نویسندگان

چکیده

امروزه آموزش مداوم، برای به روز نگه داشتن اطلاعات ارائه دهندگان خدمات پزشکی امری لازم و ضروری است و همه-ی کشورها برای آموزش مداوم مؤثرتر جهت کاستن هزینه های سیستم بهداشتی درمانی و خطاهای پزشکی برنامه ریزی دقیقی نموده اند. در این راستا توجه به دیدگاه ها و نظرات مشمولان برای برگزاری بهتر این برنامه ها، اهمیت ویژه ای دارد. در این مطالعه دیدگاه پزشکان استان یزد در زمینه ی انگیزه ها و موانع حضور در برنامه های بازآموزی در سال 1390 بررسی شده است. در این مطالعه ی مقطعی_توصیفی از پرسشنامه های محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن ها تأیید شد، جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نمونه گیری به روش آسان از میان کلیه ی پزشکان عمومی و متخصص شرکت کننده در برنامه های بازآموزی در نیمه ی دوم سال 1390 انجام شد. در این مطالعه، مجموعاً 181 پزشک عمومی و متخصص شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم، پرسشنامه های خود را تکمیل نمودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 82/43 سال بود. 57% از ایشان، پزشک عمومی و 43% پزشک متخصص در زمینه های مختلف بودند. اصلی ترین انگیزه ی حضور پزشکان در برنامه ها به ترتیب محل برگزاری برنامه ها (2/71%) و‌ به روز بودن آن ها (58%) و عمده ترین موانع حضور از دیدگاه آن ها به ترتیب عدم نیاز به امتیاز برنامه ها (7/65%) و تاریخ نامناسب برگزاری (8/40%) بود. توجه به انگیزه ها و پیش بینی موانع حضور پزشکان در برنامه ها می تواند در برنامه ریزی های آموزش مداوم مؤثر و گام مهمی در مدیریت ارائه این برنامه ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Continuous Medical Education (CME): Motivations and Barriers to Participation

نویسندگان [English]

  • AmirHoushang Mehrparvar
  • MohammadHossein Davari
  • Maryam Bahaloo
  • Masoud Mirzaei
  • mehrdade mostaghaci
  • Marjan Cheraghi
  • Hosseinali Esmaeili

چکیده [English]

Continuous Medical Education (CME) is necessary to keep health-care staff up to date in providing health services. All countries have been carefully planned for more effective continuous medical education that reduces medical costs and errors, therefore, the participants’ views and opinions are important. Due to this, the present study surveyed viewpoints of general physicians and specialists of Yazd in 2011 about facilitators and barriers of participation in CME programs. A cross-sectional study carried out, and sampling method was simple. Subsequently, data was collected by a self-structured questionnaire, and its validity and reliability were confirmed too. Overall, 181 general physicians and specialists, who participated in CME programs, completed the questionnaire. In addition, mean age of participants was 43.82 years; 57% of them were general physicians and 43% were specialists. The main motivators of participation in programs were the venue of the programs (71.2%) and being in accord with the latest knowledge (58%). The most prevalent barriers to participation were having enough CME scores (65.7%) and the inappropriate date of programs (40.8%). Hence, attention to motivations and barriers of participation in programs seems to be effective in planning for CME and it would be important in the management of presentation of programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivations
  • barrier
  • Continuous Medical Education (CME)