نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، انستیتو تحقیقاتی سلامت، مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینو پاتی های، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه ایمنی شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

ارزشیابی برنامه ی درسی توسط دانشجویان می تواند به عنوان یک روش ارزیابی مناسب در اثر بخشی و بهبود آموزش مؤثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه های دانشجویان پزشکی در ارتباط با جنبه های مختلف درس ایمونولوژی طراحی و اجرا گردید. در این مطالعه ی مقطعی نظرات 225 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای مشتمل بر 30 سؤال درباره ی جنبه های مختلف درس ایمنی-شناسی بود. داده ها با استفاده از نرم‌افزار 18 SPSS و روش های آماری تجزیه و تحلیل شد. تعداد 100 نفر (4/44%) در مقطع علوم پایه، 49 نفر (8/21%) در مقطع فیزیوپات و 76 نفر (8/33%) را کارورزان تشکیل می دادند که در مجموع 8/25% پسر 3/63% دختر بود. در این بررسی به طور معناداری اهداف و مقاصد، محتوا، مواد و منابع درس ایمنی شناسی بالاتر از حد متوسط مورد توجه دانشجویان قرار گرفته است P≤0.05)). به نظر می رسد که دانشجویان در این مطالعه انتظار دارند که شرایط مناسب تری برای تدریس این درس فراهم شود که نیاز به بازنگری و اصلاحات در حجم، محتوای و شیوه ی ارائه ی آن و زمان مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Medical Students' Attitudes Towards the Objective and Content of Immunology in General Medicine

نویسندگان [English]

  • Mehri ghafourian boroujerdnia 1
  • Abdollhussein shakurnia 2
  • Fatemeh Sadat Amini 3
  • Hussein Elhampour 4

1 Faculty Member, Immunology Department, Health Research Institute & Ahvaz Thalassemia & Hemoglobinopathy Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty Member, Immunology Department, Medical Faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 General Physician Student, Medical Faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

4 Faculty Member, Educational Department, Psychology & Educational Faculty, Ahvaz Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Evaluation of educational program by students not only can be considered as an appropriate valuation method also can improve the effective training. Hence, this study was carried out to appraise the opinions of medical students towards various aspects of immunology course. The present cross-sectional study evaluated the opinions of 225 medical students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences; the data collection tool was a questionnaire consisted of 30 questions about various aspects of the immunology course; and, database was extracted from the questionnaires and then analyzed by SPSS-18vr. with the addition of statistical methods. Moreover, the statistical population consisted of 100 students (44.4%) in Basic Sciences section; other 49 students (21.8%) in Physiopath section; and 76 students the Interns (33.8%) of overall 25.8% male and 63.3% female. The result of the study revealed purposes, content, and material resources of immunology course were significantly considered more moderate (P ≤ 0.05). It seems that the participants anticipated providing better conditions of teaching; therefore, it likely requires to revise, and to reform the size, content and manner of its presentation and the time duration of class in immunology course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunology Course
  • objectives
  • Contents
  • Medical students
Abbas Zadegan, M 1995, Evaluation of general medical education in Iran, PhD thesis, Teacher Training University. [in Persian]
Bazargan, A, Fathabadi, J, Eynollahi, B 2001, Suitable attitude of internal evaluation for continuous gradation of educational groups in Medical Sciences Universities, Psycho Edu, Vol. 6, No.5, Pp.1-26. [in Persian]
Biabangard, Z, Soltani Arabshahi, K, Amini, A, et al 2005, Role of Basic Science Courses on Promoting the Medical Graduate’s Competencies in Medical Schools of Iran, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 5, No.1 Pp. 13-23. [in Persian]
Emami, S, Rasolinejad, M, Changiz, T, et al 2000, Basic Medical Science in Intern views: Knowledge and attitude towards exam review courses of basic science in Esfahan University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 3, No.1, Pp.20-23. [in Persian]
Fathi Ejargah, K, Shafei, N, et al 2005, Evaluation of academic curriculum quality, Journal of Curriculum Studies, Vol. 2, No.5, Pp.1-26. [in Persian]
Ghafourian, M, Shakurnia, AH, Aletaha, M 2006, The important of basic sciences, 9th Educational Country Conference, Yazd, Pp.151.
Harden, RM, Jennier, M, Jban, S, et al 1996, Task-based learning: An educational strategy for undergraduate, postgraduate and continuing medical education, Part 1, Medical teacher; Vol. 18, No.1, Pp.7-13.
Johnson, D 1999, Joining together group theory & group skills, 2nded, Englewood: Prentice Han Co.
Jouybari, L, Sanagoo, A, Chraghali, F 2009, Do the students’ feedbacks improve acadmic performance?, The faculty members’experiences, 10th Congress on Medical Education, Shiraz University of Medical Sciences; Pp.216-217. [in Persian]
Mazochi, T, Khamechian, T, Mazoch, M 2010, Role of basic science in the competence of medicines in views of clinical science masters of Kashan University of Medical Sciences, Studies in development of Medical Education Journal, Vol. 9, No.1, Pp.91-96. [in Persian]
Naderi Mahbobi, E, Rezaei, P 2007, Observed related diseases immune system impact on learning and interest of medical students in basic sciences to Immunology Science, Especial Green Journal of Education in Medical Sciences, 10th abstract National Congress Education of Medical Sciences, Shiraz; No.6, Pp.326. [in Persian]
Nejatollahi, F 2006, Effects of training in immunology in achieving educational goals, Special Ninth National Conference on Medical Education, Pp.219. [in Persian]
Pejman, A, Sabbaghzadeh, M, Yaghoubifar, M 2010, Investigation the satisfaction rate of the students of Sabzevar University of Medical Sciences from the Educational Services and facilities in 2008, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, Vol.17, No.2, Pp.129-134.
Tosteson, D 1994, New pathways to medical education, London, Harvard University Press; Vol.20, No.4, Pp.16-17.
Yamani, N, Nasr, A, Sabri, M 2007, Medical science in the curriculum review process, Espeicial Green Journal of Education in Medical Sciences, 9th Abstract National Congress of Medical Science Education, Shiraz; No.6, Pp.323.