نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

10.22118/edc.2022.348242.2111

چکیده

مقدمه: رشد فزاینده علم، ضرورت به کار گیری روش­ها، ابزار و نظام­های نوین آموزشی را ایجاب کرده است. همه­گیری کرونا و تعطیلی دانشگاه­ها،  به کار گیری روش­های آموزش مجازی را اجتناب ناپذیر ساخت. از سوی دیگر نگرانی های باز قبیل کاهش کیفیت آموزش و اثربخشی چنین شیوه­های آموزشی، نگرانی از آینده دانشجویان را به عنوان چالشی اساسی مطرح کرده است. هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان تاثیر آموزش بالینی مجازی بر پیشرفت تحصیلی دستیاران پزشکی در دوران کرونا می­باشد.
روش: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه دستیاران سال سوم و چهارم پزشکی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1400 بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 186 دستیار بود که بهروش نمونه­گیری طبقهای تصادفی مشارکت داشتند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه نگرش سنجی از دستیاران پزشکی در مورد آموزش مجازی بود.
یافته­ها: یافته­ها نشان می­دهد سطح نگرش دستیاران به آموزش مجازی همراه با نگرش احساسی و شناختی آنان با متغیر عملکرد تحصیلی رابطه همبستگی مثبت و معناداری دارند. ولی میان نگرش رفتاری و عملکرد تحصیلی آنان هیچگونه رابطه همبستگی معناداری وجود ندارد.
نتایج: دانشجویان موفق­تر از لحاظ تحصیلی، ضمن آشنایی بیشتر با فضای مجازی، به تبع آن به کار گیری آسان­تر آن، درک، شناخت و به طور کلی تمایل بالاتری از همگنان ضعیف­تر خود نسبت به آموزش مجازی داشته­اند.اما علیرغم تمایل احساسی و عاطفی بالا و همچنین درک و شناخت نسبی به آموزش مجازی بالینی، نگرش رفتاری و ارزیابی مطلوبی در راستای پیاده­ سازی آموزش مجازی بالینی به عمل نیاورده­ اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the attitude of medical assistants to the effectiveness of virtual clinical training on academic performance based on the Kirk Patrick model In the academic year of 1399-1400

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rahimi
  • sepideh safarpoor dehkordi

Department of Educational Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: the increasing growth of science and as a result the necessity of using new educational methods, tools and systems, beside critical situation of the corona epidemic and the closure of universities, despite the inevitability of the use of e-learning methods, it raises many concerns, such as the decline in the quality of education and the effectiveness of such training methods, as a major challenge for students. The purpose of this study was to determine the effect of virtual clinical education on the academic achievement of Shiraz medical assistants during the Corona pandemic period. Virtual education and its effectiveness on the level of learning and performance of medical students in a virtual way was a big challenge that educational centers of medical sciences universities will face in the future. With the onset of the Corona crisis and the adoption of strict rules regarding social distancing all over the world and the recommendation of educational guidelines that students should not have direct contact with patients, the importance and necessity of virtual education became more obvious. The crisis caused by the epidemic of Covid-19 has affected the educational systems in all countries all over the world like here in Iran, and has led to the closure of face-to-face courses, and on the other hand, the role and importance of non-face-to-face education has become more colorful. The covid-19 epidemic at the beginning of 2020 has forced people to observe social distancing and not be present in all areas of social life, including cultural and educational centers. Accordingly, an issue that faced a tough challenge to education in general and traditional education in particular and opened a new horizon towards paying more attention to virtual space.
Method: The present study was a descriptive cross-sectional study. This research seeked to determine the impact of virtual clinical training on the academic progress of the third and fourth year assistants of Shiraz Medical School based on Kirkpatrick's model during the Corona era in the academic year 2020-2021.The statistical population of this study was all third and fourth year medical assistants that the sample size was selected based on Cochran's formula, consequently, the number of 186 assistants were participated randomly. The tool for collecting information was a questionnaire measuring the attitude of medical assistants about e-learning, which was designed and used by Kian, Zarif Sanyaani and Karimian in 2022. This questionnaire has been prepared by using reliable and relevant scientific sources in addition to the respondent's personal characteristics in three emotional, cognitive and behavioral areas based on the Crickpatrick model in the form of 21 items. Then the assistants expressed their level of their agreement with each of the questions of this scale. They stated on a 6-point Likert scale.  Scores from 1 to 6 were assigned to options from completely disagree to completely agree, respectively. In addiotn, after the content validity of this questionnaire was confirmed by the designers, the obtained coefficients for each question were 8 that meant up to 1. The reliability of this questionnaire was also determined by the designers through Cronbach's alpha test calculated of 0/80. Next, the GPA of the previous semester was used to determine the academic performance of assistants. SPSS version 23 software was used for statistical analysis. After testing the normality of the data and as a result of the non-normality of the data distribution, the non-parametric, Spearman correlation test was used. The significance level was considered equal to 0.05. The entry criteria in this study were the third and fourth year of residency and the consent of the medical assistants to participate in the research, and those student's  with lack of consent were exited.
Results and discussion: The results of the present study indicated that the general average of the attitude and willingness of the assistants participating in this research to virtual clinical training based on the scale of Kirkpatrick model seemed higher than the average and desirable value. Assistants' general attitude towards virtual education had a positive and significant correlation with their academic performance. In other words, in parallel with the increase in the positive attitude and desire of the assistants for virtual clinical training, their academic performance had also improved. In line with the results of the present study, Wu determined that there is a significant difference in the test scores of the students by examining the average test difference in the two groups of traditional and virtual education. The emotional and cognitive aspects of Shiraz medical school assistants' attitude to virtual clinical training also had a positive and significant correlation with their academic performance. However, the level of residents' behavioral attitude towards virtual clinical training had no significant correlation with their academic performance. Therefore, in spite of the high sense and emotional desire as well as the relative understanding and knowledge of clinical virtual training, the assistants had not implemented a favorable behavioral attitude and evaluation in line with the implementation of clinical virtual training. This research finding was consistent with the results of the studies of Haji Khajelu et al. (2013), Khadivar and Rahmani (2014) regarding the practical obstacles of providing virtual education.
Conclusion: To conclude, the virtual education had a significant effect on the learning rate of medical assistants, which demonstrated the effectiveness and usefulness of this educational method. These findings were consistent with the research conducted in other countries such as Cyprus (Uzgur and Uzgur, 2010), Tanili (2009), Thailand (Noy Tim, 2010), and Czechoslovakia (Hebakova, 2010).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: academic performance
  • clinical education
  • virtual education
  • Kirkpatrick
  • medical assistants
 
References
Al-Tikriti, M. N. & Al-Aubidy, K. M. (2013). Embedding Mixed-Reality Laboratories into E-Learning Systems for Engineering Education. I-Manager’s Journal of Educational Technology Vol.9, No.4, pp.25.
Ahmady, S, Shahbazi S, Heidari M. Transition to virtual learning during COVID-19 crisis in Iran: opportunity or challenge. Disaster Medicine and Public Health Preparedness. 2020:1-3. doi:10.1017/dmp.2020.142. [in Persian]
Anderson, Terry, Alumi, Fetti (2001). E-learning from theory to practice. Translated by Bibi Eshrat Zamani and Seyed Amin Azimi (2006). Tehran: Smart Schools Publications. [in Persian]
Baqerifar, Musa, Hoviat, Abdul Ghani; Baloch, Akbar; et al (2015). The effect of new educational methods on students' learning, the fourth scientific conference on educational sciences and psychology, social and cultural harms of Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Arts. [in Persian]
 
Chang, C. W., Lee, J. H., Wang, C. Y. et al. (2010). Improving the authentic learning experience by integrating robots into the mixed-reality environment. Computers & Education, Vol.55. No.4 pp. 1572-1578.
Chen, Y. L. (2016). The effects of virtual reality learning environment on student cognitive and linguistic development. The Asia-Pacific Education Researcher, Vol.25. N4, pp.637-646.
DeRocher M, Leung FH. Virtual Supervision in a Family Medicine Residency Program: Lessons from the Early Stages of a Pandemic. MedEdPublish. 2021 Jan. pp. 28;10.
Ebrahimabadi, Hossein (1399), Developments in cyberspace, learning theories and models of e-learning Ideas for the link between science education and e-systems in Iran, Quarterly Journal of Basic Sciences.[in Persian]
Fani MM, Mehravar S, Mehrabi M. Level of Learning and Satisfaction through Traditional Methods and the Use of Multimedia: A Comparative Study. Magazine of E-learning Distribution In Academy. 2014؛Vol.5. No.2, pp.72-8. [in Persian]
Haji Khajeh Lou, S. R; Yari, B. Bazdar Qamehchi Ghiyeh, M. (1392) Investigating the Challenges of ICT Development in Higher Education (Case Study: Shahid Beheshti University). Danesh Gostar Education Guides Association. The first virtual conference of education guides, pp. 11-1. [in Persian]
Hansen, S (2019).  Digital Skills Insights : ITU Academy(2).pdf
Hofmann, H, Harding, C, Youm, J, et al. Virtual Bedside Teaching Rounds on Patients With COVID 19. Medical Education. 2020; Vol.54. No.10. pp. 959- 960. [DOI: 10. 1111/ medu. 14223]
Hrris, L – ray (2018) A Cost Effective Virtual Reality Headset for Immersive Interactive Learning in Developing Nations. A Cost-Effective Virtual Reality Headset for Immersive Interactive Learning in Developing Nations.
Hubackova, S (1010) Foreign language teaching with WebCT support; Procedia Social and Behavorial Sciences, pp.882-882
Karanjam et al., University Journal of E-Learning, Fall 2015, Vol.6, No 3. [in Persian]
Khadivar, S; Rahmani, Y. (1388). Challenges of Virtual University in e-City. The Second International Conference on e-Municipality. [in Persian]
Kian, L; Zarifsanaiey, N; Karimian. Z. Effect of the e-flipped learning approach on the knowledge, attitudes, and perceived behaviour of medical educators BMC Res Notes. 2022 Jun 27;15(1):227. doi: 10.1186/s13104-022-06119-8.
Mokaripour, P; Shokrpour N; Bazrafkan, L Comparison of readiness for e-learning from the perspective of students. J Educ Health Promot. 2020 May 28؛9:111. doi: 10.4103/jehp.jehp_668_19. eCollection 2020.
Konishi E, Saiki T, Kamiyama H, et al. Improved cognitive apprenticeship clinical teaching after a faculty development program. Pediatrics International. 2020 May; Vol.62. No.5. pp.542-8.
Lindgren, R., Tscholl, M., Wang, S., & Johnson, E. (2016). Enhancing learning and engagement through embodied interaction within a mixed reality simulation. Computers & Education, 95, 174-187.
Lazar,lM (2020) Digital technology adoption scale in the blended learning context in higher education: Development, validation and testing of a specific tool:https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal. pone.0235957
Mehr Mohammadi, M; Sheikhzadeh, M (2005) Elementary mathematics education software based on the constructivist approach and measuring its effectiveness. Quarterly Journal of Educational Innovations: Autumn 84 Vol.3, No.9: Pp. 48-32. [in Persian]
Moghadasi, H., Rabiee, R., Bigdeli, Sh., et al., and Poursadeghiani, H. (2016) The role of models, approaches and theories of learning in the design and production of educational software based on technique Virtual Reality in Nursing Education: A Systematic Review. Journal of Urmia Nursing and Midwifery, Vol.14, No.14, pp.300-312. [in Persian].
Movahed nasr, J; Jalili, M (2015), The Impact of Cyberspace on Students' Learning, Second International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology, Tehran: Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research. [in Persian]
Nejati A, Zibaie M. Knowledge transfer new pattern. Tadbir, 2004.pp13-129.
Nejati, A. Zibaie, M. Knowledge transfer new pattern. Tadbir 2004؛Vol.13. pp.129. [in Persian]
Nemati Ahangar, Z. A Study of Ways to Develop Virtual Education in the Higher Education System of Iran from the Perspective of Professors of Implementing Universities. Unpublished Thesis Master of Educational Technology, Islamic Azad University, Sari Branch (2010) [in Persian]