مقاله پژوهشی

طراحی مدل پارادایمی از نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد تقلیل آنومی سازمانی در آموزش عالی (مورد مطالعه: چهار دانشگاه دولتی شمال غرب کشور)

سیمین محمدی؛ محمد فیضی زنگیر؛ محمد روحی عیسی لو؛ محمد حسن زاده محمودآبادی؛ حبیب ابراهیم پور