نویسندگان

چکیده

مطالعه ی حاضر با هدف تحلیل وضعیت مدیریت روابط بین المللی در حیطه ی بهره گیری از اساتید و کارشناسان خارجی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال های 1385 تا 1390 انجام گرفته است. این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از 2 چک لیست که یکی برای تحلیل وضعیت دعوت از اساتید و کارشناسان خارجی و دیگری برای تحلیل برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برگزار شده برای دانشجویان خارجی که از طریق بررسی متون و 5 جلسه پانل خبرگان طراحی شده بودند و در کل شامل 65 سؤال بودند، استفاده گردید. از روش نمونه گیری سرشماری برای انتخاب موارد دعوت از اساتید و کارشناسان خارجی و دوره های آموزشی استفاده شد. دانشگاه علوم پزشکی تبریز در زمینه ی دعوت از اساتید و کارشناسان خارجی عملکرد ضعیفی داشته است به طوری که در هیچ یک از موارد آیین نامه، اولویت بندی، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظر سنجی و بازخورد، حتی حداقل موارد نیز رعایت نشده بود. برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان خارجی نیز هیچ یک از گویه‌های مورد نظر در هیچ یک از دوره های آموزشی کوتاه مدت رعایت نشده بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Situation within International-Relations Management in Terms of using Foreign Scholars and Experts and Holding Training Courses for Foreign Students at Tabriz University of Medical sciences

نویسندگان [English]

  • علیرضا فرج اللهی
  • ابوالقاسم امینی
  • محمدرضا رشیدی
  • عباس شهبازی

چکیده [English]

The present study tended to review the current situation of the international relations management filed in terms of using foreign scholars and experts and holding continues training courses for foreign students at the Tabriz University of Medical sciences during the Years 2005-2010. In this descriptive study, two checklists were designed and used for obtaining the data. Of the two check lists, one was used for situation analysis of the inviting foreign scholars and experts and the other was taken into account for analysis of holding short-term training courses for foreign students through literature review and the panel meetings of the experts and there were also a total of 65 questions. Census sampling method was used to evaluate the foreign scholars and holding training courses for foreign students. Then, the results showed that Tabriz University of Medical Sciences has performed poorly in inviting foreign scholars and experts. Therefore, none of these regulations, prioritization, planning, evaluation, survey, and feedback was considered even at the minimum level. Further, in terms of holding short-term training courses for foreign students were reviewed; none of the desired statements was met in short-term training courses neither.

کلیدواژه‌ها [English]

  • situation analysis
  • foreign experts
  • Training Courses
  • foreign students
  • Tabriz University of Medical Sciences