مقاله پژوهشی

تحلیل وضعیت مدیریت روابط بین المللی در حیطه ی بهره گیری از اساتید و کارشناسان خارجی و برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1385 تا 1390

علیرضا فرج اللهی؛ ابوالقاسم امینی؛ محمدرضا رشیدی؛ عباس شهبازی

صفحه 93-99