نویسندگان

چکیده

مراسم استقبال و برنامه های توجیهی از رویکردهای مؤثر در رفع عوامل تنش زای اجتماعی، تحصیلی و هیجانی مرحله گذر، ورود به دانشگاه محسوب می شود. مطالعه ی حاضر نیز با هدف ارزیابی نقش فرایند استقبال در رفع چالش های مرحله گذر دانشجویان جدیدالورود انجام شد. برای هدایت این مراسم کار گروهی با عنوان مراسم استقبال متشکل از دانشجویان و اساتید در دانشکده ی پیراپزشکی کاشان تشکیل شد. برای ارزیابی نقش فرایند استقبال مطالعه ی مقطعی از طریق توزیع پرسشنامه در بین کلیه ی دانشجویان ورودی جدید سال 1391 (93 نفر) انجام شد. بیشتر دانشجویان 91 نفر (8/97 درصد) توافق داشتند مراسم استقبال می تواند پل ارتباطی مناسب بین دانشجو و دانشگاه برقرار نماید. بیشتر دانشجویان 90 نفر (8/97 درصد) توافق داشتند مراسم استقبال می تواند دانشجویان را برای سازگاری با محیط دانشگاه و ورود به دانشگاه مهیا نماید. 84 نفر (3/90 درصد) توافق داشتند که این مراسم در تقویت احساس تعلق خاطر دانشجو به دانشگاه تأثیر دارد. با توجه به نظرات دانشجویان در خصوص اهمیت فرایند استقبال در کلیه مراحل گذر به دانشگاه توصیه می شود مرکز تخصصی با عنوان واحد مشاوره و حمایت از دانشجویان جدیدالورود در سطح معاونت دانشجویی دانشگاه ها استقرار یابد تا مسؤولیت آگاهی و توانمندسازی دانشجویان جدیدالورود، اساتید مشاور، سایر دانشجویان و کارکنان در خصوص چالش های مرحله گذر را عهده‏دار گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Welcoming Ceremony on Removing Challenges of Freshmen’s Transitional phase

نویسندگان [English]

  • Akbar Ali Asghar zade
  • Zahra Meidani
  • Abdolah Omidi
  • Maryam Nezadi Niasar
  • Sima Rasti

چکیده [English]

Preparing Welcoming Ceremony and Orientation programs for freshmen acknowledge to work as an effective approach to decrease social, academic and emotional stressors. This study conducted to evaluate the role of Welcoming Ceremony to resolve freshmen's transitional-phase challenges. A special working group, including faculties and students, was formed to conduct Welcoming Ceremony and Orientation programs at Kashan School of Allied Health Professions. To evaluate the role of Welcoming ceremony a cross– sectional study was carried out through a distribution of a questionnaire among 92 newly admitted students (freshmen) in 1391. Majority of freshmen about 91 (97.8%) agreed that Welcoming Ceremony served as linkage between college student and university; 90 (97.8%) believed that Welcoming Ceremony assisted them to adjust with the university; 84 (90.3%) agreed that Welcoming Ceremony enhanced sense of belonging to university. In attention to the result of this study and in regarding to the importance of Welcoming Ceremony on all stages of university transitional phases, developing a specialized administrative unit in order to enhance awareness and capability of freshmen, advisors, senior students, and university staffs regarding to transitional challenges at Vice Chancellor for Students and Cultural is advisable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transition
  • Freshmen
  • Welcoming Staff