نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجو، دانشکده پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت برخورد و رویکرد صحیح به بیماران آسیب­دیده در تروما و تأثیر برخورد صحیح در وضعیت این بیماران، این مطالعه با هدف ارزیابی آگاهی و مهارت دانشجویان سال آخر و ماقبل آخر دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز انجام شد.
این مطالعه روی پنجاه نفر از کارورزان بخش طب حاد دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز که توسط آموزش دانشکده پزشکی به بخش طب حاد دانشگاه معرفی شده بودند، انجام شد. این مطالعه به صورت مداخله­ای قبل و بعد انجام شد تا آگاهی و مهارت دانشجویان را در برخورد با بیمار ترومایی بسنجد.
نتایج نشان داد که دانشجویان پس از شرکت در دوره عملکرد بهتری (P<0.001) در همه زمینه­ها نشان دادند. میانگین نمرات شرکت­کنندگان در مطالعه پیش از آموزش­های لازم، در بخش آگاهی 2.17±10.88 بود که بعد از برگزاری کارگاه به 2.18±12.58رسید که تفاوت معنی­دار بود (P<0.001). در بخش مهارت میانگین نمرات در شروع مطالعه 2.66±11.40 بود که بعد از مطالعه به 1.77±16.60رسید که به لحاظ آماری تفاوت معنی­داری بود (P<0.001). بیشترین پیشرفت در کسب مهارت دیده شد. آگاهی و مهارت دانشجویان سال آخر و سال ماقبل آخر پزشکی در برخورد صحیح با بیمار آسیب­دیده در تروما مناسب نبود و این مشکل آموزشی می­بایست با گنجاندن برنامه­های آموزشی همچون کارگاه انجام شده در مطالعه­ی حاضر رفع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing Knowledge and Skill Level of Medical Practitioners at Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences regarding to Advanced Course of Trauma-Patient Care before and after Workshop in 1396-97

نویسندگان [English]

  • Kambiz Masoumi 1
  • Arash Forouzan 1
  • Ali Khavanin 1
  • Nesa Moosavi 2

1 Faculty member, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Ahvaz Imam Khomaini Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran.

2 Student, Faculty of Medicine, Student research center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran.

چکیده [English]

Due to the importance of proper treatment and approach to patients suffering from Trauma and the effects of proper treatment on the condition of these patients, this study was conducted to evaluate the awareness and skills of final year and pre-final students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. This study was performed on fifty interns of the Acute Medicine Department of Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, who were introduced to Acute Medicine Department of University by the Educional department of Medicine School. This study was performed as pre- and post intervention to assess students' awareness and skills in dealing with Trauma patient. After analysis data, the results indicated that students showed better performance (P <0.001) in all areas after participating in the course. The mean score of the participants in the study before the required training was 2.17 ± 10.88 in the awareness section, which reached 2.18 ± 12.58 after the workshop that there was a significant difference (P <0.001), indeed. In particular, in the skill section, the mean score at the beginning of the study was 2.406 ± 11.40 which after training reached 1.607 ± 16.60; in fact, it was statistically significant (P <0.001). Moreover, the most progress was made in acquiring skills. On the other hand, the knowledge and skills of final-year and pre-final-year medical students in dealing with the traumatized patient were not appropriate, therefore, this educational problem should be solved by applying required educational programs such as the workshop in the present study. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical Education
  • ATLS
  • Trauma
  • Emergency
  • Knowledge and Skills
Ahmadi K, Sedaghat M, Safdarian M, 2013, Effect of Advanced Trauma Life Support program on medical interns’ performance in simulated trauma patient management, Chinese Journal of Traumatology, vol.16, no.3,pp.145-8.
Ahmadi K, Taleshi Z, Jokar A, et al 2017, Effect of Advanced Trauma Life Support (ATLS) Program on Nurseś Performance in Simulated Trauma Model, Alborz University Medical Journal, vol.6, no.3,pp.173-8. [in Persian]
Ali J, Adam R, Butler AK, et al 1993, Trauma outcome improves following the advanced trauma life support program in a developing country, The Journal of trauma, vol.34, no.6, pp.890-.
Ali JM, Cohen R, Reznick, RM 1995, Demonstration of acquisition of trauma management skills by senior medical students completing the ATLS program, Journal of Trauma and Acute Care Surgery, vol.38, no.5, pp.687-91.
Ali J, Adam RU, Gana TJ, et al 1997, Trauma patient outcome after the Prehospital Trauma Life Support program, Journal of Trauma and Acute Care Surgery, vol.42, no.6, pp.1018-22.
Ali J, Cohen RJ, Gana TJ, et al 1998, Effect of the Advanced Trauma Life Support program on medical students' performance in simulated trauma patient management, Journal of Trauma and Acute Care Surgery, vol.44, no.4, pp.588-91.
 Amaraegbulam PI, Nwankwo, OE 2013, The level of knowledge of the advanced trauma life support protocol among nonspecialist doctors involved in trauma care in Enugu metropolis, Nigerian journal of clinical practice, vol.16, no.1, pp.67-70.
Azcona LA, Gutierrez GE, Fernandez CJ, et al 2002, Attrition of advanced trauma life support (ATLS) skills among ATLS instructors and providers in Mexico, Journal of the American College of Surgeons, vol.195, no.3, pp.372-7.
Cherry RA, Ali J, Williams JI,  Trauma evaluation and management: who benefits among medical students?. Journal of Surgical Research, vol.15no.2, pp.189-92.
Jayaraman S, Sethi D, 2010, Advanced trauma life support training for ambulance crews, Cochrane Database of Systematic Reviews, vol.1.
Jayaraman S, Sethi D, Wong R 2014, Advanced training in trauma life support for ambulance crews, Cochrane Database of Systematic Reviews, vol.8.
Navarro S, Montmany S, Rebasa P, et al 2014, Impact of ATLS training on preventable and potentially preventable deaths, World journal of surgery, vol.38, no.9, pp. 2273-8.
Rasouli MR, Saadat S, Haddadi M, et al 2011, Epidemiology of injuries and poisonings in emergency departments in Iran, Public health, vol.125, no.10, pp.727-33.
Williams MJ, Lockey AS, Culshaw MC 1997, Improved trauma management with advanced trauma life support (ATLS) training, Emergency Medicine Journal, vol.14, no.2, pp.81-3.