بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پروفشنالیسم پن استیت (PSQP) در ایران: ابزاری برای ارزیابی نگرش نسبت به پروفشنالیسم

مریم اکبری لاکه؛ فاطمه گلزاری؛ مهدی کرمانیان؛ سلیمان احمدی؛ عزیزالله اربابی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1045-1056

https://doi.org/10.22118/edc.2021.280754.1760

میزان استفاده دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از یادگیری سیار، عوامل مؤثر بر آن و موانع احتمالی استفاده از آن در آموزش پزشکی

سید مرسل مسلمی عقیلی؛ محمدرضا محمدحسینی ایسینی؛ شهرام صمدی؛ عارفه شاهی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 840-851

https://doi.org/10.22118/edc.2020.229480.1355

پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

منصور رنجبر؛ پژمان محمدعلیزاده؛ فروزان صادقی محلی؛ مهران رضوی پور؛ علی یاسری؛ فتانه عمویی

دوره 10، شماره 3، مهر 1398، صفحه 153-163

https://doi.org/10.22118/edc.2019.93661