نویسندگان

چکیده

: از آن جایی که آموزش بالینی در تربیت پزشکان نقش کلیدی دارد. توجه به عوامل مؤثر در این حیطه بر کیفیت آموزش بالینی حائز اهمیت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از اجرای یک روش آموزشی بیمار- محور در بخش کودکان بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 91-90 اجرا شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی_ مقطعی است. نمونه ی آماری این پژوهش دانشجویان ورودی به بخش کودکان بودند که در سه دوره ی متوالی جهت آموزش به این بخش معرفی شده بودند ( 147 نفر). ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که بعد از تعیین روایی و پایایی به کار گرفته شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و در محیط SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تعداد 135 نفر (8/91%) از دانشجویان از اجرای روش جدید آموزشی در بخش کودکان ابراز رضایت کرده و مطالب ارائه شده را به خوبی یاد گرفته اند. در حالی که فقط 12 نفر (2/8%) از دانشجویان از اجرای روش آموزش کنونی در بخش کودکان رضایت داشتند. در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که می توان با ابداع روش های آموزش بالینی جدیدتر و کاربردی نمودن آن به افزایش رضایتمندی دانشجویان و در نهایت به افزایش یادگیری و ارتقای سطح دانش تئوری و عملی آنان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Medical Students’ Satisfaction of Implementation a Clinical Teaching Method in Pediatric Department of Golestan Hospital inbbbb Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Aliakbar momen
  • Abdolhussein Shakurnia
  • Abdolhussein Shakurnia

چکیده [English]

Clinical teaching method has an important key role in training of proficient medical doctor. Hence, attention to all effective factors facing clinical teaching method is a serious affair. This study was based on evaluation of medical students’ satisfaction of a clinical teaching method that was executed in pediatric wards of teaching hospitals in Ahvaz Jundishapour University of medical sciences during 2012-13 year. This is a cross sectional descriptive study. Totally 147 medical students (100 female, 47 male) of three separated consecutive groups who were trained in different times in pediatric wards, have been our statistical samples. All medical students filled out the previously determined realistic and validated questionnaire at the end of their clinical pediatric course individually. Collected data were analyzed with descriptive statistical indicators and SPSS software. The results of this study revealed that 135 medical students (91.8%) expressed their consent for the new clinical teaching method instead of the old current one. They declared that they have learned better the presented topics, while only 12 medical students (8.2%) were agreed with the old current method. The results of this study revealed that with creation of new and efficient clinical teaching method can augment the medical students’ satisfaction and help to promote the potential level of their knowledge and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical teaching
  • Satisfaction
  • Medical students