نویسندگان

چکیده

پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان یکی از مهمترین نگرانی‌های مسؤولان آموزشی دانشگاه‌ها، دانشجویان و خانواده‌های آنهاست که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. یکی از عواملی که به نظر می رسد بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است، هوش هیجانی می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. این مطالعه ی توصیفی_تحلیلی همبستگی بر روی 303 نفر از دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد و ملی شهر جیرفت در سال 1392 انجام شد. جهت سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل نیمسال گذشته و معدل کل و برای سنجش هوش هیجانی، پرسشنامه ی استاندارد هوش هیجانی برادبری_گریوز مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نسخه ی 19 نرم افزار SPSS و روش‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تی تست، آنوا، کای دو، ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج این پژوهش، پیشرفت تحصیلی دانشجویان در سطح متوسط قرار داشت. ارتباط معنا‌داری بین پیشرفت تحصیلی با دانشگاه محل تحصیل، جنسیت و وضعیت سکونت وجود داشت (00/0P=). میانگین نمرات مقیاس‌های خود آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه به ترتیب 58/5±81/82، 93/13±47/70، 30/7±36/81، 26/10±44/73 و میانگین نمره ی کلی هوش هیجانی دانشجویان 26/9±02/77 بود که نشان دهنده ی هوش هیجانی متوسط دانشجویان می باشد. بر اساس نتایج بین هوش هیجانی و تمام مقیاسهای آن و متغیرهای سن، ترم و مقطع تحصیلی ارتباط معنادار وجود داشت (05/0=P). آزمون آماری پیرسون، ارتباط معناداری بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی دانشجویان نشان داد. لذا انتظار می رود با گنجاندن مفهوم هوش هیجانی در برنامه ی آموزشی دانشگاه ها، به دانشجویان کمک کرد تا بهتر با فشارهای تحصیلی و اجتماعی مقابله کنند و کمتر دچار افت تحصیلی گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement of Students in Jiroft Universities in 2013

نویسندگان [English]

  • Musab Ghaderi
  • ALI Aeine Heidari
  • Mohammad Pachang
  • سارا آدرویشی

چکیده [English]

The students' academic achievement and preventing the loss of improvement is the main concerns of education officials, students as well as their families would be affected by some factors. It seems that emotional intelligence effects students' academic achievement. Regarding to this, the present study aimed to assess any probable relationship between emotional intelligence and academic achievement of students. This descriptive-analytic correlational study was conducted on 303 students of the Medical Sciences, Azad, and National universities of Jiroft in 2013. For measuring academic achievement last semester average and total grades and also for measuring emotional intelligence Bradbry-Graves questioner was used. Data was analyzed by SPSS19 software using descriptive (mean and standard deviation) and inferential (t-test, ANOVA, chi-square, Pearson correlation coefficients) statistical methods. Based on the results, students’ academic achievement was in middle range.Moreover, a statistical significant relationship was found between academic achievement and gender, residential status, and kind of universities (P=0.00). Mean scores of consciousness, self-management, social awareness and relationship management subscales were 82.81±5.58, 70.47±13.93, 81.36±7.30 and 73.44±10.26, respectively and mean of student’s emotional intelligence score was 77.02±9.26 that showed middle emotional intelligence among students. The Results showed a significant relationship between emotional intelligence and all its subscales with age, students’ semester and degree (P=0.05). Furthermore, Pearson test revealed a significant correlation between emotional intelligence and academic achievement. Therefore, it’s suggested that with considering concept of emotional intelligence in educational programs, providing a good condition for students can help them to tolerant educational and social strains as well as less effected by educational loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic achievement
  • Emotional intelligence
  • Student
  • Jiroft