نویسندگان

چکیده

بررسی موانع پژوهشی در هر رشته‌ی علمی اهمیت خاصی دارد و می‌تواند ضعف وکمبودهای آن رشته را نمایان نماید. این مطالعه به منظور تعیین دیدگاه اعضای هیأت علمی در ارتباط با موانع انجام تحقیقات پژوهش در آموزش انجام گرفت. طی یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی و با استفاده از پرسشنامه خودساخته و ساختار یافته روا و پایا، نظر50 نفر از اعضای هیأت علمی با نمونه‌گیری به روش سرشماری درباره موانع فردی و سازمانی پژوهش مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌ها نشان داد، مهمترین موانع فردی در انجام تحقیقات آموزشی: تمایل و علاقه بیشتر به تدریس نسبت به انجام این تحقیقات 50 نفر (100%)، عدم علاقه به انجام ‌آن 47 نفر (94%) و اهمیت بیشتر کارهای درمانی 44 نفر (7/93%)، موانع سازمانی: در نظر گرفتن مطالعات پژوهش در آموزش در سطح دوم تحقیقات 45(7/93%)، تمایل کم مسؤولان نسبت به این تحقیقات 44 نفر (6/91%) و کمبود نیروهای مشاوره‌ای متخصص 45 نفر (6/91%) از مهمترین موانع مؤثر بر اجرای آن بوده است. میانگین نمره‌ی موانع فردی (9/9± 2/72) با اختلاف کاملاً معناداری بالاتر از موانع سازمانی (02/9±1/63) بوده است. (P<0.001) مهمترین موانع فردی وسازمانی در بررسی حاضر، نداشتن رغبت و انگیزه‌ی کافی در انجام این مطالعات بوده، که ممکن است کاربردی کردن نتایج این مطالعات و اخذ امتیازات ویژه جهت اعضا هیأت علمی فعال در این امور راهکاری در جهت افزایش انگیزه آنان باشد و با توجه به بالا بودن میانگین نمرات فردی و سازمانی می‌توان نتیجه‌گیری کرد، در جهت افزایش کمی و کیفی، نیاز به انجام مداخلات بنیادی و توجه خاص مسؤولان به این امر بوده تا بستر مناسب انجام آن فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Barriers Factors on Research Studies within Educational Approach from Faculty Members’ attitude in Jahrom University of Medical Science

نویسندگان [English]

  • Abbas Ahmadi Vasme Jani
  • Atefeh Karamzadeh
  • Razieh Zahedi

چکیده [English]

Indeed, the effectiveness of research depends on the satisfaction of the society needs. Evaluation of research barriers in any scientific field is essential for considering deficiencies and weaknesses of that approach. Hence, the purpose of this study was to determine the research barriers in education from the view point of faculty members of Jahrom University of Medical Sciences. In this cross-sectional study, Sample of the study consisted of 52 faculty members that have been randomly selected and assessed by a valid and reliable questionnaire. The completed questionnaires were gathered and Data analysis was done by student’s T, Chi square, and variance analysis tests and consequently showed the most important individual barriers in educational research were having more interest in teaching rather than research, not interesting in this research and more incentives in performing clinical researches. Organizational barriers included considering the educational research studies at the research secondary level, the lack of both characteristically tendency in performing and enough specialist in this field. Moreover, the mean of organizational barriers was lower than personal barriers (p<0.0001) andthere was a significant difference between the mean of organizational (63/1±9/02) and individual barriers (72/2± 9/9) and also both groups were essential barriers in educational research. Worth noting that beside them, individual barriers were more significant than organizational one. Finally, reducing these barriers by considering the research official’s managers is necessary and so far, it is highly recommended that conducting institutional committees for programming and resolving the problems is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Members
  • Barriers
  • Educational research