نویسندگان

چکیده

توانایی های شناختی پرستار، به خصوص توانایی وی برای پردازش اطلاعات و تصمیم گیری بر بالین بیمار، از اجزای کلیدی عملکرد پرستار می باشد. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر نقشه ی مفهومی بر توانایی تصمیم گیری دانشجویان پرستاری انجام شد. این مطالعه ی نیمه تجربی با طرح دو گروهی و با روش پیش‏آزمون_پس‏آزمون در سال 1391 انجام شد. 32 دانشجوی ترم 7 پرستاری به روش تصادفی ساده به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند. در ابتدا به گروه آزمون طی 8 ساعت روش نقشه ی مفهومی تدریس شد، سپس گروه آزمون با استفاده از نقشه ی مفهومی و گروه شاهد با روش مرسوم در طول یک ماه مورد آموزش بالینی قرار گرفتند. تصمیم گیری بالینی با استفاده از پرسشنامه ی تصمیم گیری بالینی جنکینز، قبل و بعد از مداخله در دو گروه بررسی شد. جهت تجزیه تحلیل آماری از نرم-افزار19 SPSS استفاده گردید. برای مقایسه ی میانگین نمرات پیش‏آزمون و پس‏آزمون در هر گروه از آزمون t زوجی و جهت مقایسه ی میانگین نمره ی تصمیم گیری بالینی در دو گروه از t مستقل استفاده شد. میانگین نمرات پیش‏آزمون دو گروه آزمون و شاهد از نظر توانایی تصمیم گیری بالینی اختلاف معناداری را نشان نداد (37/0p=). توانایی تصمیم گیری بالینی در پس‏آزمون در گروه آزمون (70/10±53/168) در مقایسه با گروه شاهد (90/15±66/139) به طور معناداری افزایش نشان داد (02/0p=). به کارگیری روش نقشه ی مفهومی در آموزش دانشجویان پرستاری می تواند منجر به توسعه ی مهارت های تصمیم گیری بالینی، به عنوان یکی از رسالت های مهم آموزش عالی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Concept-Mapping based Learning on Clinical Decision Making Skills within Nursing Students in Emergency unit of Ahvaz Golestan Hospital

نویسندگان [English]

  • ali khalafi
  • abdollah parsa
  • Sara adarvishi
  • Kiana kaviani

چکیده [English]

Nurse’s cognitive abilities, especially the ability to process information and make decisions on the patient's bedside, are key components. Hence, this study evaluated the effect of concept mapping on nursing students’ ability to make decisions. The quasi-experimental study with two groups design and pre-test and post-test was conducted in 2012. 32 numbers of 7th-Semester nursing students randomly were divided into control and experimental groups. At the first, experimental group was taught concept mapping within 8 hours, then the test group and the control group using concept maps and the usual method in clinical training during one month. Clinical decision making using clinical questionnaires before and after the intervention were determined. In addition, software SPSS, 19 version,was used for statistical analysis; the mean pre-test scores of the two groups showed no significant difference in clinical decision making ability (p=0.37); Consequently, clinical decision making ability in the test groups (168.53 ± 10.70) compared with controls (139.66 ± 15.90) indicated a significant increase (p = 0.02). Acording to the results, using concept mapping in nursing education can lead students to develop skills in clinical decision making, therefore, as one of the important missions of higher education would be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept Mapping
  • Decision Making Skills
  • Clinical Education
  • Nursing students