on critical thinking skills of nursing students, Iranian Journal of Critical Care Nursing, Vol. 3, No. 4, Pp.145-150.[Persian].
     
24-Sinatra-Wihelm, T 2012, Nursing care plans versus concept maps in the enhancement of critical thinking skills in nursing students enrolled in baccalaureate nursing program. Creative Nursing, Vol.18, No.2, Pp. 78-84.
     
25-Tseng, HC, Chou, FH, Wang, HH, et al 2011, The effectiveness of problem-based learning and concept mapping among Taiwanese registered nursing students, Nurse Education Today, Vol. 31, No.8, Pp. 41-46.
     
26-Wheeler, LA, Collins, SKR 2003, The influence of concept mapping on critical thinking in baccalaureate nursing students, Journal of Professional Nursing, Vol.19, No.6, Pp. 339-346.