نویسنده

چکیده

ارزشیابی یکی از جنبه های مهم در فرایند فعالیت های آموزشی است که بر اساس نتایج آن، می توان نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی شناخت. هدف این مطالعه، نظرسنجی از دانشجویان در خصوص استفاده از تصاویر و فیلم-های آموزشی در مقایسه با روش رایج آزمون به صورت چهار گزینه ای جهت ارزشیابی دانشجویان پزشکی درپایان ترم درس فیزیولوژی 2 پزشکی می باشد. این مطالعه به صورت یک مطالعه ی مداخله ای (Trial study) در نیمسال اول 90-89 بر روی تعداد 160 دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ارزشیابی با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته انجام شد. قبل از آزمون، درصد بیشتری از دانشجویان موافق با آزمون چهار گزینه ای بودند (5/31 درصد خیلی موافق و 5/40 درصد موافق) اما بعد از آزمون با استفاده از فیلم و اسلاید درصد کمتری از دانشجویان موافق با آزمون چهار گزینه ای بودند (17 درصد خیلی موافق و 8/20 درصد موافق). همچنین درصد دانشجویان موافق با شیوه ی جدید ارزشیابی پس از آزمون افزایش یافت (از 1/13درصد به 5/34 درصد خیلی موافق). میزان رضایتمندی دانشجویان و عادلانه بودن آزمون چند گزینه ای به ترتیب 14/6 و 92/4 (05/0p<) و در خصوص آزمون با استفاده از فیلم و اسلاید 30/7 و 32/7 (از 10) (05/0p>) بود. به نظر می رسد که شیوه ی ارزشیابی پایان ترم دانشجویان در دروس علوم پایه با استفاده از تصاویر و فیلم های آموزشی نه تنها از دید دانشجویان عادلانه تر بوده بلکه در ارزیابی عمقی تر مطالب آموخته شده مؤثرتر از آزمون های چهار گزینه ای رایج باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Medical Students' Satisfaction Toward the Physiology Exam Using Educational Pictures and Movies in comparison with Multiple Choice Tests Isfahan University of Medical Sciences

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the viewpoint of medical students regarding the use of educational pictures and movies for evaluation of medical students in physiology course. This action research has been done on 160 medical students of faculty of medicine, Isfahan University of Medical Sciences during 1st semester of 2010-2011. A researcher-made questionnaire evaluated the exam. Data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics (mean and standard deviation). Results showed that before evaluation, of the vast majority of students agreed with multiple choice questions than evaluation by pictures and movies (from 13.1% to 34.5%). The attitude and viewpoint of students regarding to multiple choice question was 6.14 and 4.92 and regarding to the new method was 7.30 and 7.32 (from 10), respectively. It seems that the new method of evaluation not only is much justicebut also helps to learn more knowledge in depth than multiple choice question exam. Results:results showed that before evaluation, more percent of students agreed with multiple choice question than evaluation by pictures and movies (from 13.1% to 34.5%). The attitude and viewpoint of students regarding the multiple choice question was 6.14 and 4.92 and regarding the new method was 7.30 and 7.32 (from 10), respectively. Conclusion: It seems that the new method of evaluation is much justiceand it helps to learn more knowledge in depth than multiple choice question exam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • evaluation
  • Medicine