نویسندگان

چکیده

کمبود آگاهی کارکنان مامایی در رابطه با احیای قلبی_ریوی در مادران باردار، ضرورت استفاده از روش مناسب برای ارتقای کیفی آموزش در دانشجویان مامایی را نشان می دهد. آموزش به همتایان از روش های مؤثر آموزشی با مشارکت فعال فراده و فراگیر است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش توسط همتایان بر آگاهی دانشجویان مامایی در زمینه ی احیای قلبی_ریوی مادران باردار انجام شده است. برای انجام مطالعه، کل دانشجویان سال آخر مامایی برای شرکت در مطالعه دعوت شدند. هر دانشجوی سال آخر رشته ی مامایی مسؤولیت آموزش به یک دانشجوی سال اول را بر عهده داشت. آگاهی دانشجویان مدرس، در دو مرحله ی قبل و بعد از آموزش به دانشجویان مبتدی با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. از آزمون تی برای تعیین تغییر میزان آگاهی دانشجویان مدرس، استفاده شد. میانگین نمره ی آگاهی دانشجویان سال آخر قبل و بعد از آموزش دارای اختلاف معنادار آماری بود. همچنین بین میانگین نمرات پیش-آزمون و پس آزمون در حیطه های احیای پیشرفته، اقدامات بعد از احیای ناموفق و تغییرات فیزیولوژیک بارداری اختلاف معنادار وجود داشت. آموزش توسط همتایان، از روش های مؤثر در ارتقای سطح آگاهی دانشجویان در زمینه ی احیای قلبی_ریوی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Cardiopulmonary Resuscitation Education By Peer Group Training on Students’ Knowledge

نویسندگان [English]

  • Zahra Abedini
  • Hoda Ahmaritehran
  • Mohamad Reza Yeganehkhah
  • Marzieh Reisi

چکیده [English]

Inadequate knowledge of midwives about cardiopulmonary resuscitation in pregnancy has been shown that application of appropriate method is necessary for training of midwifery students. Peer led training is an effective educational method with active collaboration of trainer and trainee.The aim of this study was to determin the effect of this method in education of cardiopulmonary resuscitation in pregnancy by midwifery students. All senior midwifery students were invited for participating in this study as tutors to their junior peers. The knowledge of senior student was assessed in pre and post instruction using questionnaire. A paired t-test was used to compare pre and post knowledge scores of senior midwifery students. The mean of knowledge scores about cardiopulmonary resuscitation pregnancy before and after peer education was different; there also was significant difference between pretest and posttest scores in domains of physiologic changes of pregnancy, recommendation in unsuccessful resuscitation, and advanced cardiac life support in pregnancy. Peer led training appears to be a valid method in order to improving midwifery students’ knowledge about resuscitation in pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peer
  • Midwifery
  • Cardiopulmonary resuscitation
  • Pregnancy
  • Education