مقاله پژوهشی

بررسی میزان آگاهی و مهارت کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در خصوص دوره‌ی پیشرفته مراقبت از بیمار ترومایی قبل و بعد از برگزاری کارگاه آموزشی در سال 97-1396

کامبیز معصومی؛ آرش فروزان؛ علی خوانین؛ نساء موسوی