نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک در آموزش علوم پزشکی، طراحی و راه‌اندازی تکنیکهای نوین آموزشی اهمیت دارد. بر این اساس، مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی دو روش آموزش حضوری و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ به شیوه‌ی بحث گروهی انجام شد. این مطالعه‌ی نیمه تجربی بر روی 114 نفر از دانشجویان رشته تغذیه که واحد مدیریت خدمات غذایی را اخذ کرده بودند، انجام شد. در ابتدای هر ترم 6 الی7 جلسه به صورت حضوری برگزار گردید. سپس بخش غیر حضوری با مدیریت استاد به صورت آفلاین برگزار شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی نظر سنجی محقق ساخته و پرسشنامه‌های پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. جهت مقایسه‌ی میانگین‌ها در هر گروه و بین دو گروه از آزمون‌های آماری t زوج و t-test استفاده گردید. نتایج پیش آزمون در دو گروه در هیچ یک از حیطه ها تفاوت معناداری نشان نداد (05/0< P). بر اساس نتایج به دست آمده از بخش پس آزمون، میانگین امتیاز فراگیران در سطح باور و عملکرد در روش آموزش غیر حضوری مبتنی بر وبلاگ به طور معناداری بالاتر بود (به ترتیب: 032/0= P و 017/0= P). با این حال، در سطح دانش تفاوت معناداری در دو روش آموزشی مشاهده نشد (078/0= P). در هر حال، استفاده از وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها به عنوان فرصتی مناسب برای آموزش الکترونیک می-تواند در ارتقای سطح آموزشی مؤثر باشد. با این حال، فرهنگ سازی و افزایش دانش رایانه‌ای از ضروریات استفاده از این روش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing two Different Teaching Methods: Traditional and Teblog-based Teaching (WBT) By Group Discussion

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammadshahi
  • سید عابدین حسینی آهنگری
  • سید احمد حسینی

چکیده [English]

Considering the importance of e-learning in medical education, the designation and initiation of new teaching methods is significant. Hence, the aim of this study was to compare two different teaching methods; traditional and weblog-based teaching (WBT) by group discussion. This quasi-experimental study was conducted on 114 students of nutritional science who selected the course unit of “food service managing”. In the first semester, 6-7 section was hold traditionally. Then, WBT was done off-line by the instructor. Data collection was carried out through researcher-made exit poll questionnaire and pre-test and post-test questionnaire too. For comparing intra and inter group differences, Paired sample T test and Student T test was used, respectively. Based on the pre-test results, neither scores was statistically different between groups (P>0.05). Moreover, the mean of attitude and practice scores in post-test were significantly higher in the WBT method (P=0.032 and P=0.017, respectively). However, no significant difference was found in scores of knowledge between two teaching methods (P=0.078). Therefore, the usage of web-sites and weblogs seems beneficial opportunity for e-learning that can improve educational level;awhile raised culture level and computer knowledge level is recommended necessary to use this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e
  • Learning
  • WBT
  • Group discussion