نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده پزشکی و عضو مرکز تحقیقات بیماری های عفنونی و گرمسیری، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

 
از آنجایی که هر آموزشی نمی تواند منجر به یادگیری گردد و روش های سنتی کمتر موجب یادگیری عمقی می-شوند، بر آن شدیم تا یکی از روش های فعال یادگیری یعنی روش آموزش بر اساس بیمار Case –based teaching را در تدریس برخی دروس شایع و کاربردی بیماری های عفونی به کار بریم. با توجه به اینکه بیماری های اسهالی از بیماری های شایع و مهم و حتی از علل مرگ و میر به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشند و مدیریت صحیح آن اهمیت زیادی دارد، این مباحث انتخاب شدند. این روش به صورت مداخله ای برای تدریس یک گروه 17 نفره ی دانشجویان به کار گرفته شد و با گروه دیگر که 21 نفر بودند و تدریس به صورت سنتی برایشان انجام می شد، مقایسه شدند. برای این مقایسه از امتحان OSCE و MCQ پایان دوره استفاده شد. نتایج با نسخه ی 16 نرم افزارSPSS بررسی شد. در سطح α مساوی 0.05 برای امتحان OSCE به روش P=0.026 Independent T-Test با میانگین نمره 73/12 و انحراف معیار 15/2 در گروه مورد پژوهش در مقایسه با میانگین نمره 02/11 و انحراف معیار 33/2 در گروه کنترل و برای امتحان MCQ به روش P=0.039Mann-whitney testبا میانگین نمره ی 47/2 و انحراف معیار 94/0 در گروه مورد پژوهش در مقایسه با میانگین نمره ی 81/1 و انحراف معیار 03/1 در گروه کنترل به دست آمد که در هر دو امتحان نتایج معنادار بودند. بنابراین توصیه می شود که هر زمان که وقت و امکانات اجازه می دهد در آموزش مطالب شایع و کاربردی از این روش استفاده کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Case–Based Teaching Method for Infectious Diseases Educational Course in Ahvaz Jaundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ahmadi 1
  • Roohangiz nashibi 2

1 Faculty member, Medical school, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Academic member, infectious and tropical diseases research center Medical school, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Considering every teaching wouldn’t Lead to learning and traditional Methods often Less resulted in deep Learning, we implemented case–based teaching method for educational common and practical Infectious diseases courses. Furthermore, diarrheal diseases are common and important and one of mortality causes in developing countries; moreover, their correct management is important,hence, these items were selected. This Interventional study was implemented for one group with 17 students and compared with another group with 21 students of conventional methods. For this comparison, twoOSCE and MCQ exams wereused. Data was analyzed by SPSS ver .16 software. In OSCE exam for case group with Independent T-Test P=0.026, Mean=12.73, and Standard deviation=2.15 in in comparison to Mean=11.02 and Standard deviation=2.33 in control group were observed.In MCQ exam with Mann-whitney test P=0.039, Mean=2.47, and Standard deviation=0.94 in case group were obtained in comparison with Mean=1.81 and standard deviation=1.03 in control group respectively(α= 0.05) that in two exams results were significant .Therefore, we recommended that this model would be helpful for teaching common and useful issues when time and logistics provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching method
  • Case Base teaching
  • Iran
Afaghi, A, Haj Aghamohamadi, AA, ziaee, A, et al 2001, Effect of an Integrated casebased nutrition curriculum on medical education at Qazvin university of medical sciences, Global j Health sciences, Dec 29, Vol. 4, NO.1, Pp112-117. Amini, M , Safaei Ardakani, GH, Hosseini Alhashemi, H.R 2005, Methods for study and learning , Navid publications, Pp.7-27.Cases, it 2001 , Enhancing case- based learning in biology Education through computer stimulation and internet conferencing, teaching with technology today, Vol.7, No.9. Irby David, M 1994, Three exemplary models of case- based teaching, Academic medicine, Vol. 69 , No.12, Pp.947-953. Harden Renald, M, Dent John, A 2005, A practical guide for medical teachers, USA, Elsevier Churchill Living stone, second edition, Pp.57-66. Jarz, E.M, Kainz, G.A, walpoth, G 1997 , Multimedia – based case studies in Education: Design, development and evaluation of Multimedia- based case studies, journal of Educational Multimedia and Hypermedia ,Vol.6, No.1, Pp.23-46. Lak Dizji, S, Razavi, N, Davoodi, A, et al 2005, comparison of teaching methods of lecture and discussion on the learning of nursing students in the second semester 83- 84, Iranian journal of medical publication of medical education , No .14(attachment), Pp.14-15.Education, National congress seventh special. Merseth, K 1991 , The early history of case – based instruction Insights for teacher education today , journal of teacher Education ,Vol.42, No.4, Pp.243- 249. Mortazavi, H, Nemat, R , Soheil Arshadi, MR, et al 2005, Effectiveness of interactive learning and teaching methods in educational process, Iranian journal of medical education. National congers seventh special publication of medical education, Pp. 28. Steve, L 2006, case- based teaching & learning available at USC center for Excellence in teaching . Manning, B 1997, The case for cases, professional and organizational network in higher education annual conferences, October 17, Haines city, Florida. http://archive, tlt,psu. edu/suggestions/cases http://stanford.edu/dept/CTL/cgi.bin/. docs/newsletter/case-studies. Speaking and teaching ,Stanford university newsletter on teaching, 1994 ,Vol.5, NO.2.