نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

چکیده

اندیشه‌های بنیادین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در خصوص دانشگاه، چارچوب مرجع ارزشمندی برای توسعه آموزش عالی  و دانشگاه در سطح ملی و منطقه‌ای محسوب می‌گردد. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تدقیق و مداقه در بیانات گهربار امام راحل در خصوص عوامل مرتبط با توسعه دانشگاه و ترسیم مدل پارادایمی آن صورت پذیرفته است. روش پژوهش کیفی و به‌طور مشخص مبتنی بر رویکرد نظریه داده بنیاد است. نمونه‌های تحقیق را محتوای متنی کتب، مقالات و مستندات نمایه شده در پرتال امام خمینی و سایت‌های مربوط به مقالات تشکیل می‌دهند. روش نمونه‌گیری نظریه‌ای یا هدفمند به‌منظور جمع‌آوری داده‌های سرشار از دیدگاه‌های ارزشمند امام خمینی در خصوص دانشگاه و توسعه مبنای انتخاب نمونه‌ها بوده است. تحلیل محتوایی متون جمع‌آوری‌شده در نهایت منجر به شکل‌گیری 46 کد باز و 14 مقوله فرعی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که در دیدگاه های بنیانگزار انقلاب اسلامی ایران، راهبردهای توسعه دانشگاه و شرایط علی توسعه دانشگاه از کمیت بیشتری نسبت به سایر مؤلفه‌ها (بستر یا زمینه توسعه دانشگاه، پیامدهای توسعه دانشگاه و شرایط مداخله‌گر یا میانجی توسعه دانشگاه) برخوردار می باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theme Analysis of the Ideas of the Founder of Iran Islamic Revolution in the Field of Higher Education Development Using Grounded theory Approach

نویسندگان [English]

  • Hosein Sharifi 1
  • Badri Abasi 2

1 Faculty Member, Department of Political Science, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

2 Faculty Member, Department of Management, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran.

چکیده [English]

Imam Khomeini's fundamental ideas about university have been valuable reference framework for the development of higher education and university at the national and regional level. In this regard, the present study aimed at examining Imam Rachel's statements about factors related to university development and drawing a paradigmatic model. The research method was qualitative and specifically based on the data theory approach. The research samples were the textual content of the books, articles and documentation indexed in Imam Khomeini's portal and the sites of the articles. Theoretical or purposive sampling method was used to collect data from Imam Khomeini's valuable views on university and development. Content analysis of the collected texts eventually led to the formation of 46 open source and 14 subcategories. The results showed that in the Higher Education Development Program, university development strategies, the central focus of university development and the conditions of causal development of the university were more quantitative than other components including university development context, university development consequences and intervening or mediating conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Higher Education Development
  • Foundation Data Theory
Bozorg Nedzad A, Sharifzadeh, F 2016, The Study of the Impact of Implementation of Higher Education Policies in Iran Based on the Evaluation of Third, Fourth and Fifth Development Plans of the Islamic Republic of Iran on the Performance of the Ministry of Science and Research and Technology, Research in Educational Systems, Vol.10, No. 33.[in Persian].
Derakhshe G, Eftekhari A, Radadi M 2015, Thematic Analysis of Trust in Ayatollah Khamenei's Thought, Contemporary Political Queries, Institute for Humanities and Cultural Studies, Vol.6, no.3, pp. 53-72. [in Persian].
Fataolahi A, Yemani M, Sabaghian Z, et all 2015, Content Analysis of Iran's Five Development Plans According to Higher Education Governance Patterns, Journal of the Iranian Higher Education Association, Vol. 6, No. 4. [in Persian]. 
Goodarzi A, Al-Rasool Sl, Alaipour, A 2005, An overview of the functions and challenges of higher education, Journal of Infrastructure Strategies, no.1.[in Persian].
Mohebzadegan Y, Pardakhtchi M, Ghahremani M, et al 2013, Developing a Model for Faculty Members' Growth with a Data-Based Theory Approach, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 70, pp. 25-25. [in Persian].
Norouzizadeh R, Shafi Zadeh H, Rohani S 2013, Evaluating and Analyzing the Science and Technology Section of the Fifth Development Plan Law from the Perspective on Extradition Documents, Radford Quarterly, Twenty-Second Year, No. 66, pp. 285-314. [in Persian].
Strauss A, Corbin, J 2008.
Translated by Mohammadi, Biok, Tehran: Human Science & Cultural Studies Center Publication [in Persian].
Taslimi, M 2004, Description and Analysis of Higher Education Sector Trend during the First, Second and Third Development Plans of the Islamic Republic of Iran, Cultural and Scientific Supervision and Evaluation Board of Higher Cultural Revolution Council, Research in Educational Systems, Research in Educational Systems, Vol.10, No.33. [in Persian].