نویسندگان

چکیده

آموزش مهارت های ارتباطی، مسؤولیت پذیری، احترام، آگاهی از خود و تفکر انتقادی از شاخص های مهم تغییر رفتارهای یادگیری در روش های نوین است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر دو روش آموزش CBL (یادگیری مبتنی بر زمینه) و سنتی بر یادگیری، نگرش، رفتار و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1393 بود. این مطالعه، یک پژوهش نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل می باشد. واحدهای پژوهش، دانشجویان ترم آخر پرستاری بودند. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه CBL و سنتی تقسیم شدند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ی استاندارد ارزشیابی رفتار و نگرش دانشجو بود که قبل و بعد از مداخله توسط دانشجویان تکمیل شد. در گروه CBLمیانگین نمره ی رفتار، نگرش و تفکر انتقادی پس از مداخله افزایش یافت، ولی در گروه سنتی ارتباط آماری معناداری بین میانگین نمره ی رفتار، نگرش و تفکر انتقادی دانشجویان قبل و بعد از مطالعه به دست نیامد، ولی میانگین نمره ی یادگیری بعد از مداخله در گروه CBL و سنتی نسبت به قبل از مطالعه افزایش یافته بود که از نظر آماری معنا دار بود. با توجه به نتایج این مطالعه که نشان داد به کارگیری روش CBL از نظر افزایش احترام، خودآگاهی و خودارزشیابی، مهارت های ارتباطی، مسؤولیت پذیری، تفکر انتقادی و افزایش انگیزش و نمره ی یادگیری نسبت به روش های سنتی مفید می باشد؛ بنابراین نتیجه می گیریم که این روش ها منجر به افزایش انگیزه‌ی یادگیری در دانشجویان، به کارگیری تئوری در بالین و ارتقای مراقبت از بیمار می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Application Context Based Learning (CBL) and Traditional Learning on the Behavior, Attitude, Learning and Critical Thinking of Nursing Students Integration of Theory and Practice

نویسندگان [English]

  • Ali Hassanpour Dehkordi
  • Ali Hassanpour Dehkordi
  • Reza Masoudi

چکیده [English]

Teaching communication skills, responsibility, honesty, self-awareness and critical thinking are the main indicators of learning in all modern student-centered methods. The aim of present study was to determine the effect of CBL (Context Base Learning) and traditional learning on the behavior, attitude, learning and critical thinking changes of B.Sc.-nursing students at Shahrekord Medical University in 1393. This was a Quasi-experimental research with pre-post test of control group. Samples were the seniors of nursing students, and they were divided into two groups randomly (Traditional and CBL). Students of each group completed two questionnaires before and after intervention, one questionnaire for evaluation of behavior and the other was for evaluation of attitude. Finally, these two points and learning points of students were compared to each other. Data belonged to CBL group showed mean scores of behavior, critical thinking and attitude increased after intervention while the meaningful relation, in this regard, was not observed within traditional group; although, the mean point of learning in both CBL and traditional groups increased on comparison with their behavior before intervention and this was statistically meaningful. In conclusion, application of CBL rather than traditional method may increase respect, self-awareness, self-evaluation, communication skills, and responsibility as well as motivation; furthermore, it leads to improve learning, applying theory to clinical practice and to enhance patient care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context Based Learning
  • Behavior
  • Attitude
  • Learning
  • critical thinking