بررسی تأثیر به‌کارگیری برخی از شیوه‌های نوین آموزش (تفکر انتقادی، الگوی حل مسأله، گروه‌های کوچک، مشارکت گروهی) در ارائه‌ی کنفرانس فراگیران رشته‌ی روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

احمد فخری؛ سیروس پاک سرشت؛ حاتم بوستانی؛ نگار خدادادی؛ محمدرضا حق دوست

دوره 2، شماره 3، دی 1391، صفحه 67-70