نویسندگان

چکیده

امروزه در رشته‌ی پرستاری به فارغ‌التحصیلانی نیاز داریم که بتوانند مهارت‌های تفکر انتقادی و حل مسأله را در محیط بالین به کار بندند. به عقیده‌ی صاحب‌نظران آموزشی روش‌های نوین تدریس همچون نقشه‌ی مفهومی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، بنابراین این مطالعه با هدف آموزش برنامه مراقبتی با استفاده از نقشه مفهومی بالینی بر تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری انجام شده است. این مطالعه از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی است. نمونه‌ها شامل 34 دانشجوی پرستاری ترم ششم دانشکده‌ی علوم پزشکی آبادان بودند که به طور تصادفی در دو گروه مساوی فرآیند پرستاری و نقشه‌ی مفهومی بالینی قرار گرفتند. قبل از کارآموزی پرسش‌نامه‌ی تفکر انتقادی کالیفرنیا- فرم ب در اختیار دانشجویان هر دو گروه قرار گرفت، سپس برای دانشجویان گروه مداخله (دانشجویانی که برای آموزش نقشه‌ی مفهومی انتخاب شدند) کارگاهی یک روزه جهت آموزش برنامه‌ی مراقبتی با استفاده از نقشه‌ی مفهومی برگزار گردید. هر گروه به مدت 10 روز در تابستان سال 92 در بخش نورولوژی و برای بیماران سکته‌ی مغزی برنامه‌ی مراقبتی نوشته و اجرا نمودند. پس از کارآموزی نیز میزان تفکر انتقادی دانشجویان سنجیده شد. یافته‌ها نشان داد که هر دو گروه از نظر جنس، سن، معدل و نمره‌ی تفکر انتقادی قبل از کارآموزی تفاوت معنا‌داری با هم نداشتند و همگن بودند. اما پس از مداخله، تفکر انتقادی گروه نقشه‌ی مفهومی به‌طور چشم‌گیری افزایش داشت (میانگین رتبه = 88/24، P<0.001). نتیجه‌ی این مطالعه نشان داد که استفاده از نقشه‌ی مفهومی به عنوان یک مداخله‌ی مؤثر در محیط بالینی می‌تواند موجب افزایش تفکر انتقادی در دانشجویان پرستاری گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Caring plan Teaching by the Clinical Concept Mapping on Nursing Students’ Critical Thinking

نویسندگان [English]

  • سهیلا صداقت
  • زهرا گرجیان
  • حجت ذره هوشیاری خواه
  • بهمن چراغیان
  • سید عابدین حسینی آهنگری
  • خدیجه مرادبیگی

چکیده [English]

Nowadays, We need graduate student who can utilize critical thinking and implement problem-solving skills at Clinical environment. Educational experts of new teaching methods believe that concept map could be an effective method among nursing students. Therefore, this study aimed to assess the effect of teaching clinical caring plan through the concept mapping on nursing students’ critical Thinking. It was a Randomized Controlled Trial research with control group; thus research sample included 34 senior nursing students at Abadan Medical Sciences College who were randomly divided into two equal groups whom were taught with clinical concept map drawing. Before vocational training, California-B critical Thinking questionnaire was handed out between two groups. Then a one-day workshop was hold to teach them, students were selected for concept mapping, how to be trained through the use of concept map using in caring plan. Both groups wrote and performed the caring plan in the neurology ward for the patients with CVA in 10 days in summer 2013. After vocational training, both groups were evaluated to assess the rate of their critical thinking. Findings showed that both groups’ performances were not significantly different in terms of gender, age, average scores and critical thinking at the beginning of the treatment. However, after intervening, the rate of students critical thinking in experimental group was significantly increase (Mean Rank = 24.88, p<0.001). The outcomes also indicated that the use of concept map as an Effective Intervention in clinical environment, therefore, could increase the nursing students’ critical thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Concept Mapping
  • critical thinking
  • Caring Plan
  • Nursing Education