نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن، بردسکن، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

4 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران.

چکیده

دانشگاه فرهنگیان برای ایفای مأموریت خود یعنی تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی و برای پیش­رو بودن در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش و پرورش می‌بایست برخوردار از هیأت علمی توانمند، تعالی­جو و تحول­آفرین باشد. این پژوهش جهت تدوین الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان انجام شد. با روش آمیخته در گام نخست با ادبیات مروری مؤلفه‌های توانمندسازی احصاء، سپس با مصاحبه با ده نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، فهرستی از 48 مؤلفه و 14 بعد تهیه و در قالب پرسش­نامه‌ای با 118 گویه (با پایایی 9/0) توسط اعضای هیأت علمی در دانشگاه فرهنگیان استان­های خراسان رضوی و شمالی به تعداد 53 نفر پاسخ داده شد. سپس به روش تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 37 در 14 بعد مؤلفه شناسایی شد. در نهایت با روش تحلیل عاملی تأییدی الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی ارائه گردید. در گام اول، به شناخت 48 مؤلفه، در گام دوم تعداد 37 و در گام آخر الگوی توانمندسازی اعضای هیأت علمی با 30 مؤلفه در 14 بعد تأیید گردید. مدل ارائه شده با مقدار احتمال 001/0 دارای برازش و روایی بود. نتایج نشان داد که ضمن توجه خاص به مبانی فلسفی زمینه اجرای مؤلفه‌های توانمندسازی را فراهم و با ارزشیابی و بازخورد اقدامات انجام شده، توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Faculty Member’s Empowerment Model of Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Morteza Fotohi 1
  • Ahmad Akbari 2
  • Moslem Cherabin 3
  • Ali Maghool 4

1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Neyshabour Islamic Azad University, Neyshabour, Iran.

2 Faculty member, Dept. of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Bardaskan, Bardaskan, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Neyshabour Islamic Azad University, Neyshabour, Iran.

4 Faculty member, Department of Management, Faculty of Literature and Humanities, Neyshabour Islamic Azad University, Neyshabour, Iran.

چکیده [English]

For its mission of providing, training and empowering human resources, and to be the leader in the education, research, production and promotion of the required science of education, the University of Farhangian must have a capable faculty, excellence, and renovation. This study was conducted to develop empowerment model for faculty members of Farhangian University. In the first step, with the literature review of the components of empowerment, a list of 48 components and 14 dimensions were prepared by interviewing ten faculty members at Farhangian University and in a questionnaire with 118 items (0.9 reliability). Faculty members answered 53 people at Farhangian University of Razavi and North Khorasan provinces. Then, by exploratory factor analysis, 37 of 14 components were identified. Finally, the empowerment model of faculty members was presented with confirmatory factor analysis. In the first step, 48 components were identified, in the second step 37 and in the last step, the empowerment model with 30 components in 14 dimensions were approved. The model was fixed with a probability value of 0.001. Therefore, the results showed that while paying special attention to the philosophical foundations, the implementation of empowerment components was provided as well as by evaluating and giving feedback on the actions taken, faculty members at Farhangian University were empowered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment Model
  • Faculty Members
  • Farhangian University
Abtahi H, Kazemi, B 2004, Productivity, Tehran: Institute of Business Studies Studies Statute of Medical University Tehran University From https://en.wikisource.org/wiki/. Vol.7, No.4 , Pp. 42-54[In Persian].
Taghipour Zahir A, Jahanian, R 2009, Investigating the Dimensions of Empowering Educational Managers to Provide Appropriate Framework for School Managers in Iran, Journal of Management Research, Vol.4 ., No.83 , Pp. 132-136[In Persian].
Tagizadeh H, Ziaihajipirloo, M 2016, Investigating the Internal Relationships of Empowerment Components of Employees with the Development of a Structural-Comparative Model, Journal of Human Resources Research, Imam Hussein University of Technology, Eighth Year, Sequential Issue 24) Vol.95, No.2 , Pp. 85-111[In Persian].
Jazani N, Rostami, A 2011, Design and Development of Strategic Model of Human Resources Empowerment in Knowledge-Based Organizations, Human Resource Management Research, Vol.1, No.3, Pp. 14-53[In Persian].
Jalali R, Hassanpour SM, Dearborn, J 2016, Identification and Modeling of Factors Affecting Empowerment of Marine Managers, Marine Science Education Research Quarterly, Vol.96, No.8 , Pp. 14-29 [In Persian].
Danaesfahani Venus, et all 2013, Educational Needs Assessment of Faculty Empowerment of Qazvin University of Medical Sciences Based on the By-Law of Knowledge Enhancement and Empowerment Plan of Faculty Members, Qazvin University of Medical Sciences Journal, Vol.2, No.2 , Pp. 100-124[In Persian].
Sheikhesmaili S, et all 2015, Perceived meritocracy of managers and employees' cognitive empowerment, Journal of Management and Development Process, Vol.28, No.1, Pp. 117-139[In Persian].
Rasouli R, 2011, Human Resource Management, Tehran: Payame Noor University Document of Fundamental Transformation in Education 2011 from / http://www.nlai.ir/documents[In Persian].
Abdollahi B, Heidari, S 2009, Factors Related to Empowering Faculty Members of Teacher Training University of Tehran, Journal of Iranian Higher Education Association, Vol.1, No.4, Pp. 18-26[In Persian].
Abdollahi, B et all 2006, Empowering Golden Key HR personnel, Tehran: Editing publication. [In Persian].
Sadri F, et all 2014, A Study of Faculty Members' Viewpoints on Effective Strategies for Empowering them and Related Factors in Dental Unit of Islamic Azad University, Journal of Research in Medical Sciences, Vol.12, No.4, Pp. 201-193.[In Persian].
Mohammadi, M 2016, Identification of Factors Affecting the Empowerment of Education Staff in Tehran Based on Karakouk's View, Elite Journal of Science and Engineering, Vol.1, No.2, Pp. 1-19.[In Persian].
Farahani A, et all 2013, Designing a psychological model based on organizational structure and innovative organizational culture in the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran, Journal of Modern Approaches to Sport Management, Vol.2 , No.7, Pp.97-87[In Persian].
Mahmoudzadeh, SM 2016, Human Resources Empowerment Model of Najah Human Resources (Commanders and Managers), PhD Thesis Allameh Tabatabai University School of Management and Accounting[In Persian].
Nazari Y, et all 2016, Presenting a Strategic Model of Employee Empowerment in a Technology-Based Defense Organization, Journal of Management Improvement, Vol.1,No.31, Pp. 123-139[In Persian].
Niyazazari K, Yavadiyazdi, M 2014, Presentation of Empowerment Model for Managers of Islamic Azad University of Mazandaran Province (District Three), New Approach in Educational Management of Islamic Azad University of Marvdasht Branch, Vol.2, No.93,Pp.159-178[In Persian].
Ambad S, Bahron, A 2012, Psychological Empowerment: The Influence on Organizational Commitment among Employees in the Construction Sector, The Journal of Global Business Management, Vol.8, No.2, Pp.73-81.
Bowen DE, Lawler, E 1992, The Empowerment of Service Works: What, Why, How, and When?", Sloan Management, Vol.33, No.4, Pp.31-39.