نویسندگان

چکیده

ییکی از روش‌های مفید و مقرون به صرفه برای پیشرفت و هماهنگی حرفه‌ی پرستاری با پیشرفت‌های حاصله در تکنولوژی علوم پزشکی و اجتماعی، آموزش ضمن خدمت می‌باشد که شامل تمام آموزش‌های شغلی است که برای ارتقای کیفیت عملکرد افراد به آن‌ها داده می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل مؤثر بر انگیزش پرستاران جهت شرکت در برنامه‌های آموزش ضمن خدمت انجام گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی_مقطعی می‌باشد که در سال 1389 در شهر بجنورد انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش کلیه پرستاران شاغل در دو بیمارستان آموزشی این شهر و نمونه پژوهش 120 نفر از این تعداد بودند که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که انگیزش افراد در خصوص شرکت در برنامه‌های آموزش ضمن خدمت را در 4 حیطه (عوامل شخصی، حیطه سازمانی، عوامل حرفه‌ای و عوامل مرتبط با برنامه‌ریزی دوره) می‌سنجید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کای دو، تی تست و ضریب همبستگی توسط نسخه‌ی 18 نرم‌افزار SPSSبهره‌گیری شد. 57% افراد مورد مطالعه معتقد بودند که شرکت در برنامه‌های آموزش ضمن خدمت، دانش، آگاهی و مهارت‌های عملکردی آن‌ها را ارتقا داده است. 6/33% پرستاران انگیزه خود جهت شرکت در برنامه‌های آموزش ضمن خدمت را عوامل شخصی، 13% عوامل سازمانی، 9% عوامل مرتبط با برنامه‌ریزی و 51% عوامل حرفه‌ای قلمداد کردند. بیشتر پرستاران در بعد حرفه‌ای و فردی موافق بودند که این عوامل می‌تواند انگیزه آن‌ها را جهت شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت تأمین کند؛ لذا پیشنهاد می‌شود که ضمن تقویت این عوامل، در بعد عوامل سازمانی و برنامه‌ریزی نیز اقداماتی انجام شود تا پرستاران با انگیزه بیشتری در دوره‌های بازآموزی شرکت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Motivation of Nurses to Participate in - Service Training Programs in Bojnurd Educational Hospital

نویسندگان [English]

  • مهدی حارث ابادی
  • زهره عباسی
  • سید حمید حسینی

چکیده [English]

One of the useful and cost-saving methods in both promotion and coordination of nursing profession along with improvement resulted from technology of social and medical science is the in- service training. It includes any professional training that improves the quality of individual practice. The aim of this study was to determine the factors influencing nurses’ participation in continuing educational programs. This study was a cross-sectional descriptive study and was conducted in year 2011 in Bojnurd. Random Sample of 120 nurses selected from those working at two educational hospitals. Data was collected using a valid and reliable questionnaire, which focused on gathering participants’ viewpoints on the influence of four categories of factors (i.e., personal, organizational, professional, and program) on their participation in continuing educational activities. The data was fed to SPSS18 and statistical methods of t-test, Chi Square, and Spearman Correlation Coefficient were employed to analyze the data. 57%of participants believed that continuing education has improved their knowledge, awareness, and functional skills. Whereas, 33/6% of nurses have mentioned personal factors as the motivation to participate in these programs, 13%organizatonal, 9% program and 51 %professional factors. Finnaly, study findings suggests that, for these nurses, personal and professional factors were the most motivational factors to participate in these in the programs; therefore some strategies will be needed to enhance organizational and program factors while improving them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Continuing Education (in
  • service training)
  • Nurse
  • Educational Hospital