نویسندگان

چکیده

: آموزش بالینی نوعی آموزش است که دانشجو در تعامل با مربی و محیط، مفاهیم آموخته شده را در حیطه‌ی عمل به کار می‌گیرد. با وجود تلاش‌هایی که از طرف مسؤولان آموزش پرستاری و مسؤولان درمانی برای اصلاح مشکلات آموزش بالینی صورت گرفته، واقعیت‌ها مؤید آن است که در جنبه‌ی تربیت پرستار بالینی، آموزش پرستاری دستخوش کاستی‌های فراوان است. لذا با توجه به تأثیرگذاری محیط در کیفیت آموزش، طی این مطالعه مشکلات محیط آموزش بالینی مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی محقق ساخته شامل دو قسمت برای دو گروه مربی و دانشجو بود. جامعه‌ی مورد پژوهش را کلیه‌ی مدرسان پرستاری دانشکده‌های پرستاری و مامایی تبریز، مراغه و اهر و دانشجویان ترم 8 پرستاری این دانشکده‌ها تشکیل می‌دادند. تعداد50 نفر در گروه مربی و 107 نفر در گروه دانشجو که به روش سرشماری انتخاب شده بودند به سؤالات پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (نسبت‌ها، درصدها، جداول توزیع فراوانی، انحراف معیار) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که توزیع امتیازات از دیدگاه دانشجویان در زمینه‌ی موانع محیط آموزش بالینی بیشترین نمره درصدی مربوط به "تبعیض بین دانشجویان پرستاری و سایر دانشجویان علوم پزشکی" و کمترین نمره درصدی مربوط به "عدم تناسب تعداد بیماران با تعداد دانشجو" می‌باشد. توزیع امتیازات از دیدگاه مدرسان مورد پژوهش در زمینه‌ی موانع محیط آموزش بالینی نشان داد که بیشترین نمره درصدی مربوط به، "عدم وجود سیستم ثبت و گزارش‌نویسی مطابق با استانداردهای پرستاری (SOAPIE )" و "کمبود وسایل لازم جهت انجام روش‌های پرستاری" و کمترین نمره درصدی مربوط به "عدم وجود تشخیص‌های متنوع بیماری" می‌باشد. لذا بهبود امکانات و تجهیزات محیط بالینی و بازنگری در سیستم ثبت و گزارش‌نویسی مطابق با استانداردهای پرستاری توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Environmental Barriers in Clinical Education in Viewpoints of Instructors and Nursing Students

نویسندگان [English]

  • Farideh Niknam
  • فرحناز عبدالله زاده

چکیده [English]

Abstract: Clinical education is a training program in which students interact with the instructor and the environment then uses learned concepts in practice. Despite efforts done by nursing educational staff and medical staff to improve the occurred clinical education problems, the facts indicate that the clinical aspects of nursing education has under gone a lot of deficiencies. Due the impact of environment in educational quality, clinical learning environment problems have been studied in this research. The tool of data collection was questionnaires consisted of two parts for both instructors and students. The study population included all nursing students and nursing instructorsin Tabriz, Maragheh, and Ahar nursing and midwifery schools. The students comprised eight semester nursing students. Moreover, target population consisted of 107 nursing junior students and 50 nursing instructors. Data analysis was done using descriptive statistic (proportions, percentages, frequency distribution, and standard deviation). The results showed that students’ viewpoints regarding the highest percentage score was given for “discriminate between nursing students and other students of medical sciences” and the lowest percentage score belonged to "disproportion number of patients with the number of students” however, instructor’ viewpoints showed the highest percentage score is for "the lack of reporting systems in accordance with the standards of nursing writing (SOAPIE) and "lack the necessary equipment to perform nursing procedures" both with the same percentage score and the lowest percentage score was for “lack of diagnosis of various diseases". Therefore, the improvement of facilities and review of clinical records systems, and nursing documentation standards are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Education
  • Environmental Barriers
  • Students
  • nursing instructors