نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 کارشناس فوریت های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

6 کارشناس فوریت های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

7 عضو هیات علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

10.22118/edc.2023.356921.2146

چکیده

مقدمه: پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت‌های ویژه، تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی را بر عهده دارند. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان مهارت‌های بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در بخش‌های مراقبت ویژه در سال 1400-1399 انجام شد.
روش: این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، 113 دانشجوی پرستاری ترم 6، 7 و 8 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 1400-1399 را مورد بررسی قرار داد. این دانشجویان با روش سرشماری انتخاب شده و در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 2 بخش بود. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک دانشجویان و بخش دوم شامل چک‌لیستی 3 قسمتی مربوط به مهارت‌های بالینی در بخش‌های آی سیو، سی‌سی‌یو و همودیالیز بود. جهت آنالیز داده‌ها، از نرم افزار SPSS  نسخه‌‌ی 22 و آزمون‌های آمار توصیفی و تحلیلی، استفاده شد.
یافته ها: میانگین کل مهارت‌های بالینی در بخش مراقبت‌های ویژه11.05±60.15 بود که نشان‌گر این است که مهارت‌های کلی دانشجویان در بخش مراقبت‌ ویژه در سطح مطلوب قرار دارد. بیشترین میانگین نمره مربوط به بخش آی‌سیو(5.60 ±21.57) و کمترین میانگین(4.00± 18.08) مربوط به بخش همودیالیز بود. همچنین، مهارت کار با دستگاه ونتیلاتور، مراقبت‌های پس از شوک دادن و ست‌بندی دستگاه همودیالیز، نامطلوب‌ترین مهارت‌های دانشجویان به ترتیب در بخش‌های آی‌سیو، سی‌سی‌یو و همودیالیز بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مسئولین مربوطه باید برنامه‌ریزی‌های لازم در جهت ارتقای مهارت‌های بالینی دانشجویان پرستاری به خصوص در بخش مراقبت‌های ویژه  که از حساسیت خاصی برخوردار است را انجام دهند. همچنین، جهت ارتقای مهارت‌هایی که امکان دسترسی و انجام آن‌ها برای دانشجویان در مراکز بالینی کمتر است، می‌توان از روش‌هایی مانند ایجاد فضای پراتیک و امکان کار بر روی مولاژ و آموزش‌های مجازی مانند روش‌های مبتنی بر وب و شبیه سازی استفاده کرد.

تازه های تحقیق

Mansooreh Rooeintan (PubMed)(Google Scholar)

Fatemeh Aslani (PubMed)(Google Scholar)

Mohammad Mehdi Aslani (PubMed)(Google Scholar)

Fatemeh Ahmadi Moin (PubMed)(Google Scholar)

Saeed Ghanbari (PubMed)(Google Scholar)

Ali Ahmadabadi asl alamdari (PubMed)(Google Scholar)

Zahra Arjeini (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of clinical skills of nursing students in critical care units: A cross-sectional study

نویسندگان [English]

  • منصوره Rooeintan 1
  • Fatemeh Aslani 2
  • Mohammad mehdi Aslani 3
  • Fatemeh Ahmadi Moin 4
  • Saeed Ghanbari 5
  • Ali Ahmadabadi asl alamdari 6
  • Zahra Arjeini 7

1 Faculty member, Department of Medical and Surgical Nursing, Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 MSc student in community health nursing, student research committee, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3 Undergraduate students in the School of Nursing and Midwifery, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

4 Bachelor of nursing, student research committee, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

5 Emergency medical service, School of Allied Medical Sciences, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

6 Bachelor of Science in Emergency Medical Services, , School of Paramedical Sciences, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.

7 faculty member, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Purpose: Nurses working in critical care units are responsible for making decisions in critical situations. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the level of clinical skills of nursing students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in critical care units in 2020-2021.
Method: This cross-sectional descriptive-analytical study investigated 113 nursing students in the 6th, 7th and 8th semesters of Jundishapur University of Medical Sciences in the academic year of 2020-2021. The data collection tool was a questionnaire consisting of 2 parts. The first part included students' demographic information and the second part included a 3-part checklist related to clinical skills in ICU, CCU and hemodialysis units. The validity of the instrument was checked and confirmed using the content validity method. The reliability of the tool was also checked and confirmed by the test-retest method. SPSS version 22 software and descriptive and analytical statistics tests were used to analyze the data.
Findings: The average of the total clinical skills in the critical care units was 60.15 ± 11.05, which indicates that the general skills of the students in the critical care units are at the desired level. The highest average score was related to the ICU unit (21.57 ± 5.60) and the lowest average (18.08 ± 4.00) were related to the hemodialysis unit. Also, the skill of working with the ventilator, post-shock care, and setting up the hemodialysis machine were the most undesirable skills of the students in the ICU, CCU, and hemodialysis units, respectively.
Conclusion: The results of this study showed that the relevant authorities should make the necessary plans to improve the clinical skills of nursing students, especially in the critical care units, which has a special sensitivity. Also, in order to improve the skills that are less accessible to students in clinical centers, methods such as creating a practical space and the possibility of working on mollage and virtual training such as web-based methods and simulation can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • clinical skills
  • critical care unit
  • nursing students
AKBAS M, TOSUNOZ IK, OZTUNC G. Perceptions of Female Nurses about Male Nurses: A Qualitative Study. Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2022; 5(1): 168-180. https://doi.org/10.52538/iduhes.1080423
Aprilia T D , Somantri I , Mirwanti R. Nurses' mental workload in critical care rooms and emergency department. Journal of Nursing Care 2019; 2(3): 159–166. https://doi.org/10.24198/jnc.v2i3.20372
Arkan B, Ordin Y, Yılmaz‏ D. Undergraduate nursing students' experience related to their clinical learning environment and factors affecting to their clinical learning process‏. Nurse education in practice 2018; 29: 127-132. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.12.005
Azizzadeh Forouzi M, Alimirzaei R, Dehghan M, Heidarzadeh A. Evaluation of Nursing Students' Clinical Skill in Intensive Care Units. Journal of Nursing Education 2018; 6(6): 59-63[In Persian].
Bagheri M, Taleghani F, Abazari P, Yousefy A. Triggers for reflection in undergraduate clinical nursing education: A qualitative descriptive study. Nurse education today 2019;75:35-40. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.12.013
 
Baraz S, Memarian R, Vanaki Z. Learning challenges of nursing students in clinical environments: a qualitative study in Iran. J Edu Health Promot 2015;4:52. 10.4103/2277-9531.162345
Çöplü M, Tekinsoy Kartın P. Professional self-concept and professional values of senior students of the nursing department. Nursing Ethics 2019; 26(5): 1-11. https://doi.org/10.1177/0969733018761171
Cuzco C, Torres-Castro R, Torralba Y, Manzanares I, Muñoz-Rey P, Romero-García M, Martínez-Momblan MA, Martínez-Estalella G, Delgado-Hito P, Castro P. Nursing Interventions for Patient Empowerment during Intensive Care Unit Discharge: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health 2021;18(21):11049. https://doi.org/10.3390/ijerph182111049
Faraji A, Karimi M, Azizi M, janatolmakan M, Khatony A. Evaluation of clinical competence and its related factors among ICU nurses in Kermanshah-Iran: a cross-sectional study. International Journal of Nursing Sciences 2019;6(4): 421-425. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2019.09.007
Haghighi sh, Rooeintan M. Effective Communication Barriers between Nursing Students and Patients from Nursing students’ Point of View in Ahvaz in 2013-14.Education development of Jundishapur 2018;9(3):148-157[In Persian].
Hamadi HY, Zakari NMA, Jibreel E, Al Nami FN, Smida JAS, Ben Haddad HH. Stress and Coping Strategies among Nursing Students in Clinical Practice during COVID-19. Nurs Rep 2021;11: 629–639. https://doi.org/10.3390/nursrep11030060
 
Hosseini  SA, Hossinizadeh Z, Abazari P. Evaluating the competencies of undergraduate nursing students in clinical skills. Iranian Journal of Medical Education 2021; 21(26): 285–293[In Persian].
Laugaland K, Kaldestad K, Espeland E, McCormack B, Akerjordet K, Aase I. Nursing students' experience with clinical placement in nursing homes: a focus group study. BMC Nurs 2021; 20: 159. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00690-4
Miller w, Malloy C, Mravec M, Sposato M, Groves D. Nursing in the spotlight: Talk about nurses and the nursing profession on Twitter during the early covid-19 pandemic. N u r s O u t l o o k  2022: 1-10. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2022.02.009
Mohtashami J, Salsali M, Pazargadi M, Manoochehri H, Alavi Majd H. Competency- based curriculum education in mental health nursing. Open Journal of Nursing 2013; 3:545-551. 10.4236/ojn.2013.38074
 
Nasirizad Moghadam K, Chehrzad MM, Masouleh ShR, Maleki M, Mardani A, Atharyan Sh, Harding C. Nursing physical workload and mental workload in intensive care units: Are they related? Nursing Open 2021;8:1625-1633. https://doi.org/10.1002/nop2.785
Salimi T, Karimi H, Shahbazi L, Dehghanpour MH, Hafezieh A, Parandeh K, Eshghi F. Evaluation of Clinical Skills of Final Year Nursing Students in Critical Care Units. JSSU 2005; 13(3): 60-66[In Persian].
Seyed Roghani P, Akbarsharifi T, Ruzbeh F, Shekarabi R, Haghani H. A Study of Senior Nursing Students Opinions About Clinical Skills Level Acquired During Nursing Training. IJN 2006; 18(44) :67-76[In Persian].
Zehni K, Rokhzadi MZ, Mahmoodi Sh, Abdolmaleki MR, Salehnezhad Gh. Evaluation of Achieving to Clinical objective in Nursing Student in Critical Care Units. Research in Medical Education 2015; 7(2): 37-43[In Persian].