نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

10.22118/edc.2023.380555.2241

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی مدل مدرسه پژوهش محور با رویکرد ارتقای کیفی فرآیند یاددهی-یادگیری در مدارس بوده است.
روش کار: نوع روش تحقیق کیفی و جامعه آماری، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی و رشته­های مرتبط در مراکز آموزش عالی، متخصصان حوزه پژوهش محوری و فرآیند یاددهی- یادگیری و در بخش اعتباریابی، اساتید رشته مدیریت آموزشی در مراکز آموزش عالی و مدیران عالی و میانی آموزش و پرورش استان مازندران بوده که با روش نمونه­گیری گلوله برفی تعداد 22 خبره و در بخش اعتباریابی با روش نمونه­گیری هدفمند20 خبره انتخاب شد. برای تحلیل داده­ها، از روش داده بنیاد با کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار Atlas.ti و در بخش اعتباریابی از روش دلفی در نرم افزار  SPSSاستفاده شده و برای تعیین روایی و پایایی داده­های به دست آمده، از بررسی­های لازم شامل مقبولیت (بازنگری خبرگان) و قابلیت تأئید (بازبینی خبرگان)، استفاده شد.
نتایج: طبق نتایج بخش کیفی مدل پارادایمی دارای 11 بعد (مقوله) و 24 مؤلفه (مفهوم) به شرح: شرایط علّی (تفکر آینده نگرانه به پژوهش، نگرش توسعه پژوهش- آموزش، ضرورت پژوهش محوری در آموزش و ضعف سیستم آموزش محور)، شرایط زمینه­ای (سیاست­های بالادستی، برنامه­های درسی، محتواهای آموزشی، امکانات و زیرساخت ها و انگیزش دانش آموزان)، شرایط مداخله­ای (رهبری مدیران نظام آموزشی، حمایت های مادی و غیرمادی، ارزش­های دینی- ملّی، ارزشیابی پژوهش‌محور، پرورش روحیه انتقادی و حل مسأله)، راهبرد (خلاقیت و خردمحور شدن آموزش، توانمندسازی منابع انسانی، مشوق­های انگیزشی، کارگاه­ها و جشنواره­های علمی- پژوهشی، ایجاد محیط پژوهش محور و اشاعه فرهنگ پژوهش محور) و پیامد (پیامدهای تحصیلی، پیامدهای فردی، پیامدهای نظام آموزشی و پیامدهای اجتماعی) است.
نتیجه گیری: نتایج بخش اعتباریابی، حاکی از تأیید مؤلفه ­های شناسایی شده در بخش کیفی بوده و نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد و مؤلفه­های مدل پژوهش، مورد تأیید واقع شدند.

تازه های تحقیق

Hossein Palar (PubMed)(Google Scholar)

Taraneh Enayati (PubMed)(Google Scholar)

Mohammad Salehi (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and validation of the research-oriented school model with the approach of improving the quality of the teaching-learning process in schools

نویسندگان [English]

  • Hosein Palar 1
  • Taraneh Enayati 2
  • Mohammad Salehi 2

1 PhD student in Educational Management, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the current research was to design and validate the research-oriented school model with the approach of improving the quality of the teaching-learning process in schools.
Method: the type of qualitative research method and the statistical population, faculty members in the field of educational management and related fields in higher education centers, experts in the field of central research and the teaching-learning process and in the accreditation department, professors in the field of educational management in higher education centers and managers 22 experts were selected by snowball sampling method and 20 experts were selected by targeted sampling method in the accreditation department. For data analysis, the foundation data method with open, axial and selective coding was used in the Atlas.ti software, and in the validation section, the Delphi method was used in the SPSS software, and to determine the validity and reliability of the obtained data, from the review The necessary parameters including acceptability (expert review) and confirmability (expert review) were used.
Findings: According to the results of the qualitative part, the paradigm model has 11 dimensions (categories) and 24 components (concepts) as follows: causal conditions (futuristic thinking towards research, the attitude of research-education development, the necessity of research-oriented in education and the weakness of the education-oriented system) background conditions (upstream policies, curricula, educational content, facilities and infrastructure and students' motivation), intervention conditions (leadership of educational system administrators, material and non-material support, religious values- national, research-based evaluation, fostering critical spirit and problem solving), strategy (creativity and rationalization of education, empowering human resources, motivational incentives, scientific-research workshops and festivals, creating a research-oriented environment and spreading a research-oriented culture ) and the consequence (educational consequences, individual consequences, educational system consequences and social consequences).
Conclusion: The results of the validation section indicated the confirmation of the components identified in the qualitative section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • research
  • research-oriented school
  • teaching-learning process
Alameddine, M, Ahwal, M, Hala, W (2016). Inquiry Based Teaching in Literature Classrooms, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 232(2016). 332-337.
Brew, A, Saunders, C. (2020).Making sense of research-based learning in teacher education,Teaching and Teacher Education, 87(2020).102935.
Evans G, Llewellyn S, Lewabe J. (2022). Towards a research-engaged teaching profession: insider reflections on a collaborative approach to developing teachers in Wales as professional enquirers. PRACTICE. 1-20.
Kuhlthau, C. C., Maniotes, L. K., Caspari, A. K. (2015). Guided inquiry: Learning in the 21st century: Learning in the 21st century. ABC-CLIO.
Laudano, F., Tortoriello, F.S., Vincenzi, G. (2021). An experience of teaching algorithms using inquiry-based learning. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. 51(3). 344-353.
Nasution N, Warsono W, Sarmini S, Prasetyo K, Segara N. B., Fauziah D, Ulamatullah T. S. (2022). Training of Applying Research-Based Learning on Junior High School Social Studies Teacher, Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 627(2022). 358-362.
Pirozhkova I. (2021). Higher education for sustainable development: Research-based learning (the case of the Ural State University of Economics), E3S Web of Conferences 296 (2021). 1-6.
Vaughan, N. D. (2010). A blended community of inquiry approach: Linking student engagement and course redesign. The Internet and Higher Education, 13(1). 60-65.
Strauss and Corbin. (1390). The principles of qualitative research method: basic theory, procedures and methods, translated by Beyuk Mohammadi, Tehran, Research Institute of Humanities and Cultural Studies, third edition.
Akrami Z. (1400). Examining the components of professional competence of chemistry teachers in research-oriented schools with DICOM approach. Research in chemistry education. 2 (3 consecutive 7). 66-49.
Harandi A. (2017), an introduction to qualitative and mixed research methods: common approaches in behavioral sciences, publications: Didar, number of pages: 208.
Bazarafshan Moghadam, Mojtabi, Shoghi, Maryam and Rahmankhah, Raheel. (2014). the position of educational supervision and guidance in the fundamental transformation document of education. Research Journal of Basics of Education and Training. 5(2). 23-43.
Jafari Sakineh, Abd Sharifi Fatemeh. (2016). Presenting the structural model of perceived teaching competencies of faculty members and educational achievements of students of educational sciences and psychology at Shiraz University. Journal of Education and Learning Studies. 6(1). 66-47.
Jamshidi Goharrizi Azam, Abbasi Saruk Lotfollah, Shariatmadari Mehdi, Kurdestani Fereshte. (2019). Presenting the model of a research-oriented university for the units of the Islamic Azad University of Tehran. Social Sciences. 14(2). 61-83.
Chavoshi Elham, Shah-Talebi Badri, Ebrahimzadeh Dastjardi Reza. (2019). Multi-layered research-oriented: presenting a research-oriented school paradigm model. Bi-monthly scientific-research journal of new approach in educational management. 11 (5 consecutive 45). 166-133.
Hosseinpour Toulazdehi Shahreh, Zainabadi Hasan Reza, Abdolhi Bijan, Abbasian Hossein. (2016). Research-oriented teaching and learning in a constructivist environment: designing a model based on phenomenological research. Education and training scientific-research quarterly. 33(4). 9-30.
Hosseinpour Toulazdehi Shahreh, Zainabadi Hasan Reza, Abdolhi Bijan, Abbasian Hossein. (2016). School as a research-oriented professional learning community (a phenomenological research). Educational innovations. 16(3). 24-7.
Haq-Goyan Zolfa, Zarei Metin Hassan, Jandaghi Gholamreza, Rahmati Mohammad Hossein. (2014). Understanding the formation process of vitality using data-based theory, Organizational Behavior Studies Quarterly. 4 (2 consecutive 13). 119-141.
Daani Fard Hasan, Islamic. Azar. (2017), Constructing the Theory of Organizational Indifference: Application of Foundation Data Theory Research Strategy in Practice, Tehran, Imam Sadegh University, and 1st Edition.
Sadati Kiadhi Seyed Morteza, Salehi Mohammad, Niaz Azri Kiyomarth. (1400). the effect of research-oriented schools on the factors that facilitate students' learning in education in Mazandaran province in order to present a model. Ahvaz Jundishapur Education Development Quarterly. 12(0). 107-99.
Mohammadi Mahdi, Mohammad Jafari Khatira, Marzooqi Rahmat Elah, Shafiei Maryam, Khosbakht Fariba. (2017). an experimental study of the effect of deep thinking training on research-oriented learning of students in elementary science courses. Scientific-research quarterly of psychological methods and models. 9(32). 109-130.