نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبار یابی پرسش­نامه کارآیی بیرونی فارغ التحصیلان دانشگاه انجام شده است. کارآیی بیرونی در واقع میزان پاسخگویی فارغ التحصیلان را به جامعه در ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی مشخص می نماید. روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون سازی و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهش فارغ التحصیلان دانشگاه قم طی سال­های 1391 تا 1393 به تعداد 3056 نفر بودند، که از این میان 350 فارغ التحصیل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم طبقات در چند مرحله به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود. جهت طراحیپرسشنامهازروشوالتز (2010) استفادهوبراساسبررسیهدفمندمتون و پرسشنامه های کارآیی بیرونی موجود،پرسشنامه اولیهبا 25 گویهطراحی شد. پسازتأییداعتبارصوری و محتوایی پرسشنامه توسط 10 نفرازمتخصصیندانشگاه،مراحلرواییسازه بااستفادهازتحلیلعاملیاکتشافی و تاییدی انجامگرفت. پایاییدرونیپرسشنامهبامحاسبهآلفایکرونباختعیینگردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، پرسش­نامه کارآیی بیرونی دارای 20 سئوال و سه بعد؛ فردی، اجتماعی و اقتصادی بوده و از لحاظ روان‌سنجی از پایایی، روایی و برازندگی خوبی برخورداراست. ساختار عاملی تأییدی مدل سه عاملی پیشنهادی پرسش‌نامه را تأیید کرد. لذا پرسش‌نامه ساخته شده، به دلیل استحکام ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی مناسب، قابلیت بکارگیری توسط سایر پژوهشگران برای تعیین کارآیی بیرونی را دارا بوده و استفاده از آن پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of External Efficiency Evaluation Questionnaire of university graduates

نویسنده [English]

  • Reza Jafari harandi

Reza Jafari Harandi: Faculty Member, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Qom University, Qom, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to construct and validate the External Performance Questionnaire of university graduates. External efficiency actually determines the degree of responsiveness of graduates to society in the individual, social, and economic dimensions. The research method is descriptive and its approach is applied. The study population consisted of 3056 graduates of Qom University from 2012 to 2014, that 350 graduates were selected using stratified random sampling method proportional to the volume of classes in several stages. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The Waltz method (2010) was used to design the questionnaire and based on purposeful review of existing literature and external performance questionnaires, the initial questionnaire was designed with 25 items. After validation of face and content validity of the questionnaire by 10 university experts, construct validity was performed by exploratory and confirmatory factor analysis. Internal reliability of the questionnaire was determined by Cronbach's alpha. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The results showed that External Efficacy Questionnaire has 20 questions and three dimensions - individual, social and economic and has good reliability, validity and fitness in psychometric. Confirmatory factor structure confirmed the proposed three-factor model of the questionnaire. Therefore, the developed questionnaire, due to the robustness of the factor structure and appropriate psychometric properties, can be used by other researchers to determine its external efficacy and it is recommended to use it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • External Efficiency
  • Construction
  • Questionnaire
  • university graduates
Akrami H 2001, Evaluation of the External Performance of Vocational Technical Schools and Vocational High Schools in Golestan Province, Golestan: Provincial Education Research Council. [in Persian].
Alagheband A 2013, Sociology of Education, Tehran: School Publications. [in Persian].
Boone, J & Sadrieh, A. and Ours, J. V. (2004) Experiment on unemployment Benefit Sanctions and Job Search behavior. Arbeit Institute for the study of Labor. IZADPNo. 1000.
Delaware A 2013, Theoretical and Practical Principles of Research in the Humanities and Social Sciences. Tehran: Roshd Publications. [in Persian].
Emadzadeh M 2013, Topics in the Economics of Education, Isfahan: Academic Jihad. [in Persian].
Fatah Abadi M.B 2001, A Survey on the Employment Status of Graduates in the Markazi Province of 1995-1996. Central: Provincial Education Research Council. [in Persian].
Gholami Eliasvand R 2015, Evaluation of External Performance of Technical and Vocational Courses in Andimeshk Boys' High Schools in 2013, First Scientific Research Conference on New Findings in Management Science, Entrepreneurship and Education Iran, Tehran, Development and Promotion Association Fundamental Science and Techniques. https://www.civilica.com/Paper -EMCONF01-EMCONF01_261.html. [in Persian].
Harrey ,l (1999). New Realities :There lation ship bet ween higher education and employment,  htt://www.uce . uk / crq / publications / cp / eair 99.htm l.p34.
Hashemi S.A 2011, External and Internal Evaluation of the Quality of Islamic Azad Universities in Area One to Provide a Model for Improving the Quality of these Universities. Research Project. Islamic Azad University district One. [in Persian].
IIEP. (2007) Internal efficiency in Education. Paris: UNESCO.
Jafari Harandi R 2003, External Efficacy of Isfahan Technical and Vocational Technical Schools in the fields of Electrical, Vehicle Mechanics, Manufacturing, Manufacturing, Sewing and Accounting during 2000, 1999, 1998. Isfahan: Provincial Education Research Council. [in Persian].
Jafari Harandi R 2015, Evaluation of External Performance of Technical and Vocational University during 2009-2010 (Case Study: Yazd Technical and Vocational Schools), Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, Fifth Year, No. 9, Spring, PP 198-173. . [in Persian].
King K 1994, Vocational Education and Training Skills, Translated by Ghasemi Pouya, Iqbal (2003), Encyclopedia of Education Economics, Vol 4, Tehran: Educational Research Institute Publications. [in Persian].
Levi A 2010, School Curriculum, Translated: Farideh Mashayekh, Tehran School Publications. [in Persian].
Lockheed, M. E. & Hanushek, E. A. (1994) Concepts of Educational efficiency and Effectiveness: Husen, T. Postle thwaite, T. (Eds.), 1994. "International Encyclopedia of Education", Pergamon Press, Oxford.
Luterbach Y1994, History and Developments of Internship Development, translation, Nafisi Abdolhossein (2003), Encyclopedia of Education Economics, Volume Four, Tehran: Education Research Institute Publications. [in Persian].
Masri, M.W. (2003) Vocational Education and the Changing Demand of the World of Work. President: National Center for Human Rrsources Development Jordan.
Mc Mahan, Walter W. (2006) Education and the Economy: The External Efficiency of Education. Educational Policy and Planning Project. ERIC. http://www. eric. ed. gov.
Mclean, N. G & Kamau, G. D. (1999) Human Development and Vocational and Technical Education and the Changing Demand of the World of Work. President: National Center for Human Resources Development Jordan.
Ministry of Education. (2001) Technical and Vocational Education. Pakistan: Ministry of Education.
Mirhadi S. M 2001, A survey of employment of graduates of job skills in related jobs in Isfahan province in 2000. Isfahan: Provincial Education Research Council. [in Persian].
Mohsen Pour B 2011, Foundations of Educational Planning, Tehran: Samt. [in Persian].
Mupinga, Davison. M. & Livesay, Kelly. (2004) Consider Vocational- Technical Education for Post Secondary Education. Indiana: Indiana State University in Terre Haute.
Mupinga، Davison. M. & Livesay، Kelly. (2004) Consider Vocational- Technical Education for Post Secondar Education. Indiana: Indiana State University in Terre Haute.
Nieuwenhuis, F. M. & Brandsma, J. (2001) Evaluation Criteria for the Development of VET- Systems. London: Falmer Press.
Nikkhah M 2003, Evaluation of Internal and External Efficiency of Technical and Vocational Secondary Education in Shahrekord during 1996-2001. MSc Thesis, Isfahan University. [in Persian].
Rostamane N 2005, Evaluation of External Efficiency of Graduates of Somayeh Technical and Vocational School in 1997-2003-. MSc, Isfahan: Education and Research Management, Provincial Management and Planning Organization. [in Persian].
Sacharopoulos G, Vedal, M 2002, Training for Development, translated by Paridokht Vahidi and Hamid Sohrabi, Tehran: Program and Budget Organization. [in Persian].
Schumacker, R. E., & Lomax, R.G. (1996). A beginner’s guide to structural equation modeling. New Jersey: Lawrance Erlbaum Association.