نویسندگان

چکیده

با عنایت به اهمیت شغل پزشکی و رسالت دانشگاه در تربیت پزشکان کارآمد، پرتوان و متعهد، در این تحقیق عوامل اثرگذار در فرآیند تحصیلی دانشجویان پزشکی در عصر کنونی بررسی گردید. این مطالعه در بین ١١٠ نفر از دانشجویان رشته ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام و با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته با مقیاس لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت. گزینه های مهم تأثیرگذار در فرآیند تحصیلی به دو دسته ی عوامل درونی و بیرونی تقسیم شدند. از ١١٠ نفر دانشجوی پزشکی، ٥٧ درصد مؤنث و بقیه مذکر بودند. این مطالعه نشان داد از عوامل درونی مؤثر، میزان علاقه به رشته ی تحصیلی قبل از انتخاب رشته در ٥/٨٥ درصد و امیدواری به امکان خدمت به مردم ٢/٨٨ درصد زیاد و خیلی زیاد بود. در مورد عوامل بیرونی، رضایتمندی دانشجویان از نحوه ی آموزش ٣٠ درصد و سطح علمی اساتید ١/٤٩ درصد خیلی زیاد و یا زیاد بود و ارائه ی پکیج آموزشی توسط مدرس برای هر واحد درسی ٨/٨١ درصد نقش خیلی زیاد و زیاد در فراگیری داشته است. این مطالعه نشان داد که فرایند تحصیلی دانشجویان با عوامل درونی ارتباط مستقیم معناداری دارد. از عوامل بیرونی استفاده از پکیج آموزشی مناسب به صورت اثر معنادار مثبت بوده و موجب کاهش زمان و هزینه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Which Factors are Impressive on the Education Process of Medicine Students at Current Time?

نویسندگان [English]

  • Parinaz Mehnati
  • Shirin Babri

چکیده [English]

The present study survived todays effective parameters on education process of medical students regarding tothe importanceof medicalprofessionand the university'missionin trainingcommitted and profasionalphysicians were surveyed.This descriptive-cross sectional study was performed among 110 medical students at Tabriz University of medical sciences. A researcher made questioner with Likert scale was used for datagathering. Then, the effective factors on education process entitled internal and external parameters were investigated.Amongall participants, 57% were female and the rest were male. 85.5% of participants showed their high and very high desire to their discipline amongeffective internal factors, and theirinterest towardthe possibility to give service to peopleestimated88.2%. Student’s satisfactions of teacher education way, teacher knowledge level and educational package were assessed high and very high by 30%, 49.1% and 81.8%, respectively. Education process showed direct meaningful relation withinternal parameters and educational package as one of the external parameters showed meaningful (p<0.05) effect on students learning in addition to saving time and costof study,althoughit seems that teacher education way needs to be reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Process
  • Medicine Student
  • Internal Parameters