نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 کارشناسی ارشد آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

10.22118/edc.2022.330929.2028

چکیده

مقدمه: یکی از مشخصه‌های وضعیت مطلوب در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجویان از فرآیند خدمات آموزشی است. این مطالعه با هدف تعیین شکاف کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی بود که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. 179 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده پزشکی در سال 1400، به شیوه در دسترس، وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، برطبق پرسشنامه مدل SERVQUAL  تنظیم گردید.
نتایج: 62 درصد از دانشجویان، مرد و میانگین سنی، 28/3 ± 64/23 سال بود. شکاف کلی کیفیت خدمات 94/0 ± 43/1- بود. بیشترین شکاف در بعد اطمینان 96/0 ± 51/1- بود. بیشترین شکاف در بعد ملموسات مربوط به "وجود تجهیزات مدرن و کارآمد در دانشکده"، در بعد اطمینان مربوط به "انجام فعالیت‌ها توسط کارکنان آموزشی، در زمانی که خود وعده داده شده"، در بعد پاسخگویی مربوط به "آسان بودن دسترسی دانشجویان به مسئولان برای انتقال نظرات و پیشنهادها درباره مسائل آموزش"، در بعد تضمین مربوط به "آماده‌سازی دانشجویان برای اشتغال در آینده توسط اساتید و مشاوران با ارائه آموزش‌های نظری و عملی در دانشکده" و در بعد همدلی مربوط به "برخورد کارکنان آموزش با دانشجویان" بود.
نتیجه گیری: در همه ابعاد ارائه خدمات آموزشی، کاستی‌هایی دیده می‌شود که ضرورت برنامه‌ریزی در جهت کاهش یا حذف آنان را ایجاب می‌کند. برای آگاهی بیشتر از نیازهای آموزشی دانشجویان، نظرسنجی‌های دوره‌ای نیاز است تا در اسرع وقت نواقص شناسایی شده و برای بهبود وضعیت، اقدامات لازم صورت گیرد.

تازه های تحقیق

 

Alireza Heidari (PubMed)(Google Scholar)

Zahra Khatirnamani (PubMed)(Google Scholar)

Narges Rafiei (PubMed)(Google Scholar)

Mehdi Abbasabadi (PubMed)(Google Scholar)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Gap of Educational Services Qualification in the Medical School of Golestan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Alireza Heidari 1
  • , Zahra Khatirnamani 2
  • Narges Rafiei 3
  • Mehdi Abbasabadi 4

1 Faculty member, Department of Public Health, School of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

2 M.Sc. in biostatistics, Health management and social development research center, Golestan University of medical sciences, Gorgan, Iran

3 Ph.D. in health care and management, Health management and social development research center, Golestan University of medical sciences, Gorgan, Iran

4 M.Sc. in clinical psychology, Health management and social development research center, Golestan University of medical sciences, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Introduction: One of the characteristics of the favorable situation in the university is the fulfillment of students' expectations from the process of educational services. This study aimed to determine the gap of quality of educational services in the medical school of Golestan University of Medical Sciences.
Method: This study was a cross-sectional study that was performed by the descriptive-analytical method. Hence, 179 students studying in Faculty of Medicine during 2021 through an accessible way were entered the study. The data collection tool was adjusted according to the SERVQUAL model questionnaire, too.
Findings: Moreover, among all students, 62% were male and the mean age was 23.64 ± 3.28 years. The result showed that the overall gap in service quality was -1.43 ±0.94, whereas the largest gap in the confidence dimension was -1.51 ±0.96. The biggest gap in the tangible dimension was related to "the existence of modern and efficient equipment in the faculty"; in the dimension of assurances related to "performing activities by teaching staff at the time promised"; in the dimension of accountability related to "easiness of students' access to authorities to convey opinions and suggestions about education issues"; "; in the guarantee dimension related to "preparing students for future employment by professors and counselors by providing theoretical and practical training in the faculty"; and finally the empathy dimension was related to "education staff treatment of students"
Conclusion: In all aspects of providing educational services, there were seen some shortcomings that necessitated planning to reduce or eliminate them. To be more aware of the educational needs of students, periodic surveys have been needed to identify the deficiencies as soon as possible and to take the necessary measures to improve the situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Quality
  • Education
  • Medical School
Abbasian, M., Chaman, R., Mousavi, S., Amiri, M., Gholami Taromsar, M., Maleki, F. and Raei, M., 2013. Gap analysis between students' perceptions and expectations of quality of educational services using Servqual Model. Qom University of Medical Sciences journal, 7(2), pp.2-9. URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-250-fa.html
Aghamolaei, T. and Zare, S., 2008. Quality gap of educational services in viewpoints of students in Hormozgan University of medical sciences. BMC medical education, 8(1), pp.1-6. Doi: https://doi.org/10.1186/1472-6920-8-34
Barnes, B.R., 2008. Analyzing service quality: The case of post-graduate Chinese students. Quality control and applied statistics, 53(1), pp.85-86. Doi: https://doi.org/10.1080/14783360601152558
Bazazi, N. and Houshmand, B., 2011. Medical Students' Viewpoints about the Quality of Education in Outpatient Clinics in Hamedan University of Medical Sciences in 2007. Iranian Journal of Medical Education, 11(2). [In Persian]
Beheshtirad, R., Ghaleei, A.R. and Ghalavandi, H., 2013. Educational services quality distance between current and desirable situations. Education Strategies in Medical Sciences, 6(1), pp.49-54. URL: http://edcbmj.ir/article-1-342-en.html [In Persian]
Chua, C., 2004, July. Perception of quality in higher education. In Proceedings of the Australian university’s quality forum (pp. 1-7). Melbourne: AUQA Occasional Publication.
ENAYATI, N.A., Uosefi, M., Siyami, L. and JAVAHERI, D.M., 2011. Evaluation of the quality of education services of Payam Noor University of Hamedan Based on the SERVQUAL Model. URL: https://journal.irphe.ac.ir/article_702765_en.html
FASIHI, H.T., SOLTANI, A.S., Tahami, S.A. and MOHAMMAD, A.S., 2004. Viewpoints of medical students about the quality of clinical education. JOURNAL OF INFLAMMATORY DISEASES . URL: https://www.sid.ir/paper/418763/fa [In Persian]
Heidari, A., Khademi, J., Khatirnamani, Z., Rafiei, N. and Mirkarimi, S.K., 2021. Evaluating the quality of the public health internship program based on the CIPP model at Golestan University of Medical Sciences. Horizon of Medical Education Development, 12(2), pp.6-20. Doi: 10.22038/hmed.2020.49976.1051
Jafarinia, S., 2017. Measuring service quality in educational institutions based on SERVQUAL model. Journal of Human Resources management, 6(23), p.21-40. URL: https://www.jhrs.ir/article_74145_16bc3a516e0febaa23ab0cdf479ed385.pdf
Joudyian, N., Pour naghiazar, F., Azami-Aghdash, S., Mosavi, A. (2021). 'Identification and comparison of factors affecting the quality of clinical education from the perspective of medical and dental students of Tabriz University of Medical Sciences in 2020', Educational Development of Judishapur, 12(3), pp. 811-817. doi: 10.22118/edc.2021.263115.165. [In Persian] 
Karydis, A., Komboli‐Kodovazeniti, M., Hatzigeorgiou, D. and Panis, V., 2001. Expectations and perceptions of Greek patients regarding the quality of dental health care. International journal for quality in health care, 13(5), pp.409-416. doi: 10.1093/intqhc/13.5.409
Kebriaei, A. and Roudbari, M., 2005. The quality gap in educational services at Zahedan University of Medical Sciences: based on student’perceptions and expectations. IJME, 5(1), pp.53-61. URL: http://ijme.mui.ac.ir/article-1-69-fa.html [In Persian]
Keykha, A. and Abili, K., 2020. Assessing the quality of educational services of Sistan and Baluchistan University based on SERVQUAL model. Journal of Educational Studies, 15, pp.28-41. URL: http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-337-en.html
Khandan, M., Nouhi, E. and Sabzevari, S., 2015. Quality assessment of educational services in nursing and midwifery school of Kerman based on SERVQUAL model. Iranian Journal of Medical Education, 15, pp.251-262. URL: http://ijme.mui.ac.ir/article-1-3673-en.html
Lim, P.C. and Tang, N.K., 2000. A study of patients’ expectations and satisfaction in Singapore hospitals. International journal of health care quality assurance.
Maraghi, E., Hayati, F. and Hayati, F., 2019. Quality of educational services from students’ viewpoint at Abadan faculty of medical sciences. Educational Development of Judishapur, 10(3), pp.176-186. URL: https://edj.ajums.ac.ir/article_93678.html?lang=en [In Persian]
Millson, F. and Kirk‐Smith, M., 1996. The effect of quality circles on perceived service quality in financial services. Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science. Doi: https://doi.org/10.1108/EUM0000000004137
Mohammadi, M.A. and Etebari Asl, Z., 2019. The Correlation between Educational Services Quality and Responsibility from the Viewpoint of the Students of Ardabil Nursing and Midwifery Faculty. Journal of Health and Care, 20(4), pp.321-331. URL: http://hcjournal.arums.ac.ir/article-1-988-en.html [In Persian]
Norouzinia, R., Arabi, M., Yaghoubi, M.H. and Mojahed, S.H., 2019. Quality of Educational Services from the Viewpoint of Medical Students in three stages: Basic sciences, Externship and internship of Alborz University of Medical Sciences. Journal of Medical Education and Development. URL: http://jmed.ssu.ac.ir/article-1-1035-fa.html [In Persian]
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L., 1988. SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. 1988, 64(1), pp.12-40. URL: https://cir.nii.ac.jp/crid/1574231874748108288
Piri, M., Haratian, A., and Kianpor, S., 2018. Student satisfaction with the quality of educational, research, student and financial services of the university. Iran J Educational Sociology. 7(7), pp. 214-30. URL: https://www.iase-jrn.ir/article_43702_en.html [In Persian]
Pourabbasi, A., Akbari, H., Akhvan, A.A., Haghdoost, A.A., Kheiry, Z., Dehnavieh, R., Rahimi, H., Hekmat, S.N. and Larijani, B., 2019. Analysis of Iran's National Medical Education Evolution and Innovation Plan using the Michelle and Scott's model of policymaking. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 7(1), p.20. Doi: 10.30476/JAMP.2019.41041
Rezaiyan, M.K. and Bazaz, S.M.M., 2016. Quality Gap in educational services based on SERVQUAL Model in Mashhad Medical School. Med Res, 40, pp.17-23. Doi: http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-1486-en.pdf [In Persian]
Sahney, S., Banwet, D.K. and Karunes, S., 2006. An integrated framework for quality in education: Application of quality function deployment, interpretive structural modelling and path analysis. Total Quality Management & Business Excellence, 17(2), pp. 265-285.Doi: https://doi.org/10.1080/14783360500450376
Salmani, F.A.T.E.M.E.H., Eghbali, B., Ganjifard, M.A.H.M.O.U.D., Mohammadi, Y., Atary, S.K. and Tavakoli, T., 2020. Barriers of Clinical Education from Viewpoints of Medical Students of Birjand University of Medical Sciences in the 2018. Journal of Birjand University of Medical Sciences, 27(1). Doi: http://doi.org/10.32592 [In Persian]
Sh, T., Sadeghifar, J., Hamouzadeh, P., Afshari, S., Foruzanfar, F. and SM, T.S., 2011. Quality of educational services from the viewpoints of students SERVQUAL model. Education Strategies in Medical Sciences, 4(1), pp.21-26. URL: http://edcbmj.ir/article-1-118-en.html
Sohrabi, Z. and Majidi, Z., 2013. Educational Services Quality Gap: Perspectives of Educational Administrators, Faculty Members and Medical Students. Payavard Salamat, 7(5). URL: URL: http://payavard.tums.ac.ir/article-1-5157-fa.html [In Persian]
Tan, K.C. and Kek, S.W., 2004. Service quality in higher education using an enhanced SERVQUAL approach. Quality in higher education, 10(1), pp.17-24. Doi: https://doi.org/10.1080/1353832242000195032
Ulewicz, R., 2014. Application of servqual method for evaluation of quality of educational services at the university of higher education. Polish Journal of Management Studies, 9, pp.254-264.URL: https://bibliotekanauki.pl/articles/405460.pdf