نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2 عضو هیات علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3 عضو هیات علمی، گروه بیماری‌‌های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

4 عضو هیات علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

5 دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

10.22118/edc.2022.324708.2001

چکیده

مقدمه: آموزش بالینی نقش عمده‌ای در شکل‌دهی توانمندی‌های حرفه‌ای فراگیران دارد. برای دستیابی به آموزش بالینی مطلوب، لازم است ارزیابی و پایش مستمر صورت پذیرد. در این پژوهش دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در رابطه با جو آموزشی دانشکده پزشکی در سال 1398-1399 مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش‌کار: پژوهش حاضر از نوع اپیدمیولوژیک توصیفی می‌باشد و دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 4 مقطع تحصیلی علوم پایه، مقطع فیزیوپاتولوژی، کارورزی و کارآموزی در این نظرسنجی شرکت داشتند. ابزار مورد استفاده ، پرسشنامه DREEM حاوی 50 سوال با مجموع نمره 200 و امتیازدهی سوالات بر اساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت بود. داده‌هادر نرم‌افزار SPSS نسخه 25 با استفاده از آزمون تی و آنوا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: میانگین نمره فضای آموزشی 168 دانشجوی مورد بررسی 68/22±02/96 بوده است که در وضعیت نسبتا‌مطلوب قرار داشت. اختلاف معناداری در نمره فضای کلی و نمره زیرمجموعه‌های حاکم بر محیط‌های آموزش بر حسب جنسیت مشاهده نگردید (P>0.05). اما میانگین نمره ادراک فراگیران مقطع فیزیوپاتولوژی، در حیطه‌های ادراک دانشجو از محیط یادگیری (0.001p=)، اساتید (0.002p=)، ادراک دانشجو از توانایی علمی خود (0.015p=) و جو آموزشی (0.005p=)، از فراگیران سایر مقاطع بالاتر بوده است، کمترین نمره‌‌‌ی جو آموزشی متعلق به مقطع کارورزی است (محیط یادگیری، اساتید و موقعیت اجتماعی).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که جو آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در وضعیت نسبتا‌مطلوب قرار دارد و به ویژه دانشجویان در مرحله بالینی درک مناسبی از محیط یادگیری و اساتید ندارند که نیازمند بررسی بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perceptions of medical students in different phases about educational environment: Qazvin University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Kimiya Rahmani 1
  • Mehrzad Saraei 2
  • عباس Allami 3
  • Navid Mohammadi 4
  • Fariba Zahedifar 5

1 General Physician, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences

2 Faculty member, Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences

3 Faculty member, Infectious Diseases Department, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences

4 Faculty member, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences

5 PhD in Educational Management, Faculty of Health and Paramedical Sciences, Qazvin University of Medical Sciences

چکیده [English]

Introduction: Clinical education plays a major role in shaping the professional abilities of learners. In order to achieve the desired clinical education, it is necessary to perform continuous evaluation and monitoring. In this study, the views of medical students of Qazvin University of Medical Sciences (QUMS) regarding the educational atmosphere of the medical school in 2019-2020 were evaluated.
Methods: The present study is a descriptive epidemiological study and medical students of QUMS in 4 levels of basic sciences, physiopathology, stager and intern participated in this survey. The instrument used was the DREEM questionnaire based on a five-point Likert scale that contains 50 questions with a total score of 200. The collected data were analyzed in SPSS 25 using T-test and ANOVA.
Results: The total mean score of the educational space of 168 students surveyed was 96.02±22.68, which was in a semi-optimal condition. There was no significant difference in the score of general space and the score of subgroups governing educational environments by gender (P>0.05). But the mean score of physiopathology students' perceptions, in in learning (p=0.001) teaching (p=0.002) and educational atmosphere (p=0.005), and academic self-perceptions (p=0.015) were significantly higher from other level of learners. The lowest score belongs to the internship level (student’s perceptions of learning, teaching and social self-perceptions).
Conclusion: This study showed that the educational atmosphere in QUMS is in a partially favorable condition and especially interns have a more negative understanding of the learning environment and professors, hence needs further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational atmosphere
  • DREEM questionnaire
  • Medical students
  • Learning