نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 عضو هیات علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

10.22118/edc.2022.355812.2140

چکیده

مقدمه: خودارزیابی بعنوان نشانگر کیفیت عملکرد بالینی تحت تآثیر عوامل متعددی است. شناخت فاکتورهای موثر می‌تواند در برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد بالینی موثر باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خودارزیابی بالینی با هوش هیجانی در دانشجویان پیراپزشکی انجام گردید.
روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که در سال 1397 بر روی 145 دانشجوی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش تمام‌شماری انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامه محقق ساخته خودارزیابی بالینی استفاده گردید. برای توصیف داده‌ها از میانگین، انحراف معیار، میانه و جداول فراوانی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی تک متغیره و متعاقب آن رگرسیون خطی چند متغیره سلسله مراتبی با روش همزمان استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای همه موارد، سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 تعیین گردید.
یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش 10/2±72/22 سال بود. میانگین نمره کل هوش هیجانی و خودارزیابی به ترتیب 54/8±38/59 و 96/9±59/74 بود. سه متغیر سن، دیدگاه دانشجو در مورد وضعیت تحصیلی خود و هوش هیجانی روی هم 20 درصد از تغییرات خودارزیابی را تبیین نمودند. بین هوش هیجانی با خودارزیابی ارتباط آماری مثبت و معنی‌دار (009/0=P، 208/0=β) وجود داشت.
نتیجه گیری: نظر به اینکه کسب مهارت‌های بالینی توسط دانشجویان نقش چشمگیری در موفقیت شغلی آنان در آینده دارد و با توجه به ارتباط مستقیم هوش هیجانی با خودارزیابی بالینی،لازم است آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در برنامه آموزشی دانشگاه‌ها گنجانده شود.

تازه های تحقیق

Razieh Bagherzadeh (PubMed)(Google Scholar)

Mahasti Ganjoo (PubMed)(Google Scholar)

Sherafat Akaberian (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of the relationship between emotional intelligence and clinical self-assessment in paramedical students of Bushehr University of Medical Sciences in 2019

نویسندگان [English]

  • Razieh Bagherzadeh 1
  • Mahasty Ganjoo 2
  • sherafat akaberian 3

1 Faculty Member, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 Faculty Member, Department of Operating room, School of Paramedical Sciences, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

3 Faculty Member, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Purpose: Self-assessment as an indicator of quality of clinical practice is influenced a number of factors. Identification of effecting factors can be effective in planning to improve clinical practice. This study aimed to evaluate relationship of emotional intelligence and clinical self-assessment in paramedical students was performed in Bushehr University of Medical Sciences.
Method: This study is cross-sectional study, Census way that on 145 students of paramedical student of Bushehr University of Medical Sciences was performed in 2019. Sybershring questionnaire emotional intelligence and self-made questionnaire self-assessment were used. Mean, standard deviation, median and frequency tables were used to describe the data. Univariate linear regression was used to analyze data, followed by hierarchical multivariate linear regression with simultaneous method. Variables that were related to self-assessment dependent variable in univariate regression were entered into multivariate regression. Data were analyzed using SPSS software version 19. The significance level was less than 0.05.
Findings: The average age was 22.7±2.1 years old. The mean scores of emotional intelligence and self-assessment were 74.59 ± 9.96 and 59.38 ± 8.54, respectively. The variables of age, student's perspective on their academic status and emotional intelligence together explained 20% of changes in self-assessment. There was a statistically significant positive relationship between emotional intelligence and self-assessment =β) 0/208, P= 0/009).
Conclusion: Given that acquisition of clinical skills by students has important role in their future career success and due to direct relationship between emotional intelligence and clinical self-assessment, it’s necessary to include emotional and social skills training in the university curriculum.
 
The investigation of the relationship between emotional intelligence and clinical self-assessment in paramedical students of Bushehr University of Medical Sciences in 2019
Introduction: Acquiring clinical skills by paramedical students is one of the determining factors of professional success. Self-assessment is one of the best method for determining knowledge and clinical skills because the learner is a clear and first-hand source for gathering knowledge and practical capabilities, and no one has a clear and unvarnished view of him except him. Clinical success and self-evaluation, as the indicators of the quality of clinical practice, are influenced by several factors, and knowing these factors can be beneficial to improve the quality of clinical practice. Also, some factors, including emotional and social skills, or in the other words, emotional intelligence, are effective on clinical self-evaluation. There are the limited number of studies on factors affecting clinical self-evaluation, and identifying these factors can can be a basis for planning to improve clinical skills; therefore, the present study was conducted with the aim of determining the relationship between clinical self-evaluation and emotional intelligence in paramedical students of Bushehr University of Medical Sciences.
Materials and methods: The present research is a descriptive-analytical cross-sectional study. The research population included students of nursing, midwifery, operating room, and anesthesiology at Bushehr University of Medical Sciences. To determine the sample size, the sample size formula was used for regression. Therefore, by including 10 samples for each predictor variable, 130 samples were considered, and according to the probability of 10% drop, the final sample volume was calculated as 143 people; Considering that the sample size is close to the total number of the research community, sampling method was done in census; In this way, all the students of the 4th, 6th and 8th semesters of the mentioned fields (145 students) entered the study in February 2019. The data collection tool included a demographic information form, the standard Sybershring questionnaire emotional intelligence, and a clinical self-assessment questionnaire. The emotional intelligence questionnaire includes 33 items and 5 subscales of self-motivation (7 items), self-awareness (8 items), self-control (7 items), social awareness or empathy (6 items), and social skills (5 items). The range of responses to the items is 5-point Likert (always, often, sometimes, rarely, never), Which is given a score of 1 to 5 from worst to best. The highest score in this test is 165 and the lowest score is 33. The clinical self-evaluation questionnaire is a researcher-made questionnaire that included 13 items related to the clinical evaluation of students. Questionnaire items were compiled using literature review, guidelines and experts' opinions. The response scale for this section was a five-point Likert scale (very high, high, medium, low, and very low), which was assigned a score of 5 to 1 respectively. The minimum and maximum scores that could be obtained were 13 and 65, respectively. Before collecting information, this questionnaire was reviewed and approved by 10 members of the academic staff in terms of face validity and content. Meanwhile, the reliability of the tool was checked by conducting a pilot study on 20 samples and through test-retest and with r = 0.8 approved. Also, the internal correlation of this questionnaire was confirmed with Cronbach's alpha of 0.85. In order to make comparable the fields of emotional intelligence and to understand the scores of the variables, the scores of emotional intelligence, its fields and clinical self-evaluation were converted to a score of 0 to 100 by linear transformation. In the demographic information form, students' views on their educational status were examined with one question, which was divided into three levels: good, average, and poor. Mean, standard deviation, median and frequency tables were used to describe the data. Univariate linear regression was used to analyze the data, followed by hierarchical multivariate linear regression with simultaneous method. Variables that were related to self-assessment dependent variable in univariate regression were entered into multivariate regression. Data were analyzed using SPSS software version 19. For all cases, the significance level was less than 0.05.
Results and discussion: The average age was 22.7±2.1 years old. The average score of the written average of the diploma was 16.69 ± 1.58. The mean scores of emotional intelligence and self-assessment were 74.59 ± 9.96 and 59.38 ± 8.54, respectively. Based on the results of univariate regression, age, educational status from the individual's perspective, total emotional intelligence and three areas of emotional intelligence including self-awareness, empathy and skill were related to self-evaluation. Based on the results of multivariate regression in the first model where age and educational status from the individual's perspective were in the model, these two variables together explained 16% of the variance of self-evaluation and the model was statistically significant (P<0.001, F = 8/857). In the second model, when total emotional intelligence was added to the model, the variables in the model explained 20% of the variance of the dependent variable of self-evaluation, and the variance change was statistically significant (P<0.001, F = 8/693). The results of the final model showed that good and average academic status (compared to poor academic status), age and the total score of emotional intelligence are directly related to self-evaluation. There was a positive and significant statistical relationship between emotional intelligence and self-evaluation (P=0.009, β=0.208).
Conclusion: Considering that the acquisition of clinical skills by paramedical students and their confidence that they are capable of performing these skills plays an important role in their career success in the future, and considering that emotional intelligence is directly related to the clinical self-evaluation score; Designing interventions and strategies to increase emotional intelligence in students should be one of the concerns of higher education policy makers. Therefore, it is suggested to include the training of social and emotional skills in the educational program of universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Clinical
  • Self-assessment
  • Students
  • Paramedical
Alizadeh sh, Namazi  A, Kochakzadeh Talami S. 2014, Correlation of self-esteem and emotional  intelligence with academic achievement among midwifery students, IJN.Vol.6, NO. 1, Pp.1-9. [In Persian]
Barkhordary M, Jalalmanesh S , Mahmodi M. 2009, The relationship between critical thinking disposition and self esteem in third and forth year bachelor nursing students, Iranian journal of medical education .Vol.9, No. 1, Pp.13-19. [In Persian]
Emadzadeh A, Alizadeh S , Jarahi  L.  2015, Interns’ Change Readiness in Terms of Self-assessment of Clinical Competency in Mashhad University of Medical Sciences,  Iranian Journal of Medical Education. Vol.15,No. 28,Pp. 205-214 . [In Persian]
Ghaderi  M, Nasiri M, Aeine Heidari A, et all. 2014, Relationship between emotional intelligence and academic achievement of students in Jiroft universities in 2013, Educational Development of Judishapur.Vol.5,No. 2, Pp.137-147. [In Persian]      
Gharaee  H, Jahanian R, Hamidi Y,et all. 2019,  How much Emotional Intelligence effect on health centers performance? A structural equation modeling approach, JRHS.Vol.19, No. 3, Pp. e00455
Golman D. 1995, Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ, New York, Bantam
Khosravi S, Pazargadi M , Ashktorab T. 2012, Nursing students viewpoints on challenges of student assessment in clinical settings: A Qualitative Study, Iranian journal of medical education. Vol.11, No. 7, Pp. 735-749. [In Persian]   
Kia A, Heydari A. 2016, The relationship between emotional intelligence and academic achievment among students, Quarterly Journal of social development.Vol.11, No. 1, Pp.53-72. [In Persian]  
Doi: 10.22055/QJSD.2016.12519
Mahdavisaeb F, Ruhani M, Hanifi N, et all. 2016, Comparison of critical care nurses’ clinical competency using self- assessment method and assessment by head nurses, Zanjan 2014,PCNM . Vol.6, No. 1,Pp. 72-82. [In Persian]    
Mansouri B. 2001, Standardization of Siberia Schering emotional intelligence questionnaire among master students of Tehran universities,Master thesis of Allameh Tabatabaee university
Masoudi K, Alavi A. 2021, Relationship between nurses’ emotional  intelligence  with clinical decision making, Avicenna J nurs midwifery care. Vol.20, No. 1,Pp. 14-22. [In Persian]
Doi: 10.30699/ajnmc.29.1.14
Moghadarikoosha M, Mohammadi N, Khalili Z,et all. 2016,The barriers of the clinical education from the nursing student’s view, Avicenna J Nurs Midwifery Care.Vol.24,No. 4, Pp. 301-312 . [In Persian]
Doi: 10.21859/nmj-240410
Mohamadzadeh Tabrizi Z, Davarinia Motlagh Quchan A, Zardasht R. 2019, Investigating the relationship between emotional intelligence and clinical performance of students in the operating room: A review study,The first national conference on the challenge of teaching and research in the operating room.
Mondal H, Mondal Sh. 2020, Trait emotional intelligence and self-assessment of classroom learning in medical students, J Adv Med Educ Prof. Vol. 8, No. 3,Pp.109-114.
Doi: 10.30476/jamp.2020.84674.1147
Nasiriani K, Farnia  F, Salimi T. 2006, Nursing Graduates’ Self-assessment of their Clinical Skills Acquired in Medical-Surgical Wards. Iranian journal of medical education. Vol.6, No. 1, Pp.93-100. [In Persian]     
Omidi N,Asgari  H, Omidi MR. 2017, The correlation between emotional intelligence with job motivation among nursing personnel in public hospitals of Kermanshah in 2015, JNE.Vol.6, No. 2, Pp. 57-62 . [In Persian]    
Doi: 10.21859/jne- 06028
Rakhshani T, Motlagh Z, Beigi V, et all. 2018, The relationship between emotional intelligence and job stress among nurses in shiraz,Iran, Malays J Med Sci. Vol.25, No. 6, Pp. 100-109.
Doi: 10.21315/mjms2018.25.6.10
Salmanian  Z, Ehsan K. 2014, Correlation between self-concept and academic achievement of students,  J Holist Nurs Midwifery. Vol.24, No.1, Pp.40-47. [In Persian]
Sharafi L, Taghibaygi M,  Alibaygi A. 2015, The impact of self esteem and personal characteristics on educational improvement of Razi university agriculture students, JAEAR.Vol.-, No.32, 113-122 . [In Persian]      
Doi: 10.22092/JAEAR.2015.102961 
Shareinia H, Seyed Mohamadi N. Saadati N, et all. 2019, Assessment of procrastination, academic burnount, academic performance in nursing students, ESMS.Vol.11, No. 6, Pp. 12-19. [In Persian]  
Sobhi-Gharamaleki N. 2012, The prediction of achievement motivation from students emotional  intelligence, JSP. Vol.1, No. 3, Pp.49-62. [In Persian]   
Doi: D_1_3_91_7_1_3
Tohidi Sh, Norozi  HM, Karimi Monghi H, et all. 2015, Correlation between nurses’ sellf assessment scores  with the scores observed in the performance of their teaching competency in patient education, J Urmia Nurs Midwifery Fac.Vol.13, No. 7, Pp. 588-59. [In Persian]    
Zehni  K, Rokhzadi  M, Abdolmaleki  M , et all. 2015, Evaluation of achieving to clinical objectives in nursing students in critical care units, Research in Medical Education. Vol.7, No. 2, Pp. 37-44. [In Persian]     
Doi: 10.18869/acadpub.rme.7.2.37