نویسندگان

چکیده

مهارت های تفکر انتقادی در آموزش پزشکی هدف غایی بوده و دانشجویانی که منتقدانه تفکر می کنند کمتر به قضاوت های غلط می پردازند و بیشتر بر حیطه ی بالین متمرکز می شوند که خود می تواند خلأ میان آموزش تئوریک و بالینی را کاهش دهد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده ی پرستاری می باشد. این پژوهش توصیفی-تحلیلی بر روی کل دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دانشکده ی پرستاری بروجن به تعداد 60 نفر انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک و تفکر انتقادی کالیفرنیا استفاده شد. اطلاعات در نسخه ی 16 نرم افزار SPSS با استفاده از تست های آماری توصیفی و تحلیلی کای دو و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد میانگین نمره ی تفکر انتقادی دانشجویان 075/4±883/8 می باشد. کمترین نمره مربوط به دانشجویان ترم دوم (589/4±166/8) و بیشترین نمره مربوط به دانشجویان ترم هشتم (419/3±769/9) بود که این اختلاف از نظر آماری هم معنادار بود (05/0P<). از بین زیرگروه های تفکر انتقادی، استدلال قیاسی از میانگین بالاتری برخوردار بود (011/2±766/4). با اینکه تفکر انتقادی بخش ضروری صلاحیت حرفه ای پرستاری است، نتایج این مطالعه، نشان دهنده ی ضعف این مهارت در دانشجویان پرستاری می باشد. با توجه به اینکه افزایش قابل توجهی در میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان ترم آخر صورت نگرفته است، این موضوع می تواند نشانگر ضعف کلی در زمینه ی پرورش تفکر انتقادی در برنامه های آموزشی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Nursing Students' Critical Thinking Skills and its Components

نویسندگان [English]

  • Sara Shahbazi
  • mohammad heidari
  • mojtaba bagheri
  • Mahdi poornazari

چکیده [English]

Critical thinking skills are ultimate goal of medical education and students who think critically lessen wrong judgment and conclusions concerning the theory and try to focus on topics relevant to clinical areas. This can also reduce the gap between theoretical instruction and clinical practice. Therefore, the aim of this prospective study was to compare the critical thinking skills of undergraduate nursing students at Borojen nursing faculty (n=60); data collection was performed using demographic and California critical thinking questionnaires. Then, information was analyzed by spss16 software, using descriptive and chi-square test, ANOVA and Pearson correlation coefficients. Consequently, the results pointed to the average total score of critical thinking 8/883 ± 4/075; the lowest score belonged to the second-semester students (8.166 ± 4/589), and conversely the highest score observed in the eighth-semester students (9/769 ± 3/419) which was statistically meaningful (p<0.05). In addition, deductive reasoning between subtypes of critical thinking was found at higher average (4.766±2.011).Although, critical thinking was considered as an indispensable part of the nursing profession, the results showed the weakness of this skill between nursing students. According to the lack of substantial increase in the level of critical thinking skills of senior students, therefore, this may reflect a general lack of critical thinking in educational programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Think
  • critical thinking
  • Nursing