نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 عضو هیأت علمی، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.22118/edc.2023.402289.2320

چکیده

مقدمه: تفکر انتقادی با هدف ارتقاء مهارت های فردی جهت تعیین ارزش و مزایای یک پدیده یا اطلاعات به کار گرفته می شود. ارزیابی این مهارت با یک ابزار استاندارد می تواند به شناسایی مهارت های تعامل با اطلاعات کمک نماید.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی است و به روش پیمایشی مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل 260 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند که به صورت تصادفی در پژوهش مشارکت داشتند. برای هنجاریابی آزمون از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب دشواری و ضریب تمیز استفاده شد.
یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عامل اکتشافی منجر به شناسایی الگو با 28 گویه و چهار عامل "ارزشیابی"، "تجزیه و تحلیل"، "استنباط" و "تفسیر" گردید. این الگو با همسانی درونی 832/0 توانایی تبیین بیش از 41 درصد از تغییرات تفکر انتقادی را دارا است. همبستگی بین کلیه عوامل شناسایی شده مثبت و معنی دار بود. یافته های تحلیل عامل تاییدی با CFI برابر 861/0، GFI برابر 838/0 و RMSEA برابر 049/0 بیانگر تایید عوامل شناسایی شده می باشد. یافته های ضرایب دشواری و تمیز نشان دادند که بیش از نیمی از سوالات آزمون در سطح دشوار قرار دارند و توانایی ضعیفی جهت تمایز بین دانشجویان قوی و ضعیف دارند. همچنین 4 سوال، که دارای ضریب تمیز صفر یا منفی بودند، شناسایی شدند.
نتیجه گیری: آزمون تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم ب در دانشجویان ایرانی هنجار و معتبر است و می تواند در بررسی مهارت های تعامل با اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد. ولیکن باتوجه به دشواری بالای بیش از نیمی از سوالات و توانایی ضعیف آنان در تشخیص دانشجویان ضعیف و قوی، جهت استفاده در دانشجویان ایرانی نیاز به اصلاح دارد.
واژگان کلیدی: تفکر انتقادی، اعتبارسنجی، هنجاریابی، کالیفرنیا فرم ب

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal norm of the California Critical Thinking Test Form B in graduate students

نویسندگان [English]

  • Zivar Sbaghinejad 1
  • abdolreza khalaf-kabomeiri 2
  • Ahmad Fakhri 3

1 Department of Medical Library and Information Science, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Department of medical library and information sciences, school of allied medical sciences, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran

3 Faculty member, Department of Psychiatry, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Critical thinking is used to improving individual skills to determine the value and advantages of a phenomenon, factor or, information.
Method: The current descriptive research was conducted using a cross-sectional survey method. The research population included 260 graduate students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences who randomly participated in the research. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, difficulty factor, and discrimination factor were used to standardize the test.
Findings: The findings of the exploratory factor analysis led to the identification of a model with 28 items and four factors "evaluation", "analysis", "deduction" and "interpretation". This model with an internal similarity of 0.832 can explain more than 41% of the changes in critical thinking. The correlation between all identified factors was positive and significant. The findings of confirmatory factor analysis showed CFI=0.861, GFI=0.838 and, RMSEA=0.049 and indicate the confirmation. Findings of difficulty and discrimination indices showed that more than half of the test questions are difficult and have a weak ability to distinguish between strong and weak students. Also, 4 questions had a discrimination index of zero or negative.
Conclusion: California Critical Thinking Test Form B is norm and valid for Iranian students. However, due to the high difficulty of more than half of the questions and their weak ability to distinguish weak and strong students, it needs to be modified for use in Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • validation
  • reliability
  • California critical thinking
Abtahi SH, Torabian M. Investigating the realization of higher education goals based on the 20-year vision document of the country by the method of hierarchical analysis process. Journal of Research in Educational Science, 2010; 4(8): 31-60. [InPersian]. [cite 2022 oct 3]. http://ensani.ir/fa/article/261147
Aghaei N. The relationship between critical thinking skills and general health of students. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 2011; 7(13): 55-66. [InPersian]. [cite 2022 oct 3]. http://msb.journals.umz.ac.ir/article_407_99.html?lang=fa
Alaie, P., Fathi Azar, E., Abdollahi Adli Ansar, V. The Contribution of Critical Thinking Attitude and Cognitive Styles of Learning in Predicting of Academic Performance of Tabriz University’s Students. New Educational Approaches. 2013; 8(1): 89-104. [InPersian]. [cite 2022 oct 3].https://nea.ui.ac.ir/article_19097.html?lang=fa
Amini A, Madani A. Comparative Study of Critical Thinking in University of Kashan. Culture in Islamic University. 2018; 8(28): 403-426. [InPersian]. [cite 2022 oct 3].https://ciu.nahad.ir/article_580.html?lang=fa
Askari, M., maleki, S. Reliability, validity and normalization of california thinking skill test (CTST) for the students of Malayer University. Quarterly of Educational Measurement, 2010; 1(1): 1-23. [InPersian]. [cite 2022 oct 3].https://jem.atu.ac.ir/article_2647_569.html?lang=en
Babamohammadi H, Khalili H. Critical thinking skills of nursing students of Semnan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2013; 4(2): 23-31. [InPersian]. [cite 2022 oct 3]. https://www.sid.ir/paper/59188/fa
Babazadeh M. Investigating the relationship between critical thinking skills and information literacy of master's students of the Faculty of Psychology and Educational Sciences of Allameh Tabatabai University [dissertation]. Tehran: Allameh Tabatabai University; 1388. [InPersian].
Davoodi A, Naghsh Poor P. Determination of reliability, validity and norm of California critical thinking skills test, form B. Journal of Babol University Of Medical Sciences. 2003;5(5):84-90. [cite 2022 oct 3].https://www.sid.ir/paper/72978/en
Ennis RH. A concept of critical thinking. Harvard Educ Rev. 1962;32(1):81-111.
Fasick L. Using Shakespeare's plays to teach critical thinking and writing skills. Teach Engl Two Year Coll. 2007;35(2):197.
Facione PA, Facione NC, Giancarlo CAF. The California critical thinking disposition inventory: CCTDI test manual: California Acaddemic Press; 2000.
Facione P. Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction (The Delphi Report). Millbrae, CA: The California Academic Press; 1990.
Ghaebi A, Amiri Pari R. An Investigation of the Relationship between Information Seeking Behavior on the Web and Critical Thinking (A Case Study of MA Students of Alzahra University). The Journal of New Thoughts on Education. 2015; 11(2):49-68. [InPersian]. [cite 2022 oct 3. Doi:10.22051/jontoe.2015.1876
Gharib M, Rabiyan M, Salsali M, Hajizadeh A, Sabouri Kashani A, Khalkhali H. Critical thinking skills and tendency to critical thinking in first and last semester students of health-therapeutic services management. Iranian Journal of Medical Education. 2018; 9(2): 125-135. [InPersian]. [cite 2022 oct 3].https://www.sid.ir/paper/59109/fa
Habibi AA, M. Structural equation modeling and scientific analysis. Iran: jahad-e-daneshgahi publication; 2017.
Hoseini A, Bahrami M. Comparison of Critical Thinking between Freshman and Senior B.S. Students. Iranian Journal of Medical Education. 2002; 2 (2) :21-26. [InPersian]. [cite 2022 oct 3]http://ijme.mui.ac.ir/article-1-268-fa.html
Islami A, Abbasi A, Bijani M. Mechanisms for developing students' critical thinking skills in the agricultural higher education system. Extension science and agricultural education. 2017;12(2):183-96. [InPersian]. [cite 2022 oct 3].https://www.iaeej.ir/&url=http:/www.iaeej.ir/article_44335.html?lang=fa
Jacob SM. Analyzing critical thinking skills using online discussion forums and CCTST. Procd Soc Behv. 2012;31:805-9.
Kakabrai K, Sahib Kh. Comparison of creative thinking, critical thinking and social problem solving among gifted and normal teenagers. New approaches in Islamic studies. 2021;9(3):179-98. [InPersian]. [cite 2022 oct 3].https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/134633/179
Loh KY, Elsayed I, Nurjahan M, Roland G. Item difficulty and discrimination index in single best answer MCQ: end of semester examinations at Taylor’s clinical school. Redesigning Learning for Greater Social Impact: Springer; 2018. p. 167-71.
MacCallum RC, Browne MW, Sugawara HM. Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. US: American Psychological Association; 1996. doi:10.1037/1082-989X.1.2.130
Mehrinjad A. Adaptation and standardization of the California Critical Thinking Skills Test. New Cognitive Sciences, 2007; 9(3): 63-72. [InPersian]. [cite 2022 oct 3].https://www.sid.ir/paper/59109/fa
Sabzi Khoshnami H, Abazari Z, Ghaed Amini G, Ghasemzadeh D. Study of Critical thinking skill of Students of Rehabilitation in the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (2012-13). Journal of Sociology Studies. 2011; 4(13): 77-90. [InPersian] [cite 2022 oct 3]. Availabe at:http://jss.iaut.ac.ir/article_521096.html
Shakurnia A, Sharifinia R. Investigating the Relationship between Critical Thinking and Religious Beliefs of Medical Students at Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Religion and Health. 2022;10(1):10-8. [InPersian]. [cite 2022 oct 3].http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-886-n.html
 Williams B, Onsman A, Brown T. Exploratory factor analysis: A five-step guide for novices . Australasian Journal of Paramedicine. 2010; 8(3). [cite 2022 oct 3]. https://ajp.paramedics.org/index.php/ajp/article/view/93