نویسندگان

چکیده

یکی از شیوه های نوین آموزشی که اساس آن بر مبنای یادگیری مشارکتی قرار دارد، روش پازل می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه ی تأثیر تدریس به شیوه ی سخنرانی و تدریس مشارکتی با استفاده از پازل بر میزان یادگیری و رضایت از تدریس دانشجویان پرستاری انجام گرفت. در این مطالعه ی نیمه‏تجربی، با طرح پیش‏آزمون_ پس‏آزمون، 37 نفر دانشجوی سال سوم پرستاری دانشکده ی پرستاری آبادان که واحد داخلی جراحی 4 را اخذ نموده بودند، شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم اطلاعات فردی، پرسشنامه ی یادگیری و پرسشنامه ی رضایت از تدریس بود. روایی پرسشنامه ها به صورت روایی محتوا و بر اساس نظرات متخصصان و به ترتیب: 7/0 و 96/0 محاسبه شد. نمونه-گیری به شیوه ی نمونه ی در دسترس انجام و دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه، تدریس به روش سخنرانی (17 نفر) و تدریس مشارکتی با استفاده از پازل (20 نفر) تقسیم شدند، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS19 و آزمون های آماری تی زوجی، تی دو نمونه ای مستقل و کای اسکور تجزیه و تحلیل شد. بین میانگین نمرات یادگیری قبل و بعد از اجرای برنامه در گروه پازل به ترتیب: (7/3± 6/15و 6/3±5/32)، (001/0>p) و گروه سخنرانی (3/2±5/15 و 7/2± 05/33)، (001/0>p) اختلاف معنادار دیده شد. همچنین با وجودی که میانگین نمرات رضایت از تدریس در گروه پازل (16± 5/56) بیشتر از گروه سخنرانی (1/13 ± 4/50) بود، اما اختلافشان معنادار نبود (21/0p= ). از نظر دانشجویان تدریس به شیوه ی پازل باعث تقویت مهارت های ارتباطی، افزایش انگیزه، ارتقای یادگیری، تقویت مهارت-های تجزیه و تحلیل مفاهیم درسی و توسعه ی توانایی آن ها به عنوان عضوی از گروه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the Efficacy of Lecture and Cooperative Teaching Method such as Jigsaw Puzzle on Learning and Satisfaction within Nursing Students

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghighat
  • Fahimeh Sabety
  • Norallah Tahery
  • Mohammad hosein Haghighi zadeh

چکیده [English]

One of the new educational methods that are based on the cooperative learning is puzzle. The aim of the study was to compare the efficacy of lecture and cooperative teaching method, such as jigsaw puzzle, on learning and satisfaction between nursing students. In this quasi-experimental study with pre-and post-test design, 37 members of 3rd-year Abadan nursing students who had selected 4th-medical-surgical nursing course, was participated and considered as population. The instrument for data collection was individual information form, learning questionnaire and satisfaction of teaching questionnaire; subsequently, content validity of questionnaires computed according to the experts' belief, and reliability computed 0/7 and 0/96, respectively. Sampling was also done in the way of available samples, and students were randomly divided into two groups, lecture (17 students) and cooperative teaching such as jigsaw puzzle (20 students). Data were analyzed by SPSS software using statistically tests such as paired t-test, independent t-test and chi square. There was observed significantly different between the mean of pre-test and post-test scores within the puzzle group (15.6±3.7 & 32.5±3.6) (p<0.001) and the lecture group (15.5±2.3 & 33.05±2.7) (p<0.001). The mean of satisfaction of teaching scores in puzzle group (56.5±16) were more than lecture group scores (50.4±13.1); however,there wasn’t significant difference (p=0.21). According to the viewpoint of students, puzzle method encouraged the communication skills, increase motivation, promoted analysis skills in lessens subject and extended their abilities as a member of group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • cooperative teaching
  • lecture
  • Puzzle
  • Teaching Satisfaction