نویسندگان

چکیده

یکی از ابزارهای آموزش در مراقبت‌های بهداشتی درمانی، شبیه‏سازهای کامپیوتری هستند. هدف این حیطه از آموزش، فراهم آوردن امکان آموزش خارج از کلینیک و در یک چارچوب قابل کنترل می‌باشد. یکی از نرم‏افزارهای آموزشی در حیطه‌ی بهداشت و درمان، شبیه‏ساز دستگاه توموگرافی کامپیوتری است. مطالعه‌ی حاضر، مطالعه‌ای توصیفی-مقطعی می‏باشد که به منظور مقایسه‌ی میزان یادگیری دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی با استفاده از روش کارآموزی سنتی و شبیه‏ساز توموگرافی کامپیوتری و بررسی دیدگاه آنان در مورد استفاده از این شبیه‏ساز برای آموزش انجام گرفته است. در این مطالعه که با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است، دانش 61 دانشجوی تکنولوژی پرتوشناسی در مورد توموگرافی کامپیوتری پیش از کارآموزی سنجیده شد. پس از تقسیم آن‌ها به دو گروه تصادفی و آموزش یک گروه با شبیه‏ساز توموگرافی کامپیوتری و گروه دیگر به روش سنتی، میزان یادگیری آن‌ها سنجیده شد. بر اساس نتایج، تفاوت آماری معناداری بین نمرات قبل و بعد از آموزش در هر دو گروه مشاهده شد (10000/0=P). نمرات دو گروه باهم تفاوت آماری معناداری نداشت. از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی، مهم‏ترین ویژگی‌های شبیه‏ساز به ترتیب عبارت بودند از: بالا بردن آمادگی و کاهش استرس قبل از کارآموزی، همخوانی محیط شبیه‏ساز و پروتکل های آن با دستگاه واقعی، افزایش سرعت یادگیری. نتایج تحقیق نشان داد که شبیه‏سازهای کامپیوتری، امکان آموزش در یک فضای مجازی اقتباس شده از محیط واقعی را فراهم می کنند. بنابراین، فراگیر می‌تواند مهارت‌های حرفه‌ای خود را قبل از مواجهه با بیمار واقعی بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing learning level and students’ attitudes toward radiology training through the use of computed tomography simulators and traditionally training devices at Ahwaz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Marziye tahmasbi
  • leyla Alipor firoz abadi
  • Mohsen cheki
  • Abdolhamid behrozi
  • Abdolhosein Ogbehi

چکیده [English]

One of the training tools in health care is computer simulators; the purpose of this area of education is training outside the clinic in a manageable framework, and, in the field of health care, computed tomography simulator is a kind of educational software . This research was a cross-sectional study, and was conducted in order to compare the learning of radiology students using traditional training method with computed tomography simulator, moreover, to investigate their views about using simulators for training. In this regard, 61 students in the school of radiology were measured before training. Then, the population was divided randomly into two groups: one group was trained with a computerized tomography simulator and the other was trained by traditional method at hospital; subsequently, views of students trained by simulator software were measured. For data analysis, 20th-version SPSS software was used. Statistically significant differences between the scores within both groups before and after training were observed. The most important features of the simulator from Students’ perspective were: enhance readiness and reduce stress level before training, compatibility of simulator environment with real device protocols, and speed up learning. Outcomes of this study showed that computer simulators provided learning in a virtual environment can be adapted for training radiology students. Thus, professional skills can improve before facing a real patient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Training
  • Traditional Training
  • simulator
  • Computer Tomography