نویسندگان

چکیده

کار تیمی مجموعه ای از رفتارها، شناخت ها و نگرش های مرتبط با یکدیگر است. با توجه به اینکه برخی از فعالیت های کلاسی و عمده فعالیت های یادگیری_بالینی دانشجویان پرستاری به صورت کار تیمی انجام می شود، هدف از این مطالعه تبیین و شناخت مفهوم کار تیمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری بود. پژوهش حاضر یک مطالعه ی کیفی از نوع تحلیل محتواست که به دلیل ماهیت کار جهت جمع آوری داده ها با استفاده از شیوه ی بحث متمرکز گروهی به صورت مبتنی بر هدف با دو گروه از دانشجویان سال اول کارشناسی پرستاری و دو گروه از دانشجویان سال آخر مجموعاً 32 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1390 اجرا گردید. کدگذاری و دسته بندی اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، مفهوم کار تیمی از دید دانشجویان را در چهار طبقه خلاصه نمود: پیش نیازهای کار تیمی، وجود رهبر تیم، شکل گیری و استحکام تیم، فواید و موانع کار تیمی. به نظر می رسد که دانشجویان سال اول به خوبی از ویژگی های کار تیمی مطلع بوده و آن ها را از زوایای مختلف بر شمردند. اما به دلیل تجربه کمتر در انجام کارهای تیمی به بایدها و نبایدهای کار تیمی بیشتر اشاره کرده بودند؛ در حالی که دانشجویان سال چهارم کارشناسی به دلیل داشتن تجارب بیشتر در زمینه ی انجام کارهای تیمی و تثبیت نقش دانشجو و داشتن تعاملات بیشتر با یکدیگر به استحکام روابط و حفظ خود تیم و نیز بازده کار تیمی علاوه بر پیش نیازهای مطرح شده اشاره کرده اند، که به توجه بیشتر اساتید و برنامه‌ریزان آموزشی در این ابعاد تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Teamwork Concept in Nursing Students’ Point of View at Bushehr University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Maryam Ravanipour
  • Mohammadreza Yazdankhahfard
  • Sherafat Akaberian
  • Masoud Bahreini

چکیده [English]

Teamwork is a collection of interconnected behaviors, knowledge and attitudes. Considering that some of the major activities of nursing students in the classroom and clinical learning activities are in the team, we decided to study the concept of teamwork from nursing students’ points of view. The present study was a qualitative content analysis; due to the nature of data, data gathering was done by group discussion and criterion-based sampling. The participants were consisted of two groups of first-year and two groups of final–year nursing students, with a total of 32 students of nursing student at Bushehr University of Medical Sciences in 2011. After coding and categorizing data from interviews, the concept of teamwork from students’ opinion was summarized in four main categories: requirements for teamwork, existence of team leader, team formation and its stability, and benefits and barriers to teamwork. The freshmen seemed well aware of the characteristics of teamwork and raised them from different angles. But, due to less experience in team work, they further referred to do and don'ts. While the fourth-year undergraduate students having more experience in the field of student affairs and establishing team and having a highly interactive relationship with each other, therefore, they maintained their strength and efficiency of teamwork together for others in addition to the outlined requirements; they also have noted the importance of this aspect for teachers and educational planners shines

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teamwork
  • content analysis
  • Qualitative study
  • Nursing Student