نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، فیزیک پزشکی و رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

3 دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی، دانشکدهی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران .

4 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 کارشناس فنآوری اطلاعات سلامت، دانشکده ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایرا ن .

چکیده

هدف این مطالعه انجام خود ارزیابی کیفیت خدمات دانشکده، دریافت بازخورد دانشجویان و انجام اقدام اصلاحی در راستای الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (European foundation for Quality Management) EFQM بود. انجام خود ارزیابی در مدل تعالی EFQM براساس منطق رادار صورت گرفت؛ برای جاری سازی این منطق پژوهشی به شیوه ی توصیفی - مقطعی بر روی کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل کارشناسی (270 نفر) در دانشکده ی پیراپزشکی کاشان در نیمسال اول 91-92 انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که برای سنجش عملکرد جاری دانشکده و انتظارات دانشجویان بر اساس مقیاس لیکرت از خوب تا ضعیف امتیازدهی شده بود صورت گرفت. برای توصیف متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی و توزیع فراوانی استفاده شد. بیشترین شکاف بین عملکرد جاری دانشکده و انتظارات دانشجویان در حوزه ی خدمات حمایتی و مشاوره ای دانشجویان، حوزه ی مدیریت و کیفیت خدمات آموزشی وجود دارد. استفاده از خود ارزیابی بر اساس الگوی EFQM می تواند به عنوان ابزار بهبود کیفیت در موسسات آموزش عالی به کار رود. با توجه به بیگانگی موسسات آموزش عالی با مدیریت کیفیت و ایجاد بستر مناسب توصیه می شود که اقدامات اصلاحی این موسسات بر روی فعالیت های زیر ساختی شامل سیاست ها و رویه ها، فرآیندها و روش های انجام خدمات و منابع و تجهیزات تمرکز یابند سپس به فرایندهای یاددهی – یادگیری تسری یابد. برای تداوم و تحقق بهبود کیفیت استقرار کمیته ای با این عنوان در دانشگاه های علوم پزشکی ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Service-Quality Evaluation based on EFQM model: Steps toward Excellence in Higher Education Institutions

نویسندگان [English]

  • Akbar Ali Asghar zade 1
  • Zahra Meidani 2
  • Hamid Reza Gilasi 3
  • Mohammad Reza Maleki 4
  • Maryam Nezadi Niasar 5

1 Faculty member, Department of Radiology and Medical Physics, School of Allied Health Professions, Kashan University of Medical Sciences. Kashan, Iran.

2 Faculty member, Department health information and technology management, School of Allied Health Professions, Kashan University of Medical Sciences. Kashan, Iran.

3 PhD Candidate, Department of Epidmiology, School of Health Sahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran,Iran.

4 Faculty member, Department of management, School of Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5 Bachelor of health information technology, Department health information and technology management of Allied Health Professions, Kashan University of Medical Sciences. Kashan, Iran.

چکیده [English]

The objective of present study was to conduct a self-assessment of services' quality, receiving student feedback, and initiate corrective actions to step towards EFQM model. The RADAR Logic was used to conduct self-assessment. To deploy RADAR Logic a descriptive – cross sectional study conducted on total students (270) at bachelor degree in Kashan University of Medical Sciences in first semester in 91-92. A questionnaire according to current performance and student expectations were evaluated and scored from good to poor. Variance and frequency were employed to describe qualitative variables. Consolatory and supportive services, management services and educational quality indicate major existing gap between current performance and students expectations. Using EFQM self-assessment method would work as quality improvement tools in Higher Education Institutions (HEIs). Due to the unfamiliarity of quality management philosophy in HEIs, corrective actions should focus on infrastructure functions including resources, processes, policies, and people to pave the way. To achieve and continue quality improvement, establishing a quality management committee at Medical Universities seems to be essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of services
  • evaluation
  • EFQM excellence model
  • College of Allied Health Professions
  • Kashan Medical University
Aguwa C, Monplaisir L, Turgut O 2012, Voice of the customer: Customer satisfaction ratio based analysis. Expert Sys Appl. September, Vol. 39, No. 11, Pp.10112–10119. Arjomandi M, Kestell C. D , Grimshaw, P. N 2009, An EFQM excellence model for higher education quality assessment. Proceedings of the 20th AAEE Australasian Association for Engineering Education Conference: Engineering the Curriculum, held at Adelaide University, 6-9 December,: Pp.1-7. Banwet, D. K , Datta, B 2003, A study of the effect of perceived lecture quality on postlecture intentions, Work Study ,Vol. 52, No. 5, Pp. 234-43. Baykal U, Sokmen S, Korkmaz S, Akgun E 2005, Determining student satisfaction in a nursing college. Nurse Educ Today, Vol. 25, No, 4, Pp.255-62. Becket N, Brookes M 2008, Quality Management Practice in Higher Education – What Quality Are We Actually Enhancing? Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol. 7, No. 1, Pp. 40 – 54. Brown JF, Marshall BL 2008, Continuous quality improvement: an effective strategy for improvement of program outcomes in a higher education setting. Nurs Educ Perspect, Vol. 29, No. 4, Pp. 205-11. Buldu, M, Buldu, N 2010, Concept mapping as a formative assessment in collegeclassrooms: Measuringusefulness and student satisfaction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 2, No. 2, Pp.2099–2104. Centre for Integral Excellence Sheffield Hallam University 2008, Integrating for Excellence Preparing for the leadership, governance and management challenges of a sustainable, self-directed higher education sector. Available from: www. shu. ac. uk/ integralexcellence. Chenicheri , SN,Murdoch, M, Mertova, P 2011. chmarking the student experience: the offshore campus experienc, The TQM Journal, Vol. 23 No. 6, Pp.585 – 597. Chiang H, Chu-Hou Pang, Li W, Shih Y, et al. An Investigation of the Satisfaction and Perception of Fieldwork Experiences among Occupational Therapy Students. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. Article in press. Coles C 2002, Variability of student ratings of accounting teaching: evidence from a Scottish business school. International Journal of Management Education, Vol. 2, No. 2, Pp. 30-40. Dodangeh J, Rosnah Mohd Y, 2011, A Decision Model for Selecting of Areas for Improvement in EFQM Model (November 9,). 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability (ICQR), Bangkok, Thailand, September 14-17, Available from: http://ssrn.com/abstract=1957446. Douglas, J., Douglas, A. and Barnes, B 2006, Measuring Student Satisfaction at a UK University. Qual Assur Edu, Vol. 14, No. 3, Pp.251-267. Eastern Oregon University 2011, Student Satisfaction Inventory (SSI), Available from: www.eou.edu/ssi/. El Ansari W 2002, Student nurse satisfaction levels with their courses: Part II--effects of academic variables. Nurse Educ Today, Vol. 22, No. 2, Pp.171-80. El Ansari, W 2002, Student nurse satisfaction levels with their courses: part I - - effects of demographic variables. Nurse Educ Today, Vol. 22, No. 2, Pp.159-70. El Ansari W 2003, Satisfaction Trends in Undergraduate Physiotherapy Education. Physiotherapy, Vol. 89, No.3, Pp.171- 185. El Ansari W, Oskrochi R 2006, What matters most? Predictors of student satisfaction in public health educational courses. Public Health, Vol, 120, No 5, Pp.462-73. European Foundation for Quality Management 2013, An overview of the EFQM excellence model. Available from: www.efqm.org/en. Hill Y, Lomas L, MacGregor J 2003, Students’ perceptions of quality in higher education. Qual Assur Edu., Vol. 11, No. 1, Pp.15-20. Hogg R, Hogg M 1995, Continuous Quality Improvement in Higher Education. International statistics journal,Vol. 63, No. 1, Pp. 35-48. Joorabchi Z 1381, Barresiye amoozesh balini reshteye mamaee dar abaade barnameriziye keifiat va kammiat az didgahe morabbian va daneshjoyane mamaee. Majalleye Iraniye amoozesh dar olume pezeshki, Vol. 8, Pp.44-47. Khodayari F, Khodayari B. 2011,Service Quality in Higher Education Case study: Measuring service quality of Islamic Azad University, Firoozkooh branch. Interdisciplinary Journal of Research in Business., Vol. 1, No. 9, Pp.38- 46. Luca P, D’Uggento AM, Romanazzi S 2006, Student satisfaction and quality of service in Italian universities, Managing Service Quality., Vol. 16 ,No. 4, Pp.349-364 McCarthy G, Greatbanks R, Yang JB 2002, Guidelines for assessing organizational performance against the EFQM Model of Excellence using the Radar Logic. Available from: https://phps.portals.mbs.ac.uk/. Mohammadian A, khanbabazade M 1388, Barresiye mizane rezayate daneshjooyan az amalkarde vahedhaye mokhtalefe daneshgahe olum pezeshkiye Ardebil. olum pezeshki Ardebil, Vol. 9, No. 1, Pp. 55-61. Nalesnik SW, Heaton JO, Olsen CH, Haffner WH, Zahn CM 2004, incorporating problem-based learning into an obstetrics/gynecology clerkship: impact on student satisfaction and grades. Am J Obstet Gynecol, Vol. 190, No. 5, Pp.1375-81. Price, I., Matzdorf, F., Smith, L. and Agahi, H 2003, The impact of facilities on student choice of university, Facilities, Vol. 21, No.10, Pp. 212-222. Siadat S, Shams B, Homaie R, Gharibi L 2006, Satisfaction of student and faculty members of graduate studies from educational services management at Isfahan university of medical sciences. Iranian Journal of Medical Educational, Vol. 5, No. 2, Pp. 93-99. Sohail, M. S, Shaikh, Nassar M 2004, Quest for excellence in business education: a study of student impressions of service quality. The International Journal of Educational Management, Vol. 18 , No. 1, Pp.58-65. Sokovic, M., Pavletic, D., Kern-Pipan, K 2010, Quality improvement methodologies - PDCA cycle, RADAR matrix, DMAIC and DFSS. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 43, No. 1, Pp. 476-483. University of Canberra 2008, The University Student’s Motivation, Satisfaction, and Learning Self-Efficacy. Available from: https:// ucspace. canberra. edu.au. University of Western Sydney 2009, Student Satisfaction Survey (SSS), Available from: www.uws.edu.au/strategy_and_quality/sg/su rveys. Wendorf, C.A., & Alexander, S 2005, The influence of individual- and class-level fairness-related perceptions on student satisfaction. Contemporary Educational Psychology, Vol. 30, No. 2, Pp. 190-206.