نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 دانش آموخته علوم آزمایشگاهی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

10.22118/edc.2022.353113.2132

چکیده

مقدمه: راندهای آموزشی، گراندراندها، گزارش های صبحگاهی و آموزش در کلینیک سرپایی از روش های آموزش بالینی متداول هستند که در بیشتر بیمارستان‌های آموزشی درحال اجرا است. از طریق این روش ها تعامل استاد و دانشجو با هدف آموزش نحوه صحیح مدیریت بیماران و کسب مهارت های عملی صورت می گیرد. هدف این مطالعه تعیین و مقایسه سطح کیفیت آموزش در  بیمارستان‌های تحت قرارداد با دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بر اساس استانداردهای آموزش بالینی دوره پزشکی عمومی در سال ۱۴۰۱ بود.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-مقطعی است و به صورت پیمایشی انجام گردید. جامعه پژوهش شامل 108 نفر از کارآموزان و کارورزان بخش داخلی در دو بیمارستان خاتم‌الانبیاء شاهرود و ولایت دامغان است.گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد بیشترین میزان رعایت استانداردهای آموزش بالینی (بایدها) در بیمارستان خاتم‌الانبیاء مربوط به گزارش صبحگاهی (۲/۷۴ درصد) و در بیمارستان ولایت مربوط به راند (۳/۶۱ درصد) بوده است. از دیدگاه کارورزان بیشترین میزان رعایت استانداردهای آموزش بالینی در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (۳/۹۱ درصد) و ولایت (۶/۸۲ درصد) مربوط به گزارش صبحگاهی بوده است. اکثریت کارآموزان و کارورزان در هر دو بیمارستان خاتم‌الانبیاء میزان رعایت استانداردهای آموزش بالینی (بایدها) مربوط به راند و گزارش صبحگاهی را در سطح متوسط-خوب گزارش کردند.
نتیجه گیری: در مجموع، دیدگاه کارآموزان و کارورزان هر دو مرکز درمانی از نظر میزان رعایت استانداردهای آموزش بالینی (بایدها) اختلاف آماری معنی‌داری نداشتند.

تازه های تحقیق

Sedigheh Behrouzifa (PubMed)(Google Scholar)

Behrooz Yahyaei (PubMed)(Google Scholar)

Hessamedin Babaei (PubMed)(Google Scholar)

Maedeh.Sadat Haghi (PubMed)(Google Scholar)

Kowsar Izadi (PubMed)(Google Scholar)

Mina Mohammadi (PubMed)(Google Scholar)

Mahtab Ghasemi (PubMed)(Google Scholar)

Kimia Jannati Toupkanloo (PubMed)(Google Scholar)

Fateme Basaligheh (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the accommodation of training processes with the standards of clinical training in hospitals contracted with the Faculty of Medical Sciences of Islamic Azad University of Shahrood in 1401

نویسندگان [English]

 • sedigheh behrouzifar 1
 • behrooz yahyaei 1
 • Hessamedin Babaei 2
 • Maedeh.Sadat Haghi 2
 • Kowsar Izadi 2
 • Mina Mohammadi 2
 • Mahtab Ghasemi 2
 • Kimia Jannati Toupkanloo 2
 • Fateme Basaligheh 3

1 Faculty member, Department of Medicine, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

2 Medical student, Student research committee, Department of Medicine, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

3 Graduated student, Department of Medicine, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran

چکیده [English]

Introduction: Rounds, grand rounds, morning reports and education in outpatient clinics are common clinical training methods that are being implemented in most teaching hospitals and through these methods, the interaction between professor and student is carried out with the aim of teaching proper management of patients and acquiring practical skills. The aim of this study was to compare the level of training quality in Hospitals contracted with the Faculty of Medical Sciences of Islamic Azad University of Shahrood based on the clinical training standards of general medicine course in 1401.
Method: This research is a descriptive and cross-sectional study. Viewpoints of externs and interns were evaluated through a researcher-made questionnaire after confirming validity and reliability. A total of 108 questionnaires were received and the data was analyzed with SPSS v.22 software.
Findings: The highest level of accommodation with clinical training standards (needs) according to the evaluation of the externs of Khatam Al-Anbia Hospital was related to the morning report (74.2 %) and in the Velayat hospital, was related to the round (61.3 %). From the interns' veiwpoints, the highest level of accommodation with clinical training standards in Khatam Al-Anbia Hospital (91.3%) and Velayat Hospital (82.6%) was related to the morning report. The majority of externs and interns of Khatam Al-Anbia and Velayat Hospitals reported the level of accomodation with clinical training standards (needs) related to rounds and morning reports relatively good.
Conclusion: In general, there was no statistically significant difference between the views of interns and externs in both hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of clinical training
 • rounds
 • grand rounds
 • outpatient clinic
 • morning report
Afshari P, Sadeghi Bejd S. (2005). Comparing the views of professors, residents and medical students regarding the quality of the morning report at Ahvaz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education (Special Letter of the 7th National Conference on Medical Education). Vol. 5, No. 14, Pp.0-0. [Persian]
Agah Sh, Amri P, Afshari R. et al. (2016). [ Standardhaye amoozeshe balini]. Ministry of Health and Medical Education, vice chancellor. [Persian]
Avizhgan M, Farzanfar E, Najafi M. et al. (2011). Ambulatory Education Quality in Al-Zahra Hospital Clinics in Isfahan, Veiw of Clerkships students and Interns. Iranian Journal of Medical Education. Vol. 10, No.5, Pp. 896-905. [Persian]
Baradaran-binazir M, Heidari F. (2021). Comparison Viewpoints of Academic Members and Medical Students about Clinical Teaching Status in the Internal Medicine Wards in Tabriz University of Medical Sciences in Accordance to Ministry of Health Clinical Teaching Standards. Journal of Medical Education and Development, Vol.16, No.1, Pp.36-46. [Persian]. doi:10.18502/jmed.v16i1.6356
Ducksun A. Current trend of accreditation within medical education. (2020). Journal of Educational Evaluation for Health Professions. Vol.17, Pp. 30. doi: 10.3352/jeehp.2020.17.30
Ghanadi K, Anbari Kh. (2014). comparisan viewpoints of medical students and faculty members of Lorestan University of Medical Sciences on quality improvement strategies of morning reports (2012). Jundishapur Education Development Quarterly, Ahvaz. Vol.6, No.1, Pp. 27-34. [Persian]
Heidari E, Ahsani F, Rakhshanizadeh F, et al. (2020). Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and stagers of the Pediatrics Department of Mashhad University of Medical Sciences regarding the grand rounds held in this department. Horizon of Medical Education Development. Vol.11, No.3, Pp. 20-32. [Persian]. doi: 10.22038/hmed.2020.49684.1041
Khorasani G, Mahmoudi M, Vahidshahi K, et al. (2007). Evaluation of Faculty Members’ and Students’ Attitude Towards Ambulatory Teaching Quality. Journal of Mazandaran University Medical Sciences. Vol.17, No. 58, Pp. 87-100. [Persian]
Majidi F, Malekpour A, Shirani M. et al. (2018). The Structure of Morning Report in Major Departments of Shahrekord University of Medical Sciences Based on National Standards for Clinical Training Settings. Iranian Journal of Medical Education. Vol.18, No.81, Pp. 183-191. [Persian]
Malekpour-Tehrani A, Moezzi M, Hosseini S S, et al. (2021). Evaluation and Comparison of Clinical Rounds from the Perspective of Professors and Students of Shahrekord University of Medical Sciences. Journal of Medical Education and Development. Vol.16, No.2, Pp. 131-141. [Persian]. doi: 10.18502/jmed.v16i2.7146
Niroumand E, Sepahi V, Khazaei MR. et al. (2017). The State of Ambulatory Education From the Viewpoint of Externs and Interns Students at Kermanshah University of Medical Sciences. Jundishapur Education Development Quarterly, Ahvaz.Vol. 7, No 4, Pp. 286-297. [Persian]
Razavipoor M, Moradi S, Amuei F. et al. (2021). Quality Assessment of Clinical Education in Mazandaran University of Medical Sciences from the Perspective of Clerkships and Interns in 2019. Journal of Mazandaran University Medical Sciences. Vol. 31, No. 195, Pp. 82-93. [Persian]
Razavi S M, Shahbaz Ghazvini S, Dabiran S. (2012). Students’ Benefit Rate from Morning Report Sessions and Its Related Factors in Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. Vol.11, No.7, Pp. 798-806. [Persian]
Rohani M. Baradaran H. Thanago A. et al. (2015). Comparing the views of medical students, assistants and professors regarding the educational program (Grand Round) in the medical training centers of Iran University of Medical Sciences in 2013. Razi Journal of Medical Sciences. Vol.23, No. 147, Pp. 115-124. [Persian]
Sadeghi Bejd S, Afshari P. (2005). Comparison of the opinions of professors and students regarding the quality of conducting rounds in Ahvaz University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education (Special Letter of the 7th National Conference on Medical Education). Vol.5, No.14, Pp.0-0. [Persian]
Seifhashemi M, Amin Beydokhti M E, Yazdiha M S, et al. (2001). Internal evaluation as a means of promoting the quality of education in the department of pediatrics of Semnan university of medical sciences. Koomesh. Vol.2, No. 3, Pp. 167-175. [Persian]
Vakili Z, Momen-Heravi M, Moravveji S A, et al. (2017). Evaluation of Educational Departments of Kashan Shahid Beheshti Teaching Hospital. Iranian Journal of Medical Education. Vol.17, Pp. 43-53. [Persian]
Yazdani Sh, Arab M, Mansouri B, et al. (2013). The structure of the morning report sessions of the inpatient departments of Type I University teaching hospitals and comparison with the standards announced by the Ministry of Health and Medical Education. Journal of Qom University of Medical Sciences. Vol.7, No.2, Pp. 43-50. [Persian]
 Zamani B, Momen-Heravi M, Vakili Z. (2019). Standardization of Morning Reports in Internal Medicine Department at Kashan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. Vol.19, Pp. 90-100. [Persian]
Zamanzad B, Moezzi M, Shirzad H. (2007). Rate of satisfaction and evaluation of medical students (interns and externs) from the quality of clinical education in the Shahre-kord university of medical sciences-2005. Koomesh. Vol.9, No. 1, Pp. 13-20. [Persian]
Zarezadeh Y, Moradi G, Teimouri Z, et al. (2017). Quality of Morning Reports and its Related Factors at Kurdistan University of Medical Sciences in the Academic Year 2014-2015. Journal of Medical Education and Development. Vol.10, No. 26, Pp. 83-93. [Persian]. doi: 10.29252/edcj.10.26.83