نویسندگان

چکیده

رد و تکرار رادیوگرافی ها، مشکلات متعددی را در بخش های تصویربرداری به وجود می آورد. ارتباط بین سطح آموزش و بهبود عملکرد کاملاً شناخته شده است. تکرار تصاویر رادیوگرافیک سبب افزایش پرتوگیری بیمار و پرسنل می شود. هم چنین هزینه های بخش را نیز افزایش خواهد داد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بر میزان تکرار تصاویر رادیوگرافیک توسط دانشجویان پرتونگاری در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز است. جامعه ی مورد بررسی تعداد 70 نفر دانشجویان رشته ی پرتونگاری بود. حجم نمونه ی انتخاب شده از این جامعه 59 نفر بود. عملکرد دانشجویان به وسیله ی چک لیست محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفته است. چک لیست، حاوی اطلاعات مربوط به تعداد رادیوگرافی های انجام شده، تعداد رادیوگرافی های رد و تکرار شده و اطلاعات شخصی افراد بود. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS نسخه ی 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از کل تعداد 2496 رادیوگرافی انجام شده، تعداد 284 (3/11 درصد) رادیوگرافی تکرار شده بود. از این تعداد 1026 رادیوگرافی توسط دانشجویان قبل مداخله گرفته شده بود. از این تعداد 199 (3/19 درصد) تکرار شده بود. پس از مداخله، تعداد 1470کلیشه توسط دانشجویان گرفته شد. از این تعداد 85 آزمون (7/5 درصد) تکرار شدند. حالت گماری نادرست (9 درصد)، عدم انتخاب فاکتورهای صحیح تابش (3/7 درصد) مهمترین علل رد و تکرار رادیوگرافی ها بودند. آموزش و تغییر در نحوه ی ارائه ی آن، عامل مؤثری در کاهش تعداد رادیوگرافی‌هاست. تمرکز بیشتر بر روی آموزش مستمر عملی دانشجویان، تهیه و تنظیم جداول فاکتور‌های تابش، استفاده از فانتوم های آموزشی در کاهش تعداد رادیوگرافی های تکرار شده مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Education on Repetition Rate Reduction of Radiographic Images by Students at Ahvaz Educational Hospitals

نویسندگان [English]

  • عبدالحمید بهروزی
  • Moslem Piraki
  • Pouran Ayati
  • Maryam Falahi

چکیده [English]

Reject and repeat radiographs causes numerous difficulties within imaging departments; in addition, relationship between education level and performance is well established, and patients and staff exposure increases due to radiographs repetition, and it will also increase the costs. Hence, the aim of this study was to evaluate the effect of education on repetition rate of radiographs images were taken by radiography students at teaching hospitals of city of Ahvaz. The participants of the study contained 70 radiography students, then the sample size was reduced to 59 students; moreover, the performance of the students was evaluated by a researcher- made check list which contained information related to the number of radiographs performed and number of radiographs repeated and rejected. Consequently, the information obtained was analyzed using SPSS version 20. Out of2496 radiographs performed before intervention in general, 284 ( 11/3%) were repeated; Out of those, 1026 radiographs were taken by students before interventions; out of those, 1999 ( 19/3%) were repeated. After interventions, 1470 of them were taken by students; only 85 ones( 5.7%) were repeated. In sum, improper positioning (9%) and incorrect exposure factors ( 7/3%) were the main causes of rejection and repeat radiographs. Respectively, education and alterations in the method of presentation were considered as effective factors in reducing the number of repeated radiographs. Therefore, focusing of continuing practical education, preparing exposure factor tables, and using educational Phantoms would be effective in reducing repeated radiographs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiography
  • Reject
  • Repeat
  • Patient dose
  • Education
  • Student