نویسندگان

چکیده

امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی کلیدی و ارزشمندی شناخته شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یک سازمان به شمار می رود. مدیریت دانش می تواند برای سازمان خلق ارزش کرده و عملکرد سازمانی را بهبود بخشد. حاضر به منظور بررسی رابطه ی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. نمونه ی این پژوهش، 291 نفر از کارکنان که به صورت تصادفیِ طبقه‏بندی شده (سهمیه‏ای) انتخاب شده‏اند. اطلاعات لازم برای آزمودن فرضیه‏ها از طریق دو پرسشنامه بستۀ عملکرد سازمانی و پرسشنامه ی محقق ساخته مدیریت دانش که دارای چهار بعد: ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش به دست آمده است. ضرایب پایایی این آزمون‏ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد، که مقدار ضریب پایایی مدیریت دانش و عملکرد سازمانی 84/0 و 86/0به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی داده‏های گردآوری شده، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. حاصل پژوهش آن بود که با توجه به ضریب همبستگی مثبت و معنادار، بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین بین چهار بعد مدیریت دانش (ایجاد دانش، ثبت دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش) و عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study relationship between Knowledge Management and Organizational performance) Case Study: Shahid sadoghi hospital)

نویسندگان [English]

  • Sayed Mohammad younesi far
  • ali mohaghar
  • aziz younesi far

چکیده [English]

Today Knowledge has been considered as competitive asset and valuable key as a basis for sustainable growth and title a password maintaining an organizational competitive advantage. Knowledge Management can create value for an organization and improve organizational performance. The present research has been conducted on purpose of study the relationship between Knowledge Management and Organizational performance at Yazd Sadoghi Hospital; therefore, the research method was a descriptive - correlational study; the sample population consisted of 291 of employees that were randomly classified and selected, to form stratified-random. To receive necessary information, in order to testing hypothesis, was done by two closed questionnaires including an organizational performance and researcher-made questionnaire of knowledge management which also included four dimensions such as knowledge creation, documented knowledge, knowledge dissemination and application of knowledge. Subsequently, the reliability coefficients of this test was calculated using Cronbach's alpha; that quantity reliability coefficients for Knowledge Management and Organizational performance were 86 and 84, respectively. In order to analysis and search date gathering, the Pearson correlation test was also used. Due to the research results, and regarding to significant and positive correlation coefficient, there was a relationship between Knowledge Management and Organizational performance. Moreover, a significant positive relationship observed between four dimensions of Knowledge Management included (knowledge creation, documented knowledge, knowledge dissemination and knowledge application) and Organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • organizational performance
  • knowledge creation
  • Documented Knowledge
  • knowledge dissemination