مقاله پژوهشی

طراحی و استقرار بسته پشتیبان مجازی دانشجویان جدیدالورود دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بستر شبکه اجتماعی پزشکی tritapp و بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان در استفاده از این ابزار (مناسب ایام پاندمی کووید-19 و پساکرونا)

پگاه صراف؛ علیرضا تقوی؛ صدیقه السادات هاشمی کمانگر

بررسی میزان مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری در بخش های مراقبت ویژه: یک مطالعه مقطعی

منصوره روئین تن؛ فاطمه اصلانی؛ محمد مهدی اصلانی؛ فاطمه احمدی معین؛ سعید قنبری چاه انجیری؛ علی احمد آبادی اصل علمداری؛ زهرا ارجینی

ارزیابی میزان انطباق فرایندهای آموزش با استانداردهای آموزش بالینی در بیمارستان های تحت قرارداد با دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در سال ۱۴۰۱

صدیقه بهروزی فر؛ بهروز یحیایی؛ حسام الدین بابایی؛ مائده سادات حقی؛ کوثر ایزدی؛ مینا محمدی؛ مهتاب قاسمی؛ کیمیا جنتی توپکانلو؛ فاطمه با سلیقه