نویسندگان

چکیده

بررسی عملکرد علمی دانشجویان به عنوان مهم ترین شاخص نظام آموزش عالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه تعیین ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد. این مطالعه ی توصیفی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه های عملکرد علمی که روایی صوری و محتوا و همچنین پایایی آن تعیین و تأیید گردیده و کیفیت زندگی SF12 در ۱۲۶ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حداقل ۳ سال تجربه تحصیل در دانشگاه که بیماری جسمی یا روانی شناخته شده و سابقه ی وقوع حادثه ی ناگوار در ۳ ماه اخیر را نداشتند، بر اساس طرح نمونه گیری تصادفی متناسب با تعداد دانشجویان هر دانشکده در سال ۱۳۹۲ انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده گردید. نتایج مطالعه، نشان داد که کیفیت زندگی با عملکرد علمی دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری داشت، به طوری که با افزایش نمرات کیفیت زندگی عملکرد علمی دانشجویان عدد بالاتری را نشان داد. کیفیت زندگی روانی دانشجویان نیز با عملکرد علمی ایشان ارتباط مثبت معناداری داشت، ولی بین کیفیت زندگی جسمی و عملکرد علمی ارتباطی دیده نشد. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که با استفاده از فرمول پیش بین (X.0/3 + 42 =Y) می توان عملکرد علمی (Y) دانشجویان را بر اساس نمرات کیفیت زندگی روحی (X) آنان تخمین زد. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که بین کیفیت زندگی و عملکرد علمی دانشجویان ارتباط وجود دارد و کیفیت زندگی می تواند پیش بینی برای عملکرد علمی دانشجویان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation the Relationship between Quality of Life and Academic Performance of Students at Golestan University of Medical Sciences and Presentation of Predictive Model 1392

نویسندگان [English]

  • Asieh Sadat Baniaghil
  • Ebrahim Salehi Omran
  • Mohammad Fazeli
  • Vahid Fallah

چکیده [English]

Study of students’ academic performance has been the most important indicator in higher educational system. Hence, the goal of this study was to explore the relationship between quality of life and scientific performance of students at Gorgan University of medical sciences. This Analytical study was done through using academic performance questionnaire which its face and content validity as well as reliability were determined and confirmed; moreover, the quality of life SF12 was completed by 126 samples with at least 3-year College experience. Samples were selected by random sampling design and proportional to the number of students per Colleges in 1392; noon of population had known-physical or known-mental illness and traumatic event within 3 months; none was graduated during study period. In addition, data analysis was done by statistical software SPSS and frequency, and Pearson Correlation Coefficient and stepwise regressions statistical techniques were in the 95% confidence level. Afterward, results indicated that between students’ quality of life and academic performance was positive significant correlation with correlation coefficient of 0/45; so the higher scores of quality of life pointed out higher level of academic performance. Moreover, mental quality of life and academic performance of students showed positive significant correlation, but between the physical quality of life and the academic performance of students wasn’t a correlation; academic performance (Y) of students can be estimated using the predicted formula (Y= 42 + 0 / 3 X) by the psychological Quality of life (X) scores. Totally, results indicated that there would be a relationship between the quality of life and the academic performance of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Academic performance
  • Education Rsearch Performance
  • Student
  • high education