نویسندگان

چکیده

برنامه ریزان آموزش پرستاری، اصلی‎ترین بخش در آموزش پرستاری را آموزش بالینی می دانند. نتایج تحقیقات نشان داده است که کیفیت آموزش بالینی چندان مطلوب نبوده و همواره شکاف بین تئوری و بالین در آموزش پرستاری وجود دارد. امروزه از پورت فولیو به عنوان یک ابزار جدید آموزشی که می تواند نقش مهمی در ارتقای صلاحیت بالینی پرستاران داشته باشد، یاد شده است. این پژوهش با هدف تأثیر پورت فولیوی آموزشی بر صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری انجام شد. در این مطالعه ی نیمه تجربی با استفاده از پیش‎آزمون، مداخله، پس‎آزمون تعداد 31 نفر از دانشجویان ترم 7 پرستاری به طور تصادفی در دو گروه مورد (15 نفر) و شاهد (16 نفر) شرکت داشتند. در گروه مورد، برنامه ی آموزشی پورت فولیو با نظارت پژوهشگر انجام گرفت و گروه کنترل در برنامه ی معمول خود شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی اطلاعات فردی و پرسشنامه ی ارزیابی صلاحیت بالینی بود. نتایج بر اساس آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. پس از اجرای مداخله، میانه ی نمرات صلاحیت بالینی دانشجویان گروه آزمایش به طور معناداری از 24/50 به 30/70 افزایش یافت (002/0 p=) در حالی که در گروه کنترل این میزان از 34/42 به 53/40 رسید (63/0p=) که معنادار نبود. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که اجرای پورت فولیوی آموزشی در ارتقای صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Portfolios Training on Nursing Students’ Clinical Competence

نویسندگان [English]

  • Soheila sedaghat
  • hojjat houshyari khah
  • Elham karimi
  • Bahman cherghian

چکیده [English]

Nursing teaching planners know the “clinical trainings” as the essential part of nursing trainings. Results of researches have shown that quality of clinical trainings has been inappropriate and there has always been a gap between theory and clinic in nursing education. Recently, using of Portfolio has been mentioned as a new training tool being capable of participating in enhancing the nurses’ clinical competence; therefore, this study was done aiming to evaluate the impact of educational portfolio on the clinical competence of nursing students. In this half-experimental study, that contained pre test – intervention - post test, 31 nursing students were divided in two randomized groups as case group (15 persons ) and control group (16 members). In addition, educational portfolio program was done under the researcher’s observation in the case group, and control group participated in their routine program. Data collecting was done by both individual information questionnaires and evaluating the clinical competence forms; data were analyzed by descriptive statistics. After accomplishing the program, mean scores of clinical competence in the case group increased to 70.30 from the previously gained 50.24 (P=0/002) while control group reached 42.34 from 40.53 (P=0/63) that was statistically meaningless. Based on the gained results, it was determined that educational portfolios had positive impact on enhancing clinical competence of nursing students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Portfolio
  • Clinical Competency
  • Nursing students