نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 عضو هیات علمی گروه بیهوشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

4 عضو هیات علمی EDC ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

هدف اصلی تعلیم و تربیت در دانشگاه تربیت انسانهای متفکر و خلاق می باشد . پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی در دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، می باشند. جامعه پژوهش دانشجویان پرستاری ترم 6 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و هر گروه به صورت تصادفی یک عنوان درسی از دروس داخلی – جراحی ویژه در نظر گرفته شد. سپس 5 جلسه (45-60 دقیقه) در برنامه آموزشی مربوطه شرکت کردند. نتایج مطالعه نشان داد که میانگین تفکر انتقادی در دو گروه قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری را نشان داد (P=0/02) . یافته های مطالعه حاضر نشان داد که اجرای شیوه آموزشی فعال جهت دانشجویان بر میزان تفکر انتقادی و تصمیم گیری بالینی آنان تأثیر مثبت داشته است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of effectiveness of active learning method on improving critical thinking and clinical Decision_ making in nursing students-2008

نویسندگان [English]

  • Hosein komeili 1
  • Ahmad Fakhri 2
  • Alireza Olapooor 3
  • Mehdi , Sayyahbargard 4

1 Faculty member of Jundishapur University of medical science,Ahwaz,Iran

2 Faculty member of Jundishapur University of medical science,Ahwaz,Iran

3 Faculty member of Jundishapur University of medical science,Ahwaz,Iran

4 Faculty member of Jundishapur University of medical science,Ahwaz,Iran

چکیده [English]

The main goal of education in university is training creative and thoughtful people. This study is Semi-empirical in nursing student in Jundishapur University. Each groups chose randomized one of the subjects of surgery or internal in medicine. They participated in education programs. The results showed significant deferent between two group in creative thinking (P=0.02).Results showed that active education have positive influence in creative thinking and clinical decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursing students
  • Critical thinking
  • Education