نویسنده

چکیده

با توجه به سیر چشم گیر پیشرفت و تأثیر ژنومیک در تشخیص و درمان بیماری‌ها و با توجه به اینکه امروزه ژنتیک انسانی در مرکز اهمیت اطلاعات مورد نیاز دانشکده های پزشکی دنیا رار گرفته است، بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد سر فصل های تدریس ژنتیک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مطالعه ی مداخله ای نیمه-تجربی، تجربه ی مؤلف که تدریس "نشانه شناسی بیماری های ژنتیک" به دانشجویان پزشکی دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نیمسال اول و دوم تحصیلی 92-1391 می باشد، ارائه گردید. موضوع مذکور در حین تدریس دو واحد ژنتیک در نیمسال سوم علوم پایه و در قالب یک جلسه ی دو ساعته تدریس گردید. در این جلسه با هدف آشنا کردن دانشجویان با علایم بالینی بیماری های ژنتیک، علامت‌های شاخص و شایع موجود در این بیماری ها به صورت تصویری آموزش داده شد. پرسشنامه ی نظرسنجی در مورد کمیت و کیفیت تدریس و به خصوص موضوع نشانه شناسی بیماری های ژنتیک بین دانشجویان توزیع گردید و پاسخ های آنان در نیم سالی که این مبحث تدریس گردید، با نیمسال قبل که این موضوع تدریس نمی شد، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که پس از تدریس موضوع، کسانی که معتقد بودند می توانند بیماری ژنتیک را در یک فرد حدس بزنند افزایش یافت، کسانی که مطالب تدریس شده در مورد بیماری های ژنتیک برای دانشجویان پزشکی را ناکافی می دانستند، کاهش یافت و تعداد کسانی که اعتقاد داشتند تدریس نشانه های بیماری های ژنتیک نیاز نیست به صفر رسید. با توجه به اینکه دانشجویان پزشکی نیازمند آشنایی با بیماری‌های ژنتیکی هستند، یکی از راه های تأمین این نیاز، آموزش نشانه های بیماری های ژنتیک به آنان می باشد.
نتایج نشان داد پس از تدریس موضوع، کسانی که معتقد بودند می توانند بیماری ژنتیک را در یک فرد حدس بزنند 20٪ افزایش؛ مطالب تدریس شده در مورد بیماریهای ژنتیک برای دانشجویان پزشکی را ناکافی می دانستند 19٪ کاهش و اعتقادی به اینکه نیازی به تدریس نشانه های بیماریهای ژنتیک نیست، به صفر رسید. لذا با توجه به نیاز دانشجویان برای آشنائی کاربردی و بالینی با بیماریهای ژنتیکی، یکی از راههای تقویت فراگیری بیماریهای ژنتیک، آموزش نشانه های بیماریهای ژنتیک می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of Medical Students' Viewpoints at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences onTeaching Clinical Manifestations of Genetic Diseases

نویسنده [English]

  • Mahdi Bijanzadeh

چکیده [English]

Thanks to fast improvement of Human genomics and its profound impact on the diagnosis and management of diseases and because of widely accepted idea that human genetics is central to the bodies of knowledge that are necessary for modern medical schools, evaluation of medical students' viewpoints on genetics' curricula is very important. In this interventional semi-experimental research, the subject of "clinical manifestation of genetic disorders" has been taught to students of medical school of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences during two semesters in 2012. This subject presented during curriculum of third semester of basic sciences period in 2-hour class. In this subject, common and important signs and symptoms of genetic disorders taught by pictures to increase students' ability in diagnosis of these diseases. Comments from these students about quantity and quality of genetic teaching have been collected by a questionnaire and were compared with comments of medical students before teaching this subject in 2011. After teaching this subject and data gathering, results showed that the number of students who believed thatthey can guess genetic disorders increased, and the number of students who believed that subjects of medical genetics' curricula during their basic sciences period were not enough decreased; moreover,nobody believed that there is no need of teaching this subject. Because medical students need the clinical learning of genetic disorders, teaching of clinical manifestation of genetic disorders”, consequently, seems to be an important way to meet this need.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical students
  • clinical manifestations
  • Genetic Disorders
  • Teaching
  • Questioner