نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22118/edc.2022.345825.2100

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل مدیریت ناب نظام آموزش  عالی کشور به روش داده بنیاد بود.
روش: روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی -کاربردی برحسب نوع داده، (کیفی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده‌ها ، پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آموزش‌ عالی بود. برای تعیین نمونه ها از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده شد که 20 نفر با استفاده از اصل اشباع به عنوان حجم نمونه، در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای حصول اطمینان از روایی ابزار در بخش کیفی پژوهش از نظرات اساتید آشنا با این حوزه و متخصصان دانشگاهی که در این حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد. پایایی بازآزمون و روش توافق درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه‌های انجام گرفته استفاده شد. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی مدل نظریه داده بنیاد و روش مصاحبه بود.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از میان 92 شاخص (گویه) موجود، 17 مولفه‌ی اصلی قابل شناسایی است. نتایج نشان داد که مولفه های مقوله محوری شامل، تفکر ناب، تعهد ناب و فرایند ناب، مولفه های تاثیرگذار شامل مدیریت دانش، رهبری ناب و جو سازمانی آکادمیک. مولفه های پیامدی، شامل عملکرد نوآورانه، مزیت رقابتی پایدار و در نهایت شاخص‌های برازش مدل نشان داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود.
نتیجه گیری: در این پژوهش مدل مدیریت ناب نظام آموزش  عالی کشور به روش داده بنیاد ارائه شد که نتایج آن به منظور ارتقای کیفیت دانشگاه­های سراسر کشور می­تواند مفید باشد.

تازه های تحقیق

Nasrin Boroughani (PubMed)(Google Scholar)

Zolfaghar Rashidi (PubMed)(Google Scholar)

Mohammad Taghi Imani gele Pardesari (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a Genuine Management Model to Higher Educational System of country using the Data Foundation Method

نویسندگان [English]

  • Nasrin Boroughani 1
  • Zolfaghar Rashidi 2
  • Mohammad Naghi Imani gele Pardesari 3

1 Ph.D. Student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

2 Facultuy member, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of the current research was to provide a Geuine management model with the country's higher education system upon the data foundation method.
Method: research method according to the purpose was fundamental-applied whhile according to the type of data was qualitative- exploratory type. According to the time of data collection, it was cross-sectional; whereas according to the method of data collection or the nature and method of the research, it was a survey. The statistical population of the research included higher education experts. To determine the samples, a non-random sampling method was used, and then 20 people were considered as the sample size using the principle of saturation. Next, semi-structured interview tools were used to collect data. In order to ensure the validity of the instrument in the qualitative part of the research and to ensure the accuracy of the findings from the researcher's point of view, the valuable opinions of professors familiar with this field and university experts, who were experts and informed in this field, were asked and the retest reliability and internal agreement method were used. A topic was used to calculate the reliability of the conducted interviews. The method of data analysis in the qualitative part was the foundational data theory model and the interview method, too.
Findings: The results of the research showed that among the 92 indicators (items) available, 17 main components can be identified.
Conclusion: Finally, the results presented that the components of the core category included genuine thinking, e commitment and process, whereas the effective components included knowledge management, genuine leadership and academic organizational atmosphere. The outcome components included innovative performance and sustainable competitive advantage, and therefore, the fit indicators model interpreted the final model of the research had a good fit.
 
Presenting a Genuine Management Model to Higher Educational System of country using the Data Foundation Method
Introduction: The formation of the universal higher education motto and the increase in social demand to enter it has caused the growth and expansion of universities and higher educational institutions in the last few decades. On the other hand, the challenges facing higher education included globalization, knowledge-based economy, etc. have caused universities and higher educational institutions to take quality seriously, because the quantitative growth and expansion of the higher education system, regardless of quality, can cause problems such as academic failure, over-education in some fields, financial and human resources being wasted. The goal of quality improvement was to make customers satisfied. It has not been possible to set a certain ceiling for quality, therefore, the ceiling of quality can be customer satisfaction, which is not fixed, and the needs and wants of the society change every day, and hence the university should improv according to the changing needs of the society. Reliability, accountability, competence, objectivity, friendliness and good image, empathy, security, and proper planning of expenses, shape the dimensions of quality higher education. Today, paying attention to these dimensions of quality has gained increasing importance and many countries of the world have noticed it. Therefore, the need to respond to the society, increase the quality of higher educational institutions in terms of education, research and the supply of specialized services; and also many other factors are among the reasons for paying attention to the quality of educational systems and the basis for the formation of national and international evaluation and validation institutions. The aim of the current research was to provide a genuine management model with the country's higher educationak system using the foundation data method.
Materials and methods: research method according to the purpose was fundamental-applied; while it was (qualitative) of the exploratory type according to the type of data; and according to the time of data collection, it was cross-sectional; and according to the method of data collection or the nature and method of the research, it was a survey too. The statistical population of the research included higher education experts. To determine the samples, a non-random sampling method was used, consequently, a number of 20 people were considered as the sample size using the principle of saturation. Semi-structured interview tools were used to collect data. In order to ensure the validity of the instrument in the qualitative part of the research and to ensure the accuracy of the findings from the researcher's point of view, the valuable opinions of professors familiar with this field and university experts who were professionals and informed in this field were asked, next the retest reliability and internal agreement method were used. A topic was used to calculate the reliability of the conducted interviews. Finally the method of data analysis in the qualitative part was the foundational data theory model and the interview method.
Results and discussion: In this research, the main source of data was the study of upstream documents and interviews; So that the initial interviews were exploratory and descriptive, and gradually after conducting each interview, the coding of the data from the interviews was done. Through the constant comparison of the data, theoretical codes emerge through open coding, and in the same way, the coding of the 20 interviews and the upstream documents were carried out. The results showed that after content analysis and interviews with experts, the components affecting the compliance of genuine management with the country's higher education system were categorized as knowledge management, genuine leadership and academic organizational climate.Moreover, it included innovative performance, sustainable competitive advantage and educational quality based on the research background, theoretical foundations, interviews with experts and also analyzing the state of dimensions, components and indicators (moving from an unfavorable situation to a favorable one, as well as maintaining and promoting a favorable situation) was the mechanism or implementation strategy of genuine management model adaptation to the country's higher education system. The results of the research presented that among the 92 indicators (items) available, 17 main components can be identified.
Conclusion: To conclude, the components of the core category and in other words the components of the genuine management adaptation model with the higher education system included genuine thinking, genuine commitment and genuine process. In order to adapt the genuine management, they should follow the model proposed by this research as well as to its different levels. In addition, the belief in perfectionism should be instilled in the teaching process to professors, managers and students. For this purpose, the necessary trainings should be provided in order to examine the university's vision and high quality values. The outcomes presented the components of the core category including pure thinking, pure commitment and pure process; and influential components including knowledge management, pure leadership, and academic organizational atmosphere. The subsequent components including innovative performance and sustainable competitive advantage, therefore, the appropriate model indicators showed that the final model of the research had a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lean management
  • lean thinking
  • lean commitment and lean process
Abdi H, Mirshah Jafari S E, Nili M R and et al. (2017). Explaining the future curriculum in order to realize the perspectives and missions of higher education in Iran on the horizon of 1404. Higher education curriculum studies, Vol. 8, No. 16, Pp. 88-59. [In Persian]. 20.1001.1.25382241.1396.8.16.3.
Abili, Khodiyar; Naranji Sani, Fatemeh; Mostafavi, Zainab al-Sadat. (2017). Evaluating the degree of readiness of the university for the establishment of pure higher education (case study: University of Tehran). Industrial Management Perspectives, 31, 114-95. [In Persian]. https://jimp.sbu.ac.ir/?_action=xml&article=87167
Afum E, et al. (2020). The influence of lean management and environmental practices on relative competitive quality advantage and performance. Journal of Manufacturing Technology Management.
Agyabeng-Mensah Y, Ahenkorah E,
Allaoui A, Benmoussa R. (2020). Employees’ attitudes toward change with Lean Higher Education in Moroccan public universities. Journal of Organizational Change Management.
Amin Beidokhti A A, Rastegar A A and Namani A. (2015). Futurism of changes in the approach of higher education in the development of human capital; Research and Planning in Higher Education, Vol. 77, No. 1, Pp. 56-31. [In Persian]. https://journal.irphe.ac.ir/?_action=xml&article=702876
Asghari S and Akbarpour Shirazi M. (2019). Presenting future scenarios of higher education in the country using fuzzy cognitive mapping method. Research and Planning in Higher Education, Vol. 87, No. 1, Pp. 26-1. [In Persian]. https://journal.irphe.ac.ir/article_702942.html
Benuyenah V. (2021). Can the concept of “lean management” be applied to academic recruitment?–a quasi-theoretical discourse. Rajagiri Management Journal.
Haj Khozimeh M, Abili Kh and Pourkarimi J. (2020). Provide a model for professional development of managers of departments of universities and higher education institutions based on a pure approach. Educational Sciences, Vol. 27, No. 1, Pp. 240-250.  [In Persian].
Hamzepour; Sanjaghi, Mohammad Ebrahim; Commerce, Mohammad; Soltani, Mohammadreza. (2019). Designing and explaining the model of recognition, measurement and management of organizational culture. Culture Strategy, 21, 113-138. [In Persian]. https://www.jsfc.ir/article_15412_deb77382a60246679460670b0b44fff2.pdf
Hemati, Reza. (2012). The massification of higher education and academic life in Iran: reflection on the life experiences of academics. Management in Azad University, 2(1), 156-128. [In Persian]. https://ensani.ir/file/download/article/20170408083907-10115-7.pdf
Hoshi Elsadat, Seyed Alireza; Rahimian, Hamid; Abbaspour, Abbas; Khorsandi, Ali; Ghayashi, Saeed. (2017). Designing the quality model of Nab University for public universities (case study: Farhangian University). Education Strategies in Medical Sciences, 11(3), 141-132. [In Persian]. https://ensani.ir/fa/article/398529
Jahanian, Ramadan; Qoli Mesgarha, Semane. (2016). Lean management and its application in educational organizations, Quarterly Journal of New Researches in Management and Accounting, Vol. 4, No. 3. https://civilica.com/doc/721972. [In Persian].
Lu, J., Laux, C., & Antony, J. (2017). Lean Six Sigma leadership in higher education institutions. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 13, No 7. https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2016-0195
Maleki Nia E, Maleki Nia Z and Faizi S. (2018). Becoming the world leader of Iran's higher education system in the age of globalization. Macro Strategic Policies, Vol. 6, No. 4, Pp. 545-518. [In Persian]. 20.1001.1.23452544.1397.6.24.1.8
Marathe G M, Dutta T, Kundu S. (2020). Is management education preparing future leaders for sustainable business? International Journal of Sustainability in Higher Education.    https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2016-0195
Mokhtarian (2014). Training and development of human resources in the organization. Management Studies on Police Training, 6(24), 107-134. [In Persian]. magiran.com/p1788931
Qavidel, Azam. (2014). Lean management and its application in the world of education. Inclusive Management, 1(1), 25-32. [In Persian]. http://wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/6
Rafi, S. B. M., Fansuri, M., Wahab, A. A., Mokhtar, S. B. A., Hamdan, N. B., Razali, K. B., ... & Luji, N. B. M. (2020). LEAN PHILOSOPHY: THE LEAN TOOLS ENHANCEMENT IN HIGHER EDUCATION. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 7712-7731. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130868
Robson S, Wihlborg M. (2019). Internationalisation of higher education: Impacts, challenges and future possibilitieshttps://doi.org/10.1108/JOCM-08-2018-0232
Simonyte, S., Adomaitiene, R., & Ruzele, D. (2021). Experience of lean application in higher education institutions. International Journal of Lean Six Sigma. https://doi.org/10.1108/IJLSS-11-2020-0208
Tahmasbi, Safiya; Mohammad Esmail, Siddiqa. (2013). Investigating the level of application of lean management components in the libraries of medical sciences universities in the northern region of Iran. Researcher, 11(33), 46-37. [In Persian]. magiran.com/p1370307
Tram C T H. (2021). FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF LEAN MANAGEMENT AT QUANG NAM UNIVERSITY (VIETNAM). Economics, Vol. 1, No. 48, Pp. 38-44. https://cyberleninka.ru/article/n/factors-affecting-the-application-of-lean-management-at-quang-nam-university-vietnam
Zighan S, Ahmed E Q. (2020). Lean thinking and higher education management: Revaluing the business school programme management. International Journal of Productivity and Performance Management. Lean thinking and higher education management: Revaluing the business school programme management. https://doi.org/10.1108/IJPPM-05-2019-0215