مقایسه ی سطح یادگیری و بررسی دیدگاه دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی در مورد آموزش با استفاده از شبیه‏ساز دستگاه توموگرافی کامپیوتری و آموزش سنتی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مرضیه طهماسبی؛ لیلا علیپور فیروزآبادی؛ محسن چکی؛ عبدالحمید بهروزی؛ عبدالحسین عگبهی

صفحه 207-213

مقاله پژوهشی